Ktl-icon-tai-lieu

luật hình sự

Được đăng lên bởi All Right
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1205 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Câu hỏi ôn tập từ chương 1 đến chương 6
luật hình sự
Chương 1: khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản
của luật hình sự Việt Nam
Câu 1: phân tích khái niệm của luật hình sự Việt Nam? Phân biệt luật hình sự với
các ngành luật khác?
Trả lời:
-

Khái niệm luật hình sự: là một ngành luật trong hệ thống pháp luật xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, luật hình sự được hiểu là hệ thống các quy phạm pháp luật
điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước và người pham tội,
xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm, quy định
hình phạt đối với những tội phạm ấy và những vấn đề khác có liên quan đến
việc xác định tội phạm và hình phạt.

( luật hình sự là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật của nước
CHXHCNVN bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành
xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội được coi là tội phạm, đồng thời quy
định những hình phạt đối với tội phạm ấy)
-

-

Luật hình sự là một ngành luật độc lập là do:
+chủ thể riêng biệt : người phạm tội và nhà nước
+ đối tượng điều chỉnh riêng: tội phạm và hình phạt
+ phương pháp điều chỉnh riêng: mệnh lệnh, phục tùng (xuất phát từ vị thế
của các chủ thể tham gia vào qhpl hs).
Hành vi nguy hiểm cho xã hội là những hành vi xã hội không mong muốn
sảy ra được quy định trong hệ thống các quy phạm pháp luật hình sự.
Quy phạm pháp luật (QPPL) là những quy tắc, chuẩn mực chung mang tính
bắt buộc phải thi hành đối với tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan, và được
ban hành bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Cấu tạo của 1 QPPL nếu đầy đủ sẽ gồm 3 phần: Giả định, quy định và chế
tài. Tuy nhiên, thường thì chỉ có 2 trong 3 bộ phận trên trong 1 QPPL, trong
đó phần quy định là bộ phận bắt buộc.

- Phần giả định: đây là bộ phận của QPPL quy định địa điểm, thời gian, chủ
thể, các hoàn cảnh, tình huống có thể xảy ra trong thực tế mà nếu hoàn cảnh,
tình huống đó xảy ra thì các chủ thể phải hành động theo quy tắc xử sự mà
quy phạm đặt ra. Đây là phần nêu lên trường hợp sẽ áp dụng QPPL đó.
- Phần quy định: là bộ phận trung tâm của QPPL, nêu lên quy tắc xử sự mà
mọi người phải thi hành khi xuất hiện những điều kiện mà phần giả định đã
đặt ra. Đây là phần bắt buộc phải có trong QPPL.
- Phần chế tài: là bộ phận của QPPL chỉ ra những biện pháp tác động mà Nhà
nước sẽ áp dụng đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng
quy tắc xử sự đã được nêu trong phần quy định của QPPL. Đây là phương
tiện đảm bảo thực hiện phần quy định của QPPL.
-

Để phân biệt luật hình sự với các...
Câu hỏi ôn tập từ chương 1 đến chương 6
luật hình sự
Chương 1: khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản
của luật hình sự Việt Nam
Câu 1: phân tích khái niệm của luật hình sự Việt Nam? Phân biệt luật hình sự với
các ngành luật khác?
Trả lời:
- Khái niệm luật hình sự: là một ngành luật trong hệ thống pháp luật xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, luật hình sự được hiểu là hệ thống các quy phạm pháp luật
điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước và người pham tội,
xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm, quy định
hình phạt đối với những tội phạm ấy và những vấn đề khác có liên quan đến
việc xác định tội phạm và hình phạt.
( luật hình sự là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật của nước
CHXHCNVN bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành
xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội được coi là tội phạm, đồng thời quy
định những hình phạt đối với tội phạm ấy)
- Luật hình sự là một ngành luật độc lập là do:
+chủ thể riêng biệt : người phạm tội và nhà nước
+ đối tượng điều chỉnh riêng: tội phạm và hình phạt
+ phương pháp điều chỉnh riêng: mệnh lệnh, phục tùng (xuất phát từ vị thế
của các chủ thể tham gia vào qhpl hs).
- Hành vi nguy hiểm cho xã hội là những hành vi xã hội không mong muốn
sảy ra được quy định trong hệ thống các quy phạm pháp luật hình sự.
- Quy phạm pháp luật (QPPL) là những quy tắc, chuẩn mực chung mang tính
bắt buộc phải thi hành đối với tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan, và được
ban hành bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Cấu tạo của 1 QPPL nếu đầy đủ sẽ gồm 3 phần: Giả định, quy địnhchế
tài. Tuy nhiên, thường thì chỉ có 2 trong 3 bộ phận trên trong 1 QPPL, trong
đó phần quy định là bộ phận bắt buộc.
luật hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật hình sự - Người đăng: All Right
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
luật hình sự 9 10 393