Ktl-icon-tai-lieu

luật hôn nhân gia đình

Được đăng lên bởi Huỳnh Thanh Tâm
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1308 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG 1
KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
CỦA LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM
I. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN VỀ NHỮNG HÌNH THÁI
HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TRONG LỊCH SỬ:
Hôn nhân gia đình đó là những hiện tượng xã hội luôn luôn
được các nhà Triết học, Xã hội học, Luật học, Sử học ... nghiên cứu.
Hôn nhân là cơ sở của gia đình, còn gia đình là tế bào của xã hội,
trong đó kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa lợi ích của các công dân với
lợi ích nhà nước. Vì vậy, trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ
thảo luận dự thảo Luật hôn nhân - gia đình 1959, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã nói: "Rất quan tâm đến gia đình là đúng và nhiều gia đình
cộng lại thì mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình
tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội chính là gia đình". Trong
cuốn "Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước" C.
Mác và Angghen đã chứng minh một cách khoa học rằng, hôn nhân
và gia đình là một phạm trù phát triển theo lịch sử ; giữa chế độ kinh
tế - xã hội và tổ chức gia đình có mối quan hệ chặt chẽ, trực tiếp với
nhau. Hai ông đã phân tích nguồn gốc của Hôn nhân và gia đình từ
giai đoạn thấp nhất của xã hội loài người, khi con người chỉ mới tách
khỏi thiên nhiên, săn bắn hái lượm để kiếm sống. Trong thời kỳ này
tồn tại quan hệ tính giao bừa bãi, không có sự chọn lọc ngôi thứ, thích
thuộc. Lúc này chưa có khái niệm Hôn nhân và gia đình trong xã hội
mà bộ tộc được coi như một đơn vị duy nhất không tách rời của xã hộ
cộng sản nguyên thủy.
Từ trạng thái nguyên thủy đó, bước tiếp theo là chế độ quần
hôn xuất hiện. Chế độ quần hôn có hai thời kỳ phát triển chính tương
ứng với hai hình thái hôn nhân. Do vậy, việc nghiên cứu chế độ quần
hôn có ý nghĩa quan trọng để tìm hiểu quan hệ hôn nhân gia đình
trong thời kỳ sơ khai của lịch sử xã hội loài người .
1. Chế độ quần hôn :
a. Gia đình huyết tộc: Quan hệ hôn nhân xây dựng theo thế hệ
(cha mẹ - con cái) tạo thành nhóm hôn nhân nhất định mà chỉ trong
giới hạn đó mới cho phép có quan hệ tính giao. Trong gia đình huyết
tộc, cấm quan hệ tính giao giữa những người có cùng dòng máu trực
hệ mà chủ yếu là giữa người mẹ và những người con trai của họ, còn
người cha rất khó xác định được vì quan hệ tính giao bừa bãi. Trong
gia đình này thì anh chị em cùng một mẹ sinh ra có thể quan hệ tính
giao với nhau như những người khác.
b. Gia đình pu-na-lu-an:
Thực tế của gia đình này thể hiện quan hệ tính giao hạn chế
hơn nữa. Không những cấm quan hệ tính giao giữa cha, mẹ và con
(trực hệ) mà còn cấm quan hệ tính giao giữa anh ...
CHƯƠNG 1
KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
CỦA LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM
I. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN VỀ NHỮNG HÌNH THÁI
HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TRONG LỊCH SỬ:
Hôn nhân gia đình đó là những hiện tượng hội luôn luôn
được các nhà Triết học, hội học, Luật học, Sử học ... nghiên cứu.
Hôn nhân cơ sở của gia đình, còn gia đình tế bào của hội,
trong đó kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa lợi ích của các công dân với
lợi ích nhà nước. Vì vậy, trong bài i chuyện tại Hội nghị cán b
thảo luận d thảo Luật hôn nhân - gia đình 1959, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã nói: "Rất quan tâm đến gia đình đúng nhiều gia đình
cộng lại thì mới thànhhội, hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình
tốt thì hội mới tốt. Hạt nhân của hội chính gia đình". Trong
cuốn "Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước" C.
