Ktl-icon-tai-lieu

Luật hôn nhân và gia đình

Được đăng lên bởi Hồng Thịnh Nguyễn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUAÄT
T HOÂ
HOÂN
N NHAÂ
NHAÂN
N
LUAÄ
VAØ GIA
GIA ÑÌNH
ÑÌNH
VAØ

NOÄI DUNG
I- MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ LUAÄT
HOÂN NHAÂN VAØ GIA ÑÌNH
1- Ñònh nghóa
2- Ñoái töôïng ñieàu chænh
3- Phöông phaùp ñieàu chænh
4- Nguoàn cuûa Luaät HN&GD

II- MOÄT SOÁ CHEÁ ÑÒNH CÔ BAÛN
1- Keát hoân
2- Ly hoân

I- MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CHUNG
VEÀ LUAÄT HN&GÑ
1- Ñònh nghóa

Luaät
Hoân
nhaân
&
Gia
ñình

Toång hôïp caùc QPPL
do Nhaø nöôùc ban haønh
Ñieàu chænh caùc quan heä
veà nhaân thaân vaø taøi saûn
trong hoân nhaân vaø gia ñình

2. Ñoái töôïng ñieàu chænh
Lónh vöïc hoân nhaân vaø gia ñình
Quan heä
nhaân
thaân

Quan heä
taøi saûn

Đặc điểm của đối tượng điều chỉnh
của Luật Hôn nhân và gia đình
Căn cứ làm
phát sinh
quan hệ:
Những
sự kiện Plý
đặc biệt:
Hôn nhân
Huyết thống
Nuôi dưỡng

Chủ
thể:
luôn
là
cá
nhân

Quyền và
nghĩa vụ
gắn liền
với
nhân thân,
không thể
chuyển
giao cho
người khác

Quyền
và
nghĩa
vụ là
bền
vững,
lâu
dài

Các QH
tài sản
không
mang
tính
đền
bù
ngang
giá

3- Phöông phaùp ñieàu chænh
•

Bình ñaúng

•

Höôùng daãn keát hôïp vôùi caám ñoaùn

II- Moät soá cheá ñònh cô baûn
1- Keát hoân
1.1- Khaùi nieäm keát hoân:
Keát hoân laø vieäc nam vaø nöõ xaùc laäp quan heä
vôï choàng theo quy ñònh cuaû phaùp luaät veà
ñieàu kieän keát hoân vaø ñaêng kyù keát hoân.

1.2- Ñieàu kieän keát hoân (Ñieàu 9 – 14
Luaät HN&GÑ 2002)
Ñoä tuoåi
Ñieàu
kieän
keát hoân

Nam: 20 tuoåi *
Nöõ: 18 tuoåi *

YÙ chí: töï nguyeän *
Khoâng thuoäc caùc
tröôøng hôïp bò caám keát hoân *
Vieäc keát hoân phaûi ñaêng kyù
taïi CQNN coù thaåm quyeàn *

Caùc tröôøng hôïp bò caám keát hoân
Ngöôøi
ñang coù vôï
hoaëc ñang coù
choàng

Ngöôøi
maát naêng löïc
haønh vi
daân söï

Nhöõng ngöôøi
cuøng giôùi tính
Nhöõng ngöôøi
coù hoï trong
phaïm vi 3 ñôøi

Caám
keát hoân

Nhöõng ngöôøi
cuøng doøng
maùu veà
tröïc heä
Nhöõng ngöôøi
ñaõ töøng coù
quan heä
thích thuoäc

Ñaêng kyù keát hoân

* Thaåm quyeàn ñaêng kyù keát hoân
Đối tượng

CQ đăng ký

Công dân Việt Nam kết
hôn với nhau, đăng ký
kết hôn ở Việt Nam

UBND cấp xã (xã,
phường, thị trấn) nơi cư
trú của một trong hai bên

Công dân VN đăng ký
kết hôn với nhau ở
nước ngoài

Cơ quan đại diện ngoại
giao, cơ quan lãnh sự
VN ở nước ngoài

Công dân VN kết hôn
với người nước ngoài

UBND cấp tỉnh (tỉnh, TP
trực thuộc TW) nơi cư trú
của công dân VN

* Trình töï, thuû tuïc
Caùc beân xin ñaêng kyù: Noäp tôø khai xin ñaêng
kyù keát hoân taïi CQNN coù thaåm quyeàn
CQNN coù thaåm quyeàn: xem xeùt vaø tieán haønh
ñaêng kyù theo ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät

1.4- Hoân nhaâ...
LUAÄT HOÂN NHAÂN
VAØ GIA ÑÌNH
LUAÄT HOÂN NHAÂN
VAØ GIA ÑÌNH
Luật hôn nhân và gia đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật hôn nhân và gia đình - Người đăng: Hồng Thịnh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Luật hôn nhân và gia đình 9 10 678