Ktl-icon-tai-lieu

Luật hôn nhân và gia đình

Được đăng lên bởi trandacthinh91-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1122 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Thc s Ging viên chính V Th Bích Hng – i hc Lut Tp.HCM
Bài 4: LUT HÔN NHÂN – GIA NH
1. Khái nim, i tng phng pháp iu chnh ca Lut Hôn nhân
và gia ình
1.1 Khái nim: Lut Hôn nhân gia nh mt ngành lut c lp trong h thng
pháp lut Vit nam, bao gm tng hp các quy phm pháp lut do nhà nc ban
hành hoc tha nhn nhm iu chnh các quan h xã hi phát sinh gia các thành
viên trong gia ình, v nhng li ích nhân thân và tài sn.
1.2 Ði tung iu chnh và Phng pháp iu chnh
1.2.1. Ði tung iu chnh ca Lut Hôn nhân gia ình: iu chnh các
quan h hi phát sinh gia các thành viên trong gia ình, v nhng li ích nhân
thân và tài sn.
Quan h nhân thân các quan h hi phát sinh gia các thành viên
trong gia ình v nhng li ích nhân thân phi tài sn nh: tình yêu thng, s thy
chung, quan tâm chm sóc ln gia v chng, cha m và con, anh ch em vi nhau,
ông bà vi cháu,...
Quan h i sn các quan h hi phát sinh gia c thành viên trong
gia ình v nhng li ích vt cht, tài sn: quan h nuôi dng, cp dng, i sn
chung và tài sn riêng trong gia ình,...
1.2.2 Phng pháp iu chnh: kt hp gia phng pháp t nguyn, bình
ng, !"thun.
2. Mt s ni dung c bn ca pháp Lut hôn nhân và gia ình
2.1 Kt hôn
2.1.1 Khái nim: Kt hôn là vic nam n xác lp quan h v chng theo
quy nh ca pháp lut v iu kin kt hôn và ng ký kt hôn;
2.1.2 #iu kin kt hôn (#iu 9): Nam n kt hôn vi nhau phi tuân theo
các iu kin sau ây:
- Nam t hai mi tui tr$ lên, n t m%i tám tui tr$ lên;
- Vic kt hôn do nam n t nguyn quyt nh, không bên nào c ép
buc, la di bên nào; không ai c cng ép hoc cn tr$;
- Vic kt hôn không thuc mt trong các tr%ng hp cm kt hôn (#iu 10):
Ng%i ang có v hoc có chng;
Ng%i mt nng lc hành vi dân s;
Gia nhng ng%i cùng dòng máu v trc h; gia nhng ng%i
có h& trong phm vi ba %i;
Gia cha, m nuôi vi con nuôi; gia ng%i ã tng cha, m
nuôi vi con nuôi, b chng vi con dâu, m v vi con r', b
dng vi con riêng ca v, m k vi con riêng ca chng;
Gia nhng ng%i cùng gii tính.
2.1.3 #ng ký kt hôn
Luật hôn nhân và gia đình - Trang 2
Luật hôn nhân và gia đình - Người đăng: trandacthinh91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Luật hôn nhân và gia đình 9 10 320