Mác Angghen đã chứng minh một cách khoa học rằng, hôn nhân
gia đình một phạm trù phát triển theo lịch sử ; giữa chế độ kinh
tế - hội tổ chức gia đình mối quan hệ chặt chẽ, trực tiếp với
nhau. Hai ông đã phân tích nguồn gốc của Hôn nhân gia đình từ
giai đoạn thấp nhất của hội loài người, khi con người chỉ mới tách
khỏi thiên nhiên, săn bắn hái ợm để kiếm sống. Trong thời kỳ này
tồn tại quan hệ tính giao bừa bãi, không có sự chọn lọc ngôi thứ, thích
thuộc. Lúc này chưa khái niệm Hôn nhân gia đình trong hội
mà bộ tộc được coi như một đơn vị duy nhất không tách rời củahộ
cộng sản nguyên thủy.
T trạng thái nguyên thủy đó, bước tiếp theo là chế độ quần
hôn xuất hiện. Chế độ quần hôn hai thời kỳ phát triển chính tương
ứng với hai hình thái hôn nhân. Do vậy, việc nghiên cứu chế độ quần
hôn ý nghĩa quan trọng đ tìm hiểu quan hệ hôn nhân gia đình
trong thời kỳ sơ khai của lịch sử xã hội loài người .
1. Chế độ quần hôn :
a. Gia đình huyết tộc: Quan hệ hôn nhân xây dựng theo thế hệ
(cha mẹ - con cái) tạo thành nhóm hôn nhân nhất định mà chỉ trong
giới hạn đó mới cho phép quan hệ tính giao. Trong gia đình huyết
tộc, cấm quan hệ tính giao giữa những người cùng dòng máu trực
hệ mà chủ yếu giữa người mẹ những người con trai của họ, còn
người cha rất khó xác định được quan hệ nh giao bừa bãi. Trong
gia đình này t anh chị em cùng một mẹ sinh ra thể quan hệ tính
giao với nhau như những người khác.
b. Gia đình pu-na-lu-an:
Thực tế của gia đình này thể hiện quan hệ tính giao hạn chế
hơn nữa. Không những cấm quan hệ tính giao giữa cha, mẹ con
(trực hệ) mà còn cấm quan hệ tính giao giữa anh em trai với các chị
em gái trong cùng một "gia đình" mà chủ yếu do cùng một mẹ sinh ra.
Do vậy, lúc này một nhóm các chị em gái "vợ" của một nhóm các
anh em trai của một "gia đình" khác, loại trừ anh em trai của họ do
cùng một mẹ sinh ra; ngược lại một nhóm các anh em trai la "chồng"
của một nhóm các chị em gái của một "gia đình" khác, loại trừ các chị
em gái của họ do cùng một mẹ sinh ra. Các ông chồng này gọi nhau là
pu-na-lu-an nghĩa là bạn thân (assocíe: người cùng hội).
Trong chế độ quần hôn không thể xác định được ai là cha của
đứa trẻ, nên đứa trẻ sinh ra mang họ mẹ, trong thời kỳ này còn gọi
"gia đình không cha". Vai trò của người phụ nữ trong hội rất lớn,
họ lao động chính trong nền kinh tế của thị tộc, quyết định những
vấn đề quan trọng nhất của thị tộc nên thị tộc lúc này thị tộc "mẫu
quyền".
2. Hôn nhân - gia đình đối ngẫu.
Bước phát triển tiếp theo của gia đình là chỗ trong một
nhóm những người thể quan hệnh giao ngày càng thu hẹp lại.
Từ chổ chỉ cấm quan hệ tính giao giữa các anh em trai với các chị em
gái do cùng một mẹ sinh ra thì bây giờ loại trừ tất cả anh chị em họ
hàng chú bác những người họ hàng xa khác. Do vậy, gia đình pu-
na-lu-an được thay thế bằng gia đình đối ngẫu. Trong gia đình đối
ngẫu thì mỗi người đàn mỗi người đàn ông chọn cho nh một
người đàn ông người đàn khác "vợ - chồng" hay còn gọi hôn
nhân theo từng cặp. Tuy nhiên, hôn nhân đối ngẫu chưa phải một
đơn vị kinh tế độc lập chỉ một đơn vị hôn phối, còn thị tộc
vẫn một đơn bị kinh tế toàn bộ. Hôn nhân đối ngẫu bước phát
triển để tiến tới hình thành hôn nhân một vợ, một chồng.
