Ktl-icon-tai-lieu

Luật hình sự

Được đăng lên bởi Lâm Vũ Phong
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 5843 lần   |   Lượt tải: 2 lần
văn phòng quốc hội

cơ sở dữ liệu luật việt nam LAWDATA

Bộ Luật hình sự

của nước c ộng hoà xã hội chủ nghĩa Việ t Nam số 15/1999/QH10

Lời nói đầu

Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng
ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất
và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước,
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự
quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội và sinh thái
an toàn, lành mạnh, mang tính nhân văn cao. Đồng thời, pháp luật hình sự góp phần tích cực
loại bỏ những yếu tố gây cản trở cho tiến trình đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Bộ luật hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc,
chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộ luật hình sự năm 1985, cũng như
những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong nhiều
thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ luật hình sự thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống
tội phạm và thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, cảm hoá, cải tạo người phạm tội trở
thành người lương thiện; qua đó, bồi dưỡng cho mọi công dân tinh thần, ý thức làm chủ xã
hội, ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa và chống tội phạm.
Thi hành nghiêm chỉnh Bộ luật hình sự là nhiệm vụ chung của tất cả các cơ quan, tổ
chức và toàn thể nhân dân.
Phần chung
Chương I
Điều khoản cơ bản

Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự
Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân
dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước,
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa,
chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu
tranh phòng ngừa và chống tội phạm.
Để thực hiện nhiệm vụ đó, Bộ luật quy định tội phạm và hình phạt đối với người phạm
tội.

Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự
Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách
nhiệm hình sự.

Điều 3. Nguyên tắc xử lý
1. Mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh
theo đúng pháp luật.

2
2. Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân...
văn phòng quốc hội cơ sở dữ liệu luật việt nam LAWDATA
B Lut hình s
ca nư c c ng hoà xã hi c h nghĩa Vi t Nam s 1 5/ 19 99 /Q H10
L i n ó i đ u
Pháp luật hình sự một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng
ngừa chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo v độc lập, chủ quyền, thống nhất
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước,
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự an toàn hội, trật tự
quản kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường hội sinh thái
an toàn, lành mạnh, mang tính nhân văn cao. Đồng thời, pháp luật hình sự góp phần tích cực
loại bỏ những yếu tố gây cản trở cho tiến trình đổi mới sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu,ớc mạnh, hội công bằng,n minh.
Bộ luật hình sự y được xây dựng trên sở kế thừa phát huy những nguyên tắc,
chế định pháp luật hình sự của ớc ta, nhất của Bộ luật hình sự m 1985, cũng n
những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong nhiều
thập kỷ qua của quá trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc.
Bộ luật hình sự thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh chống
tội phạm và thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, cảm hoá, cải tạo người phạm tội tr
thành người ơng thiện; qua đó, bồi ỡng cho mọi công dân tinh thần, ý thức làm chủ
hội, ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa chống tội phạm.
Thi nh nghiêm chỉnh Bộ luật hình sự là nhiệm vụ chung của tất cả các quan, tổ
chức và toàn thể nhân dân.
Phn ch u n g
Chư ơng I
Đi u kho n c ơ b n
Điu 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự
Bộ luật hình sự nhiệm vụ bảo vệ chế độ hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân
dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng o các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước,
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật hội chủ nghĩa,
chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu
tranh phòng ngừa và chống tội phạm.
Để thực hiện nhiệm vụ đó, Bộ luật quy định tội phạm hình phạt đối với người phạm
tội.
Điu 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự
Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách
nhiệm hình sự.
Điu 3. Nguyên tắc xử
1. Mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện kịp thời, xử nhanh chóng, công minh
theo đúng pháp luật.
Luật hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật hình sự - Người đăng: Lâm Vũ Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Luật hình sự 9 10 745