Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi Thiên Đường Bảo Sơn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LU ẬT KẾ TOÁN
Đ iều 5. Nhiệm vụ kế toán
Đ iều 6. Yêu cầu kế toán
Đ iều 7. Nguyên tắc kế toán
Đ iều 9. Đối tượng kế toán
Đ iều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm
Đ iều 17. Nội dung chứng từ kế toán
Đ iều 20. Ký chứng từ kế toán
Đ iều 19. Lập chứng từ kế toán
Đ iều 22. Quản lý, sử dụng chứng từ
kế toán
Đ iều 27. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế
toán
Đ iều 28. Sửa chữa sổ kế toán
Đ iều 32. Nội dung công khai báo cáo
tài chính
Đ iều 33. Hình thức và thời hạn công
khai báo cáo tài chính
Đ iều 34. Kiểm toán báo cáo tài
chính
Đ iều 39. Kiểm kê tài sản
Đ iều 40. Bảo quản, lưu trữ tài liệu
kế toán
Đ iều 41. Công việc kế toán trong
trường hợp tài liệu kế toán bị mất
hoặc bị huỷ hoại
Đ iều 50. Tiêu chuẩn, quyền và trách
nhiệm của người làm kế toán
Đ iều 52. Kế toán trưởng
Đ iều 54. Trách nhiệm và quyền của
kế toán trưởng
Đ iều 59. Nội dung quản lý nhà nước
về kế toán

...
LUT K TOÁN
Điu 5. Nhiệm vụ kế toán
Điu 6. Yêu cầu kế toán
Điu 7. Nguyên tắc kế toán
Điu 9. Đối tượng kế toán
Điu 14. Các hành vi bị nghiêm cấm
Điu 17. Nội dung chứng từ kế toán
Điu 20. Ký chứng từ kế toán
Điu 19. Lập chứng từ kế toán
Điu 22. Quản lý, sử dụng chứng từ
kế toán
Điu 27. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế
toán
Điu 28. Sửa chữa sổ kế toán
Điu 32. Nội dung công khai báo cáo
tài chính
Điu 33. Hình thức thời hạn công
khai báo cáo tài chính
Điu 34. Kiểm toán báo cáo tài
chính
Điu 39. Kiểm kê tài sản
Điu 40. Bảo quản, lưu trữ tài liệu
kế toán
Điu 41. Công việc kế toán trong
trường hợp tài liệu kế toán bị mất
hoặc bị huỷ hoại
Điu 50. Tiêu chuẩn, quyền và trách
nhiệm của người làm kế toán
Điu 52. Kế toán trưởng
Điu 54. Trách nhiệm và quyền của
kế toán trưởng
Điu 59. Nội dung quản lý nhà nước
về kế toán
LUẬT KẾ TOÁN - Người đăng: Thiên Đường Bảo Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
LUẬT KẾ TOÁN 9 10 877