Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Được đăng lên bởi thoa_c2nhonhoiap
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT KHIẾU NẠI TỐ CÁO
NỘI DUNG
Bài 1: Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại và của luật sư, trợ giúp viên pháp lý
1. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại
Theo Điều 12 của Luật Khiếu nại năm 2011 thì Người khiếu nại có các quyền sau:
(i) Tự mình khiếu nại
- Trường hợp khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện
theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại;
- Trường hợp người khiếu nại ốm đau già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác
mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên
hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại;
(ii) Được nhờ Luật sư tư vấn về pháp luật hoặc được uỷ quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi
ích hợp pháp của mình. Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp
luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc uỷ quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại
để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;
(iii) Tham gia đối thoại hoặc uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại;
(iv) Được biết, đọc, sao chụp, sao chép tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải
quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;
(v) Được quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu
liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có
yêu cầu để giao nộp cho người giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;
(vi) Được yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả có
thể xảy ra do việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại;
(vii) Có quyền đưa ra chứng cứ và giải trình ý kiến của mình, được nhận quyết định giải quyết khiếu nại
và được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp
luật.
(viii) Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành
chính;
(viii) Rút khiếu nại.
Người khiếu nại có nghĩa vụ:
(i) Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;

2
(ii) Trình bày trung thực, đưa ra chứng cứ về tính đúng đắn, hợp lý của việc khiếu nại;
Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu nại;
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu...
LUẬT KHIẾU NẠI TỐ CÁO
NỘI DUNG
Bài 1: Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại và của luật sư, trợ giúp viên pháp lý
1. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại
Theo Điều 12 của Luật Khiếu nại năm 2011 thì Người khiếu nại có các quyền sau:
(i) Tự mình khiếu nại
- Trường hợp khiếu nại người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện
theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại;
- Trường hợp người khiếu nại ốm đau già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác
mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên
hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại;
(ii) Được nhờ Luật sư tư vấn về pháp luật hoặc được uỷ quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi
ích hợp pháp của mình. Trường hợp người khiếu nại người được trợ giúp pháp theo quy định của pháp
luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý vấn về pháp luật hoặc uỷ quyền cho trợ giúp viên pháp khiếu nại
để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;
(iii) Tham gia đối thoại hoặc uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại;
(iv) Được biết, đọc, sao chụp, sao chép tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải
quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;
(v) Được quyền yêu cầu nhân, quan, tổ chức liên quan đang lưu giữ, quản thông tin, tài liệu
liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có
yêu cầu để giao nộp cho người giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;
(vi) Được yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả
thể xảy ra do việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại;
(vii) Có quyền đưa ra chứng cứgiải trình ý kiến của mình, được nhận quyết định giải quyết khiếu nại
được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp
luật.
(viii) Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành
chính;
(viii) Rút khiếu nại.
Người khiếu nại có nghĩa vụ:
(i) Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;
LUẬT KHIẾU NẠI TỐ CÁO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT KHIẾU NẠI TỐ CÁO - Người đăng: thoa_c2nhonhoiap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
LUẬT KHIẾU NẠI TỐ CÁO 9 10 888