Ktl-icon-tai-lieu

Luật hình sự Số 15/1999/QH10

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 2751 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bé LuËt h×nh sù
c ñ a n í c c é n g h o µ x · h é i c h ñ n g h Ü a V i Ö t N a m s è 1 5 / 1 9 99 / Q H 1 0

Lêi nãi ®Çu

Ph¸p luËt h×nh sù lµ mét trong nh÷ng c«ng cô s¾c bÐn, h÷u hiÖu ®Ó ®Êu tranh
phßng ngõa vµ chèng téi ph¹m, gãp phÇn ®¾c lùc vµo viÖc b¶o vÖ ®éc lËp, chñ quyÒn,
thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ cña Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ lîi
Ých cña Nhµ níc, quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n, tæ chøc, gãp phÇn duy tr× trËt
tù an toµn x· héi, trËt tù qu¶n lý kinh tÕ, b¶o ®¶m cho mäi ngêi ®îc sèng trong mét
m«i trêng x· héi vµ sinh th¸i an toµn, lµnh m¹nh, mang tÝnh nh©n v¨n cao. §ång
thêi, ph¸p luËt h×nh sù gãp phÇn tÝch cùc lo¹i bá nh÷ng yÕu tè g©y c¶n trë cho tiÕn
tr×nh ®æi míi vµ sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc v× môc tiªu d©n
giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh.
Bé luËt h×nh sù nµy ®îc x©y dùng trªn c¬ së kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng nguyªn
t¾c, chÕ ®Þnh ph¸p luËt h×nh sù cña níc ta, nhÊt lµ cña Bé luËt h×nh sù n¨m 1985,
còng nh nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm tõ thùc tiÔn ®Êu tranh phßng ngõa vµ chèng téi
ph¹m trong nhiÒu thËp kû qua cña qu¸ tr×nh x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.
Bé luËt h×nh sù thÓ hiÖn tinh thÇn chñ ®éng phßng ngõa vµ kiªn quyÕt ®Êu
tranh chèng téi ph¹m vµ th«ng qua h×nh ph¹t ®Ó r¨n ®e, gi¸o dôc, c¶m ho¸, c¶i t¹o
ngêi ph¹m téi trë thµnh ngêi l¬ng thiÖn; qua ®ã, båi dìng cho mäi c«ng d©n tinh
thÇn, ý thøc lµm chñ x· héi, ý thøc tu©n thñ ph¸p luËt, chñ ®éng tham gia phßng
ngõa vµ chèng téi ph¹m.
Thi hµnh nghiªm chØnh Bé luËt h×nh sù lµ nhiÖm vô chung cña tÊt c¶ c¸c c¬
quan, tæ chøc vµ toµn thÓ nh©n d©n.

PhÇn chung
Ch ¬ng I
§iÒu kho¶n c¬ b¶n

§iÒu 1. NhiÖm vô cña Bé luËt h×nh sù
Bé luËt h×nh sù cã nhiÖm vô b¶o vÖ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, quyÒn lµm chñ cña
nh©n d©n, b¶o vÖ quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a ®ång bµo c¸c d©n téc, b¶o vÖ lîi Ých cña Nhµ
níc, quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n, tæ chøc, b¶o vÖ trËt tù ph¸p luËt x· héi
chñ nghÜa, chèng mäi hµnh vi ph¹m téi; ®ång thêi gi¸o dôc mäi ngêi ý thøc tu©n theo
ph¸p luËt, ®Êu tranh phßng ngõa vµ chèng téi ph¹m.
§Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®ã, Bé luËt quy ®Þnh téi ph¹m vµ h×nh ph¹t ®èi víi ngêi
ph¹m téi.

§iÒu 2. C¬ së cña tr¸ch nhiÖm h×nh sù
ChØ ngêi nµo ph¹m mét téi ®· ®îc Bé luËt h×nh sù quy ®Þnh míi ph¶i chÞu tr¸ch
nhiÖm h×nh sù.

