Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT LAO ĐỘNG 2

Được đăng lên bởi Ngọc Bảo Nguyễn
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 2
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ GIẢI
QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Bài 1. CÁC CHẾ ĐỊNH LIÊN QUAN TRỰC
TIẾP ĐẾN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
• Hợp đồng lao động
• Kỷ luật lao động - trách nhiệm vật chất
• Bảo hiểm xã hội

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Văn bản :
– Chương III BLLĐ
– Nghị định 44/2013/NĐ-CP
– Thông tư 30/2013/TT- BLĐTBXH

03/23/15 10:26 AM

© Đinh Thị Chiến, 2013

3

1. Khái quát về HĐLĐ
1.1. Khái niệm: Đ.15
1.2 Loại HĐLĐ: Đ.22
1.3 Hình thức HĐLĐ: Đ.16
1.4 Nội dung HĐLĐ: Đ.23, NĐ44
1.5 Hiệu lực của hợp đồng



03/23/15 10:26 AM

Thời điểm có hiệu lực: Đ.25
HĐLĐ vô hiệu: Đ.50-52, Đ10,11 NĐ44

© Đinh Thị Chiến, 2013

4

Hợp đồng lao động vô hiệu
Vô hiệu từng phần: Đ.10 NĐ 44
Vô hiệu toàn bộ: Đ.11 NĐ44
Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật:
Đ.16 TT30
Người ký kết HĐLĐ không đúng thẩm quyền: Đ.14 TT30
Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao
động là công việc bị pháp luật cấm: Đ.15 TT30
Nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản
quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của
người lao động.

2. Giao kết HĐLĐ: Đ.17-21
2.1 Nguyên tắc giao kết: Đ.17
2.2 Phương thức giao kết: Đ.18
2.3 Nghĩa vụ cung cấp thông tin: Đ.19
2.4 Những điều cấm làm khi giao kết HĐLĐ: Đ.20
2.5 Quyền giao kết nhiều HĐLĐ với nhiều NSDLĐ
khác nhau: Đ.21
2.6 Thử việc: Đ.26 – 29

03/23/15 10:26

Đinh Thị Chiến, 2013

6

3. Thực hiện HĐLĐ: Đ.30 – 34
3.1 Nguyên tắc thực hiện: Đ.30




Do chính NLĐ thực hiện
Trên cơ sở tự nguyện của NLĐ
Thực hiện đúng HĐLĐ trên cơ sở tuân theo PL, TƯ

3.2 Tạm chuyển lao động: Đ.31, K.7 Đ.192





Khái niệm, ý nghĩa
Điều kiện, thời gian tạm chuyển
Thủ tục tạm chuyển
Quyền lợi của NLĐ

3.3 Tạm hoãn HĐLĐ: Đ.32,33
03/23/15 10:26

Đinh Thị Chiến, 2013

7

4. Sửa đổi, bổ sung nội dung HĐLĐ:
• Điều 35
– Khái niệm, ý nghĩa
– Thủ tục
– Hình thức

03/23/15 10:26 AM

© Đinh Thị Chiến, 2013

8

5. Chấm dứt HĐLĐ
a. Các trường hợp chấm dứt HĐLĐ: Đ.36
– NLĐ đơn phương: Đ.37
– NSDLĐ đơn phương: Đ.38,39,
• NLĐ là cán bộ CĐ: K.7 Đ.192
Hủy bỏ quyết định đơn phương: Đ.40

– Thay đổi cơ cấu , CN, or lý do kinh tế: Đ.44
– Tổ chức lại DN: Đ.45
• Phương án sử dụng lao động: Đ.46

03/23/15 10:26

Đinh Thị Chiến, 2013

9

5. Chấm dứt HĐLĐ
b. Trách nhiệm của NSDLĐ: Đ.47
c. Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt HĐLĐ
 Chấm dứt đúng luật:
– Trợ cấp thôi việc: Đ.48
– Trợ cấp mất việc làm: Đ.49

 Đơn phương trái PL: Đ.41
– NSDLĐ ĐPTL: Đ.42
– NLĐ ĐPTL: Đ.43

Bài tập 1,2,
03/23/15 10:26

Đinh Thị Chiến, 2013

10

6. Cho thuê lại lao động

• Đ.5...
Phần 2
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ GIẢI
QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
LUẬT LAO ĐỘNG 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT LAO ĐỘNG 2 - Người đăng: Ngọc Bảo Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
LUẬT LAO ĐỘNG 2 9 10 463