Ktl-icon-tai-lieu

Luật lao động

Được đăng lên bởi Ngọc Hân
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH
WONTECH VIETNAM
Lô C12, CNN Đa nghề Đông
Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
- Căn cứ vào Bộ luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào nội quy lao động của công ty TNHH Wontech Vietnam
- Xét đơn xin nghỉ việc ông (bà) Nguyễn Hồng Hạnh
Bên A: Công ty TNHH Wontech Vietnam
Bên B: Nguyễn Hồng Hạnh

Chức vụ: Nhân viên nhân sự

Hai bên thỏa thuận như sau:
1. Chấm dứt hợp đồng lao động đã ký kết giữa hai bên trước thời hạn kể từ ngày 13/05/2014 .
Vì vậy, Bên B sẽ làm việc đến hết ngày 12/5/2014.
2. Lý do chấm dứt hợp đồng lao động: Nghỉ bận việc gia đình.
3. Trách nhiệm của Bên A:
Thanh toán đầy đủ lương đến hết ngày 12/5/2014 và các khoản phụ cấp khác ( nếu có)
Đóng bảo hiểm xã hội đến hết tháng 04 năm 2014.
4. Trách nhiệm của Bên B:
Hoàn trả tất cả những vật dụng đã được cấp phát bao gồm: đồng phục, chìa khóa locker,
thẻ BHYT… và những vật dụng khác cần thiết trong công việc.
Không tiết lộ bất cứ thông tin/ tài liệu nào liên quan đến công ty có được trong thời gian
làm việc tại Công ty.
Không có quyền yêu sách, không được tuyên truyền thông tin sai lệch về chế độ, chính
sách của Công ty và những hành động khác nhằm chống lại hoặc bôi họ Công ty.
Văn bản trên được lập trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên, được in làm hai (02) bản mỗi
bên giữ một (01) bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người lao động
(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

...
CÔNG TY TNHH
WONTECH VIETNAM
Lô C12, CNN Đa nghề Đông
Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2014.
QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
- Căn cứ vào Bộ luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào nội quy lao động của công ty TNHH Wontech Vietnam
- Xét đơn xin nghỉ việc ông (bà) Nguyễn Hồng Hạnh
Bên A: Công ty TNHH Wontech Vietnam
Bên B: Nguyễn Hồng Hạnh Chức vụ: Nhân viên nhân sự
Hai bên thỏa thuận như sau:
1. Chấm dứt hợp đồng lao động đã ký kết giữa hai bên trước thời hạn kể từ ngày 13/05/2014 .
Vì vậy, Bên B sẽ làm việc đến hết ngày 12/5/2014.
2. Lý do chấm dứt hợp đồng lao động: Nghỉ bận việc gia đình.
3. Trách nhiệm của Bên A:
Thanh toán đầy đủ lương đến hết ngày 12/5/2014 và các khoản phụ cấp khác ( nếu có)
Đóng bảo hiểm xã hội đến hết tháng 04 năm 2014.
4. Trách nhiệm của Bên B:
Hoàn trả tất cả những vật dụng đã được cấp phát bao gồm: đồng phục, chìa khóa locker,
thẻ BHYT… và những vật dụng khác cần thiết trong công việc.
Không tiết lộ bất cứ thông tin/ tài liệu nào liên quan đến công tyđược trong thời gian
làm việc tại Công ty.
Không có quyền yêu sách, không được tuyên truyền thông tin sai lệch về chế độ, chính
sách của Công ty và những hành động khác nhằm chống lại hoặc bôi họ Công ty.
Văn bản trên được lập trên sở thỏa thuận giữa hai bên, được in m hai (02) bản mỗi
bên giữ một (01) bản có hiệu lực kể từ ngày ký.
Người lao động
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)
Luật lao động - Người đăng: Ngọc Hân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Luật lao động 9 10 255