§iÒu 3. Nguyªn t¾c xö lý
1. Mäi hµnh vi ph¹m téi ph¶i ®îc ph¸t hiÖn kÞp thêi, xö lý nhanh chãng, c«ng
minh theo ®óng ph¸p luËt.
2. Mäi ngêi ph¹m téi ®Òu b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt, kh«ng ph©n biÖt nam, n÷,
d©n téc, tÝn ngìng, t«n gi¸o, thµnh...
bé LuËt h×nh sù
cña níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam sè 15/1999/QH10
Lêi nãi ®Çu
Ph¸p luËt h×nh mét trong nh÷ng c«ng s¾c n, h÷u hiÖu ®Ó ®Êu tranh
phßng ngõachèng téi ph¹m, gãp phÇn ®¾c lùco viÖc b¶o vÖ ®éc lËp, chñ quyÒn,
thèng nhÊt toµn vÑn l·nh thæ cña Tæ quèc ViÖt Nam héi chñ nghÜa, b¶oi
Ých cña Nhµ níc, quyÒn, lîi Ých hîp pp cña c«ng d©n, tæ chøc, gãp phÇn duy tr× trËt
an toµn i, trËt qun kinh tÕ, b¶o ®¶m cho mäi ngêi ®îcng trong mét
m«i trêng x· héi vµ sinh th¸i an toµn, lµnh m¹nh, mang tÝnh nh©n n cao. §ång
thêi, ph¸p luËt h×nh gãp phÇn tÝch cùc lo¹i nh÷ngu y c¶n trë cho tiÕn
tr×nh ®æi míi vµ nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc v× môc tiªu d©n
giµu, nícnh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh.
Bé luËt h×nh nµy ®îc x©y dùng trªn c¬ së kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng ngun
t¾c, chÕ ®Þnh ph¸p luËt h×nh cña níc ta, nhÊt a luËt nh sù n¨m 1985,
còng nh nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm thùc tiÔn ®Êu tranh phßng ngõa cng téi
ph¹m trong nhiÒu thËp kû qua cña qu¸ tr×nhy dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.
luËt h×nh thÓ hiÖn tinh thÇn chñ ®éng phßng ngõa kiªn quyÕt ®Êu
tranh chèng téi ph¹m th«ng qua h×nh ph¹t ®Ó r¨n ®e, gi¸o dôc, c¶m ho¸, c¶i t¹o
ngêi ph¹m téi trë thµnh ngêi l¬ng thiÖn; qua ®ã, båi dìng cho mäi c«ng d©n tinh
thÇn, ý thøc lµm c héi, ý thøc tu©n thñ ph¸p luËt, chñ ®éng tham gia phßng
ngõa vµ chèng téi ph¹m.
Thi hµnh nghiªm chØnh luËt h×nh sù nhiÖm vô chung cña tÊt c¸c
quan, tæ chøc vµ toµn thÓ nh©n d©n.
Ph Çn chung
Ch¬n g I
§iÒu khon c¬ bn
§iÒu 1. NhiÖm vô cña Bé luËt h×nh
Bé luËt h×nh nhiÖm vô b¶o vÖ c ®é x· héi chñ nghÜa, qun lµm c cña
nh©n d©n, b¶o vÖ quyÒn b×nh ®¼ng ga ®ång o c¸c d©n téc, b¶o vÖ lîi Ých cña Nhµ
c, quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n, cc, b¶o trËt pp luËt héi
chñ nghÜa, chèng mäi hµnh vi ph¹m téi; ®ång thêi gi¸o dôc mäi ngêi ý thøc tu©n theo
ph¸p luËt, ®Êu tranh png ngõa vµ chèng téi ph¹m.
§Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®ã, Bé luËt quy ®Þnh téi ph¹mh×nh ph¹t ®èi víi ngêi
ph¹m téi.
Luật hình sự Số 15/1999/QH10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật hình sự Số 15/1999/QH10 - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Luật hình sự Số 15/1999/QH10 9 10 138