Ktl-icon-tai-lieu

Luật lao động

Được đăng lên bởi zengoeki
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phần này nói về Luật lao động
Thc s – Ging viên chính V Th Bích Hng – i hc Lut Tp.HCM
Trang 1 – Môn Pháp lut Vit nam i cng
Bài 7:
KHÁI QUÁT NGÀNH LUT LAO NG
1. Khái nim ngành Lut Lao ng
1.1. i tng iu chnh: Ngành lut Lao ng iu chnh nhng quan h c
bn sau ây:
1.1.1 Quan h lao ng gia ngi lao ng làm công n lng vi ngi s
dng lao ng.
Quan h lao ng gia ngi lao ng làm công n lng vi ngi s
dng lao ng.trên c s hp ng lao ng là i tng iu chnh ch yu, quan
trng nht ca pháp lut lao ng hin hành nc ta. Loi quan h này khác vi
quan h lao ng gia công chc, viên chc vi th trng c quan nhà nc c
iu chnh bi pháp lut hành chính vi c trng qun lao ng bng phng
pháp mnh ln hành chính.
Quan h lao ng thuc i tng iu chnh ca Lut lao ng gm:
Quan h lao ng gia ngi lao ng làm công n lng vi ngi s
dng lao ngcác doanh nghip, t chc, cá nhân sn xut kinh doanh
mi thành phn kinh t hoc trong các c quan hành chính s nghip,
các t chc ng, oàn th …có thuê mn lao ng bng hình thc hp
ng lao ng.
Quan h lao ng trong các doanh nghip, t chc yu t nc ngoài,
gm;
- Quan h lao ng gia ngi Vit nam ngi s dng lao ng
doanh nghip có vn u t nc ngoài, c quan, t chc, nhân nc
ngoài hoc quc t óng trên lãnh th Vit nam;
- Quan h lao ng gia ngi nc ngoài vi các t chc, nhân
ngi Vit nam c phép s dng lao ng là ngi nc ngoài;
- Quan h lao ng ca ngi Vit nam i làm vic nc ngoài.
Ni dung ca quan h làm công n lng tng i phong phú, trong ó
cha ng nhng vn  c bn thuc v tuy n chn, b trí, iu hành, qun lao
ng, thi gi làm vic, thi gi ngh ngi, k! lut lao ng, an toàn laao ng, v
sinh lao ng, bo hi m xã hi…v…v..
1.1.2 Các quan h xã hi liên quan trc tip vi quan h lao ng
Quan h vic làm và hc ngh: Quan h "#y phát sinh gia mt bên là
các nhân nhu cu tìm kim vic làm hoc hc ngh vi mt bên
doanh nghip, t chc hoc nhân kh nng iu kin to
vic làm, gii thiu vic làm hoc dy ngh. Loi quan h này thng
phát sinh trc khi quan h lao ng, ngh$a không phi quan
h lao ng.
Quan h gia t chc công oàn, i din ca tp th lao ng vi
ngi s dng lao ng. Quan h y thng c th hin qua s
tham gia ca công oàn trong vic c th hoá nhng iu kin lao ng
nh tin lng, tin thng, thi gi làm vic, thi gi ngh ngi, giám
sát vic tuân th nhng qui %nh ca pháp lut và các tho thun khác.
Quan h v bo hi m hi: Quan h này gm nhiu l$nh vc nhng
chúng th hin hai quan h chính quan h lp qu& bo hi m hi
Luật lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật lao động - Người đăng: zengoeki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Luật lao động 9 10 521