Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT HỢP TÁC XÃ

Được đăng lên bởi Hùng Mạnh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1013 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT HỢP TÁC XÃ

QUỐC HỘI
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam
Khoá XI, kỳ họp thứ 4
(Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm 2003)

LUẬT HỢP TÁC XÃ
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo
Nghị quyết số 51/2001/QH10ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về hợp tác xã.
Chương I
những quy định chung
Điều 1. Hợp tác xã
Hợp tác xã tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộgia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu
cầu, lợi íchchung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để pháthuy sức mạnh tập thể
của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhauthực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh
và nâng cao đờisống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đấtnước. Hợp tác xã hoạt động
như một loại hình doanh nghiệp, có tư cáchpháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính
trong phạmvi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quyđịnh của pháp luật.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định việc thanh lập, tổ chức và hoạt độngđối với hợp tác xã trong các ngành, các lĩnh vực của
nền kinh tế quốc dân.
Điều 3. Chính sách của Nhà nước đối với hợp tác xã
1. Nhà nước thực hiện các chính sách sau đây đôi vớihợp tác xã.
a. Ban hành và thực hiện các chính sách, các chươngtrình hỗ trợ phát triển hợp tác xã về đào tạo cán bộ; phát
triển nguồnnhân lực; đất đai; tài chính; tín dụng; xây dựng quỹ hỗ trợ phát triểnhợp tác xã; áp dụng khoa học
và công nghệ; tiếp thị và mở rộng thịtrường; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; tạo điều kiện để hợp tác xãđược
tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước;
b. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để hợp tácxã phát triển;
c. Bảo đảm địa vụ pháp lý và điều kiện sản xuất,kinh doanh của hợp tác xã bình đẳng với các loại hình doanh
nghiệp khác;.
d. Bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của hợp tác xãtheo quy định của pháp luật;
đ. Tôn trọng quyền tự chủ, tự quyết, tự chịu tráchnhiệm của hợp tác xã trong sản xuất, kinh doanh;
e. Không can thiệp vào công việc quản lý nội bộ và hoạtđộng hợp pháp của hợp tác xã.
2. Đối vơi hợp tác xã nông nghiệp, Chính phủ quy địnhcụ thể chính sách ưu đãi phù hợp với đặc thù và trình

độ phát triểntrong từng thời kỳ.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu nhưsau:
1. Vốn góp tối thiểu là số tiền hoặc giá trị tài sản,bao gồm cả giá trị quyền sử...
LUẬT HỢP TÁC XÃ
QUỐC HỘI
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam
Khoá XI, kỳ họp thứ 4
(Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm 2003)
LUẬT HỢP TÁC XÃ
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo
Nghị quyết số 51/2001/QH10ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về hợp tác xã.
Chương I
những quy định chung
Điều 1. Hợp tác xã
Hợp tác xã tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộgia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu
cầu, lợi íchchung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để pháthuy sức mạnh tập thể
của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhauthực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh
và nâng cao đờisống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đấtnước. Hợp tác xã hoạt động
như một loại hình doanh nghiệp, có tư cáchpháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính
trong phạmvi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quyđịnh của pháp luật.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định việc thanh lập, tổ chức và hoạt độngđối với hợp tác xã trong các ngành, các lĩnh vực của
nền kinh tế quốc dân.
Điều 3. Chính sách của Nhà nước đối với hợp tác xã
1. Nhà nước thực hiện các chính sách sau đây đôi vớihợp tác xã.
a. Ban hành và thực hiện các chính sách, các chươngtrình hỗ trợ phát triển hợp tác xã về đào tạo cán bộ; phát
triển nguồnnhân lực; đất đai; tài chính; tín dụng; xây dựng quỹ hỗ trợ phát triểnhợp tác xã; áp dụng khoa học
và công nghệ; tiếp thị và mở rộng thịtrường; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; tạo điều kiện để hợp tác xãđược
tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước;
b. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để hợp tácxã phát triển;
c. Bảo đảm địa vụ pháp lý và điều kiện sản xuất,kinh doanh của hợp tác xã bình đẳng với các loại hình doanh
nghiệp khác;.
d. Bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của hợp tác xãtheo quy định của pháp luật;
đ. Tôn trọng quyền tự chủ, tự quyết, tự chịu tráchnhiệm của hợp tác xã trong sản xuất, kinh doanh;
e. Không can thiệp vào công việc quản lý nội bộ và hoạtđộng hợp pháp của hợp tác xã.
2. Đối vơi hợp tác xã nông nghiệp, Chính phủ quy địnhcụ thể chính sách ưu đãi phù hợp với đặc thù và trình
LUẬT HỢP TÁC XÃ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT HỢP TÁC XÃ - Người đăng: Hùng Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
LUẬT HỢP TÁC XÃ 9 10 283