Ktl-icon-tai-lieu

luật khiếu nại

Được đăng lên bởi caoduynhi
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 3292 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luật số 02/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT KHIẾU NẠI

QUỐC HỘI
_____

Luật số: 02/2011/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________

LUẬT

KHIẾU NẠI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo
Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật khiếu nại.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại
đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của
cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền
trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải
quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức;
tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết
khiếu nại.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc
cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề
nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét
lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ
quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong
cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán
bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc

hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích
hợp pháp của mình.

2. Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc
cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.

3. Rút khiếu nại là việc người khiếu nại đề nghị cơ
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chấm dứt khiếu nại
của mình.

4. Cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại là cơ quan nhà
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh
tế, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước
hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà
nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị
khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có
quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.

6. Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá
nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

7. Người có quyền, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, cơ
quan, tổ chức không phải là người khiếu nại, người bị
khiếu nại nhưng việc giải quyết khiếu nại có liên quan
đến quyền, nghĩa vụ của họ.

8. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành
chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan
hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn
đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước
được áp dụng một lần đối...
Luật s 02/2011/QH13 c a Qu c hội : LUẬT KHI U NẠI
QU C HỘI
_____
Luật s : 02/2011/QH13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________
LUẬT
KHI U NẠI
Căn cứ Hi n pháp nước Cộng hoà xã hội ch nghĩa Việt ế
Nam năm 1992 đã được s a đ i, b sung một s đi u theo
Nghị quy t s 51/2001/QH10;ế
luật khiếu nại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật khiếu nại - Người đăng: caoduynhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
luật khiếu nại 9 10 216