Ktl-icon-tai-lieu

Luật khoáng sản

Được đăng lên bởi ngocquangas
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2959 lần   |   Lượt tải: 3 lần
QUỐC HỘI
________
Luật số: 60/2010/QH12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

LUẬT
KHOÁNG SẢN
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật khoáng sản.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ
khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về
khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp
lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.
Khoáng sản là dầu khí; khoáng sản là nước thiên nhiên không phải là
nước khoáng, nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật
này.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở
thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng
vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ.
2. Nước khoáng là nước thiên nhiên dưới đất, có nơi lộ trên mặt đất, có
thành phần, tính chất và một số hợp chất có hoạt tính sinh học đáp ứng tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại
Việt Nam.
3. Nước nóng thiên nhiên là nước thiên nhiên dưới đất, có nơi lộ trên mặt
đất, luôn có nhiệt độ tại nguồn đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt
Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam.
4. Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản là hoạt động nghiên cứu, điều
tra về cấu trúc, thành phần vật chất, lịch sử phát sinh, phát triển vỏ trái đất và
các điều kiện, quy luật sinh khoáng liên quan để đánh giá tổng quan tiềm năng
khoáng sản làm căn cứ khoa học cho việc định hướng hoạt động thăm dò khoáng
sản.

2

5. Hoạt động khoáng sản bao gồm hoạt động thăm dò khoáng sản, hoạt
động khai thác khoáng sản.
6. Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng
khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản.
7. Khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm
xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có liên
quan.
Điều 3. Chính sách của Nhà nước về khoáng sản
1. Nhà nước có chiến lược, quy hoạch khoáng sản để phát triển bền vững
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ.
2. Nhà nước bảo đảm khoáng sản được bảo vệ, khai thác, sử d...
QUỐC HỘI
________
Luật số: 60/2010/QH12
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________
LUẬT
KHOÁNG SẢN
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật khoáng sản.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định việc điều tra bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ
khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản nhà nước về
khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp
lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của nước Cộng hòa hội chủ
nghĩa Việt Nam.
Khoáng sản là dầu khí; khoáng sản nước thiên nhiên không phải
nước khoáng, nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật
này.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Khoáng sản khoáng vật, khoáng chất ích được tích tụ tự nhiên
thể rắn, thể lỏng, thể ktồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng
vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ.
2. Nước khoáng nước thiên nhiên ới đất, nơi lộ trên mặt đất, có
thành phần, tính chất và một số hợp chất hoạt tính sinh học đáp ứng tiêu chuẩn,
quy chuẩn kthuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại
Việt Nam.
3. Nước nóng thiên nhiên là nước thiên nhiên dưới đất, có nơi ltrên mặt
đất, luôn nhiệt độ tại nguồn đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt
Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam.
4. Điều tra bản địa chất về khoáng sản hoạt động nghiên cứu, điều
tra về cấu trúc, thành phần vật chất, lịch sử phát sinh, phát triển vỏ trái đất
các điều kiện, quy luật sinh khoáng liên quan để đánh giá tổng quan tiềm năng
khoáng sản làm căn ckhoa học cho việc định ớng hoạt động thăm dò khoáng
sản.
Luật khoáng sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật khoáng sản - Người đăng: ngocquangas
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Luật khoáng sản 9 10 921