Ktl-icon-tai-lieu

Luật kinh doanh

Được đăng lên bởi Gamio Trần
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1090 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
TRƯỜNG ðẠI HC M TP.H CHÍ MINH
KHOA QUN TR KINH DOANH
------------------------
ðỀ CƯƠNG ÔN THI TT NGHIP
MÔN HC : LUT KINH DOANH
THÔNG TIN TNG QUÁT V MÔN HC
1. Mc tiêu ca môn hc:
Trang b cho sinh viên nhng kiến thc cơ bn v pháp lut kinh doanh trong nn kinh tế th trường.
Sau khi hc môn này , sinh viên s:
1/ Hiu các khái nim và thuyết cơ bn v Lut Kinh doanh và vai trò ca Lut Kinh doanh
trong nn kinh tế th trường
2/ Hiu ñịa v pháp ca các doanh nghip ñược pháp lut tha nhn , nhm th la chn
hình thc t chc và qun lý doanh nghip phù hp vi hot ñộng kinh doanh ca mình
3/ Hiu các trường hp , th tc ñiu kin yêu cu Tòa án tuyên b mt doanh nghip phá
sn ñể có thái ñộ thn trng và thin chí trong hot ñộng kinh doanh cũng như vn dng ñược chế
ñịnh này khi cn thiết
4/Hiu rõ ñặc ñim ca hp ñồng thương mi, ñiu kin ñểkết hp ñồng có hiu lc cũng như
trách nhim pháp lý ca các n , t ñó , nhà kinh doanh s biết cn phi quan tâm ñến vn ñề
khi giao kết và thc hin hp ñồng thương mi
5/ Hiu cách thc gii quyết các tranh chp yêu cu phát sinh trong hot ñộng kinh doanh
gia các ch th liên quan , trên cơ s ñó , các nhà kinh doanh có th chn cách thc phù hp vi
yêu cu v quyn li cn ñưc bo v
2. Yêu cu ca môn hc:
ðể hc tt môn Lut Kinh Doanh , sinh viên cn phi trang bi kiến thc v Pháp Lut ðại Cương
phi hp vi mt s kiến thc v qun lý , t chc hot ñộng kinh doanh như Qun tr hc , Hành vi T
chc….
Ngoài ra sinh viên nên thường xuyên cp nht các văn bn pháp lut v kinh doanh , hoc ñọc các tp
chí kinh tếpháp lut , nhm tăng cường hiu biết v hot ñộng kinh doanh ca các doanh nghip ñể
soi sáng bài hc lý thuyết và làm bài tp tình hung hoc tho lun.
3. Tài liu hc tp:
Tài liu căn bn:
1/Tóm tt bài ging " Lut Kinh Doanh" do ging viên biên son
Luật kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật kinh doanh - Người đăng: Gamio Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luật kinh doanh 9 10 184