Ktl-icon-tai-lieu

Luật hôn nhân

Được đăng lên bởi Thai Vingoc
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương Luật hôn nhân- gia đình.
Vấn đề 1: Khái niệm luật hôn nhân- gia đình.
“Luật hôn nhân và gia đình” có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau:
-



-

-

-

Một ngành luật: LhngdVN là tổng hợp các quy phạm PL do NN ban
hành nhằm điều chỉnh các qhhn-gđ về nhân than và tài sản.
Một môn học: Là hệ thống những khái niệm, quan điểm, nhận th ưc,s
đánh giá mang tính chấy lý luận về pháp luật hôn nhân và gia đình.
Một văn bản pháp luật cụ thể.
 Cần phân biệt lhngđ với ý nhgiax 1 ngành luật vs lu ật hngđ
vs ý nghĩa 1 văn bản pháp luật cụ thể: +vbpl cụ thể là kết
quả của công tác hệ thống hóa PL, xây dựng PL, trong đó
chứa đựng những quy phạm của nhwunxg ngành luật, tuy
nhiện nội dung chủ yếu là quy phạm của 1 ngành luật cơ
bản nào đó. VD: lhngđ 1959. Lhngđ 1986…. + Lhngđ có ý
nghĩa là 1 ngành luật chỉ gồm những qppl điều chỉnh nh ững
qhxh giữa các thành viên trogn gia đình: giữa vợ chông, gi ữa
cha mẹ với con, …..về những lợi ích nhân than và tài sản.
Đối tượng điều chỉnh: quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản phát
sinh giữa vợ và chống, cha mẹ và con và các thành viên khác trong gia
đình.
Quan hệ nhân thân là những qhxh phát sinh giữa các thành viên
trong gia đình về những lợi ích nhân than, đó là các quan hệ nh ư:
quan hệ giữa vợ và chồng về sự yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ nhau,
về việc xác định chỗ ở chung, quan hệ giữa cha mẹ và các con về
việc xác định chế độ pháp lý nhân than của con chưa thành niên…
Quan hệ tài sản là những quan hệ xã hội phát sinh giữa các thành
viên trong gia đình về những lợi ích tài sản. Đó là nh ững quan h ệ
như: quan hệ cấp dưỡng lẫn nhau giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và các
con, giữa các thành viên khác trong gia đình, quan hệ v ề sở h ữu gi ữa
vợ và chồng….
 Đặc điểm:
Quan hệ nhân than là nội dung điều chỉnh chủ đạo of luật hngđ.
Chủ thể là cá nhân.
Yếu tố tình cảm gắn bó các chủ thể -> với tư cách là cha mẹ, v ợ
chồng, con cái trong mối quan hệ giữa họ với nhau thì điều g ắn bó

-



-

họ trước hết là tình cảm. Đó là tình yêu thương vợ chồng, tình ru ột
thịt giữa cha mẹ và các con….
Căn cứ phát sinh qh hngđ là các sự kiện pháp lý đ ặc bi ệt : hôn nhân,
huyết thống, nuôi dưỡng.
QUyền và nghĩa vụ gắn liền nhân thân mỗi chủ thể, không th ể
chuyển giao
Quyền và nghĩa vụ tài sản không mag tính đền bù ngang giá
Quyền và nghĩa vụ tồn tại lâu dài, bền vững, tính chất này quy đ ịnh
bởi tính chất bền vững lâu dài của quan hệ hngđ. Mặt khác còn th ể
hiện trong việc quy định thực hiện quyền và nghĩa vụ cấp d ưỡng
giữa cha mẹ và con, giữa...
Đ c ng Lu t hôn nhân- gia đình. ươ
V n đ 1: Khái ni m lu t hôn nhân- gia đình.
Lu t hôn nhân và gia đình” có th hi u theo nhi u nghĩa khác nhau:
- M t ngành lu t: LhngdVN là t ng h p các quy ph m PL do NN ban
hành nh m đi u ch nh các qhhn-gđ v nhân than và tài s n.
- M t môn h c: Là h th ng nh ng khái ni m, quan đi m, nh n th c,s ư
đánh giá mang tính ch y lý lu n v pháp lu t hôn nhân và gia đình.
- M t văn b n pháp lu t c th .
C n phân bi t lhngđ v i ý nhgiax 1 ngành lu t vs lu t hngđ
vs ý nghĩa 1 văn b n pháp lu t c th : +vbpl c th là k t ế
qu c a công tác h th ng hóa PL, xây d ng PL, trong đó
ch a đ ng nh ng quy ph m c a nhwunxg ngành lu t, tuy
nhi n n i dung ch y u là quy ph m c a 1 ngành lu t c ế ơ
b n nào đó. VD: lhngđ 1959. Lhngđ 1986…. + Lhngđ có ý
nghĩa là 1 ngành lu t ch g m nh ng qppl đi u ch nh nh ng
qhxh gi a các thành viên trogn gia đình: gi a v chông, gi a
cha m v i con, …..v nh ng l i ích nhân than và tài s n.
Đ i t ng đi u ch nh: ượ quan h nhân thân và quan h tài s n phát
sinh gi a v và ch ng, cha m và con và các thành viên khác trong gia
đình.
- Quan h nhân thân là nh ng qhxh phát sinh gi a các thành viên
trong gia đình v nh ng l i ích nhân than, đó là các quan h nh : ư
quan h gi a v và ch ng v s u th ng, chăm sóc, giúp đ nhau, ươ
v vi c xác đ nh ch chung, quan h gi a cha m và các con v
vi c xác đ nh ch đ pháp lý nhân than c a con ch a thành niên… ế ư
- Quan h tài s n là nh ng quan h xã h i phát sinh gi a các thành
viên trong gia đình v nh ng l i ích tài s n. Đó là nh ng quan h
nh : quan h c p d ng l n nhau gi a v ch ng, gi a cha m và cácư ưỡ
con, gi a các thành viên khác trong gia đình, quan h v s h u gi a
v và ch ng….
Đ c đi m:
- Quan h nhân than là n i dung đi u ch nh ch đ o of lu t hngđ.
- Ch th là cá nhân.
- Y u t tình c m g n bó các ch th -> v i t cách là cha m , v ế ư
ch ng, con cái trong m i quan h gi a h v i nhau thì đi u g n bó
Luật hôn nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật hôn nhân - Người đăng: Thai Vingoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Luật hôn nhân 9 10 821