3. Hôn nhân một vợ một chồng và các biến thể.
Hôn nhân một vợ, một chồng một hình thức hôn nhân mới
trong lịch sử đặc trưng cho một chế độ sở hữu khác. Bước chuyển từ
hôn nhân đối ngẫu sang hôn nhân một vợ, một chồng là dựa trên cơ sở
kinh tế đó xuất hiện chế độ hữu n gia đình đối ngẫu đã trở
thành một đơn vị kinh tế độc lập trong thị tộc cuối cùng thì chế độ
thị tộc tan rã. Trong thời kỳ này xuất hiện một hình thức trung gian
gia đình gia trưởng với đặc trưng: Sự tổ chức của một số người tự do
không tự do thành gia đình dưới quyền lực gia trưởng của người
chủ gia đình. Hình thức gia đình đó đánh dấu bước chuyển từ chế độ
hôn nhân đối ngẫu sang chế độ "một vợ, một chồng". N vậy, đã
diễn ra việc chuyển từ gia đình đối ngẫu sang gia đình thể. Trong
gia đình thể tcon của người vợ đẻ ra lấy họ chồng ta, thừa kế
tài sản của người cha, nên thời kỳ này chế độ mẫu quyền đã được thay
thế bằng chế độ phụ quyền. Song trong giai đoạn này thì việc một vợ,
một chồng chỉ đối với đàn chứ không phải đối với đàn ông.
Angghen chỉ rõ: Chế độ một vợ, một chồng mà trực tiếp là gia đình cá
thể không phải là tình yêu nam nữ mà gia đình cá thể là hình thức đầu
tiên của mối quan hệtính toán về kinh tế, nghĩamột việc tính
toán lợi hại do cha mẹ thu xếp. Đề cập vấn đề y trong tác phẩm
"Nguồn gốc của gia đình, của chế độ hữu của Nhà nước" ,
Người viết: "Rõ ràng hôn nhân - gia đình của chế độ một vợ, một
chồng đầu tiên gia đình thể các biến thể của trong
hội có giai cấp đối kháng (chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản) không
phải sự liên kết trên sở tình cảm dựa trên sở tài sản. Hiện
nay chỉ có giai cấp sản t tình u nam, nữ mới trở thành một
trong các quy tắc trong các quan hệ đối với người phụ nữ".
4. Hôn nhân và gia đình dưới chế độ XHCN.
Khác với các hình thức hôn nhân trước đó, hôn nhân gia
đình dưới chế độ hội chủ nghĩa tiến bộ hơn dựa trên nguyên tắc
một vợ, một chồng đối với mọi cá nhân. Trong quan hệ vợ chồng bình
đẳng nhằm xây dựng gia đình ấm no, dân chủ, hoà thuận, hạnh phúc
và bền vững.
II. KHÁI NIỆM HÔN NHÂN CÁC ĐẶC TRƯNG
CỦA HÔN NHÂN XHCN:
1. Khái niệm hôn nhân.
Khoản 6, điều 8 Luật Hôn nhân - gia đình quy định: "Hôn
nhân quan hệ giữa vợ chồng sau khi đã kết hôn". Như vậy, so
với các văn bản pháp luật trước đây thì khái niệm hôn nhân chính thức
quy định trong Luật 2000 - đó sự liên kết giữa một người đàn ông
và một người đàn bà xác lập quan hệ trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện,
bình đẳng các điều kiện khác do pháp luật quy định nhằm chung
sống với nhau suốt đời xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến
bộ, hạnh phúc và bền vững.
2. Các đặc trưng của hôn nân XHCN:
- Hôn nhân là sự liên kết giữa một người đàn ông một
người đàn theo quy định của pháp luật xác lập quan hệ vợ chồng.
Việc kết hôn giữa nam - nữ phải tuân thủ các điều kiện pháp luật quy
định phải đăng ký kết hôn tại quan Nhà nước thẩm quyền
(điều 9, điều 10 và điều 11 của Luật Hôn nhân - gia đình 2000).
- Hôn nhân là sự liên kết giữa một người đàn ông một
người đàn bà - đó hôn nhân một vợ, một chồng. Pháp luật quy định
việc kết hôn giữa một bên nam một bên nữ nhằm hình thành
gia đình; hôn nhân phải tuân thủ nguyên tắc một vợ, một chồng (điều
4, điều 10 Luật Hôn nhân - gia đình 2000).
- Hôn nhân sự liên kết bình đẳng giữa một người đàn ông
một người đàn bà trên sở hoàn toàn tự nguyện (điều 9 Luật Hôn
nhân - gia đình năm 2000).
- Hôn nhân là sự liên kết giữa một người đàn ông một
người đàn nhằm chung sống với nhau suốt đời xây dựng gia đình
ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững (điều 1 Luật Hôn
luật hôn nhân gia đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật hôn nhân gia đình - Người đăng: Huỳnh Thanh Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
luật hôn nhân gia đình 9 10 18