Ktl-icon-tai-lieu

Luật kinh tế

Được đăng lên bởi minhduyen2411
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 2569 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÔN TẬP LUẬT KINH TẾ CAO HỌC
1. Phân tích khái niệm thương nhân theo quan niệm pháp luật thương
mại hiện hành. So sánh khái niệm thương nhân với khái niệm chủ thể
kinh doanh và doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2005.
Câu 1
2. Các quyền nghĩa vụ của doanh nghiệp theo LDN 2005.
Câu 2
3. Nhà kinh doanh và việc tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh.
Những nội dung cơ bản của Luật Cạnh tranh; thế nào là hành vi cạnh
tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
Cau3_Nhóm 6
Cau3_Nhóm 7
4. Hiện nay, việc vi phạm quyền sở hữu công nghiệp bị xử lý như thế
nào? Phân tích cả khía cạnh biện pháp hành chính, dân sự và hình sự.
Câu 4_v1 Câu 4_v2
5. Quy trình tố tụng cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh. Bình luận về tính
hiệu quả của tố tụng cạnh tranh ở nước ta hiện nay.
Câu 5
6. Phân tích và chỉ ra những đặc điểm cơ bản của các loại công ty. So
sánh các loại công ty về các khía cạnh: vốn và bộ máy quản trị công
ty. Đánh giá về hiện trạng chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty
TNHH hoặc CTCP theo quy định của LDN.
Câu 6_Nhóm 8
Câu 6_Nhóm 9
7. Khảo sát về quan hệ nội bộ trong công ty: nguyên tắc tỷ lệ vốn – tỷ lệ
quyền lực, sự bảo vệ của PL đối với cổ đông/thành viên công ty.
Câu 7_Nhóm 10
Câu 7_Nhóm 11
8. Phân tích định nghĩa, đặc tính của một số đối tượng sở hữu trí tuệ:
Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa. Vấn đề chuyển
giao công nghệ và việc bảo hộ, khai thác quyền sở hữu trí tuệ.
Câu 8
9. Các phương thức giải quyết tranh chấp: tòa án và trọng tài. So sánh
những điểm khác biệt. Vai trò hỗ trợ của tòa án đối với hoạt động
trọng tài thương mại.
Câu 9
Chúc các bạn thành công.
TS. LÊ VĂN HƯNG

Câu 1:
Thương nhân
Chủ thể kinh doanh
Doanh nghiệp
Khái niệm Thương nhân
Khái niệm Chủ thể kinh Khái niệm Doanh
theo khoản 1, Điều 6 Luật
doanh:
nghiệp theo khoản 1,
thương mại 2005:
Chủ thể kinh doanh là cá Điều 4 Luật Doanh
“Thương nhân bao gồm tổ
nhân, tổ chức kinh tế
nghiệp 2005:
chức kinh tế được thành lập được pháp luật thừa
Doanh nghiệp là tổ
một cách hợp pháp,cá
nhận trên thực tế có hoạt chức kinh tê có tên
nhân hoạt động thương mại động kinh doanh nhằm
riêng, có tài sản, có trụ
một cách độc lập,thường
mục đích kiếm lợi.
sở giao dịch ổn định
xuyên và có đăng kí kinh
được đăng kí kinh
doanh”
doanh theo qui định
Điều 7 của Luật thương mại
của pháp luật nhằm
2005 qui định: “Thương
mục đích thực hiện các
nhân có nghĩa vụ đăng kí
hoạt động kinh doanh
kinh doanh theo quy định
của pháp luật. Trường hợp
chưa đăng kí kinh doanh,
thương nhânvẫn phải ch...
ÔN TẬP LUẬT KINH TẾ CAO HỌC
1. Phân tích khái niệm thương nhân theo quan niệm pháp luật thương
mại hiện hành. So sánh khái niệm thương nhân với khái niệm chủ thể
kinh doanh và doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2005.
Câu 1
2. Các quyền nghĩa vụ của doanh nghiệp theo LDN 2005.
Câu 2
3. Nhà kinh doanh việc tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh.
Những nội dung bản của Luật Cạnh tranh; thế nào là hành vi cạnh
tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
Cau3_Nhóm 6 Cau3_Nhóm 7
4. Hiện nay, việc vi phạm quyền sở hữu công nghiệp bị xử như thế
nào? Phân tích cả khía cạnh biện pháp hành chính, dân sự và hình sự.
Câu 4_v1 Câu 4_v2
5. Quy tnh t tụng cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh. Bình luận về tính
hiệu quả của tố tụng cạnh tranh ở nước ta hiện nay.
Câu 5
6. Phân tích chỉ ra những đặc điểm cơ bản của các loại công ty. So
sánh c loại công ty về c khía cạnh: vốn bộ máy quản trị công
ty. Đánh giá về hiện trạng chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty
TNHH hoặc CTCP theo quy định của LDN.
Câu 6_Nhóm 8 Câu 6_Nhóm 9
7. Khảo sát về quan hệ nội bộ trong công ty: nguyên tắc tỷ lệ vốn tỷ lệ
quyền lực, sự bảo vệ của PL đối với cổ đông/thành viên công ty.
Câu 7_Nhóm 10 Câu 7_Nhóm 11
8. Phân ch định nghĩa, đặc tính của một số đối ợng sở hữu trí tuệ:
Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa. Vấn đề chuyển
giao công nghệ và việc bảo hộ, khai thác quyền sở hữu trí tuệ.
Câu 8
9. Các phương thức giải quyết tranh chấp: tòa án trọng tài. So sánh
những điểm khác biệt. Vai trò hỗ trợ của tòa án đối với hoạt động
trọng tài thương mại.
Câu 9
Chúc các bạn thành công.
TS. LÊ VĂN HƯNG
Luật kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật kinh tế - Người đăng: minhduyen2411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Luật kinh tế 9 10 894