Ktl-icon-tai-lieu

Luật Ngân Hàng

Được đăng lên bởi tranbonbon7
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT NGÂN HÀNG
Câu 1: Nhận định đúng sai:
a/ Mọi hợp đồng vay vốn đều phải có tài sản đảm bảo là Sai
Về bản chất, bảo đảm tiền vay chỉ là một trong những biện pháp để đảm bảo việc
thực hiện nghĩa vụ đối với hợp đồng chính, nó không phải là điều kiện bắt buộc,
dù có các biện pháp này hay không đều không ảnh hưởng đến việc thực hiện các
quyền và nghĩa vụ của các bên, bên có nghĩa vụ vẫn phải nghiêm túc thực hiện
nghĩa vụ và chịu các biện pháp xử lý về tài sản nếu vi phạm (phong tỏa tài khoản,
niêm phong tài sản, bị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp
tạm thời khác để đảm bảo trả nợ, ...).
+ Một số trường hợp cho vay không cần có bảo đảm theo quy định của pháp
luật
a) Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ. Quy định về chính
sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trong đó quy định cụ
thể về mức cho vay tối đa trong trường hợp cho vay không có bảo đảm đối với cá
nhân, tổ chức:
- Tối đa đến 50 triệu đồng đối với đối tượng là các cá nhân, hộ sản xuất nông, lâm,
ngư, diêm nghiệp;
- Tối đa đến 200 triệu đồng đối với các hộ kinh doanh, sản xuất ngành nghề hoặc
làm dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn;
- Tối đa đến 500 triệu đồng đối với đối tượng là các hợp tác xã, chủ trang trại.
- Tổ chức tín dụng xem xét cho vay tín chấp đối với các đối tượng khách hàng là
cá nhân, hộ gia đình trên cơ sở có bảo đảm của các tổ chức chính trị – xã hội ở
nông thôn theo quy định hiện hành. Tổ chức chính trị – xã hội phối hợp và được
thực hiện toàn bộ hoặc một số khâu của nghiệp vụ tín dụng sau khi đã thỏa thuận
với tổ chức tín dụng cho vay.
b) Quyết định số 92/2009/QĐ-TTG ngày 8/7/2009 của Thủ tướng Chính
phủ: Quy định về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng
khó khăn, theo đó mức cho vay tối đa không có bảo đảm tiền vay được Thủ tướng
Chính phủ như sau:
- Thương nhân vay vốn đến 30 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.
- Thương nhân vay vốn trên 30 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo
quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và hướng dẫn của Ngân hàng Chính
sách xã hội.
Các văn bản quy định về mức trần cho vay không cần có bảo đảm nêu trên là một
chính sách ưu đãi và hỗ trợ tín dụng của Nhà nước đối với một số đối tượng kinh
doanh trong những ngành nghề, lĩnh vực nhà nước khuyến khích phát triển như
Trang 2 / 7
nông, lâm, ngư nghiệp, vùng sâu, vùng xa hoặc vùng kinh tế khó khăn, quy định
này nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của các cá nhân, tổ chức để phát triển sản xuất
kinh doanh nếu...
LUẬT NGÂN HÀNG
Câu 1: Nhận định đúng sai:
a/ Mọi hợp đồng vay vốn đều phải có tài sản đảm bảo là Sai
Về bản chất, bảo đảm tiền vay chỉ là một trong những biện pháp để đảm bảo việc
thực hiện nghĩa vụ đối với hợp đồng chính, nó không phải là điều kiện bắt buộc,
dù có các biện pháp này hay không đều không ảnh hưởng đến việc thực hiện các
quyền và nghĩa vụ của các bên, bên có nghĩa vụ vẫn phải nghiêm túc thực hiện
nghĩa vụ và chịu các biện pháp xử lý về tài sản nếu vi phạm (phong tỏa tài khoản,
niêm phong tài sản, bị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp
tạm thời khác để đảm bảo trả nợ, ...).
+ Một số trường hợp cho vay không cần có bảo đảm theo quy định của pháp
luật
a) Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ. Quy định về chính
sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trong đó quy định cụ
thể về mức cho vay tối đa trong trường hợp cho vay không có bảo đảm đối với cá
nhân, tổ chức:
- Tối đa đến 50 triệu đồng đối với đối tượng là các cá nhân, hộ sản xuất nông, lâm,
ngư, diêm nghiệp;
- Tối đa đến 200 triệu đồng đối với các hộ kinh doanh, sản xuất ngành nghề hoặc
làm dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn;
- Tối đa đến 500 triệu đồng đối với đối tượng là các hợp tác xã, chủ trang trại.
- Tổ chức tín dụng xem xét cho vay tín chấp đối với các đối tượng khách hàng là
cá nhân, hộ gia đình trên cơ sở có bảo đảm của các tổ chức chính trị – xã hội ở
nông thôn theo quy định hiện hành. Tổ chức chính trị – xã hội phối hợp và được
thực hiện toàn bộ hoặc một số khâu của nghiệp vụ tín dụng sau khi đã thỏa thuận
với tổ chức tín dụng cho vay.
b) Quyết định số 92/2009/QĐ-TTG ngày 8/7/2009 của Thủ tướng Chính
phủ: Quy định về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng
khó khăn, theo đó mức cho vay tối đa không có bảo đảm tiền vay được Thủ tướng
Chính phủ như sau:
- Thương nhân vay vốn đến 30 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.
- Thương nhân vay vốn trên 30 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo
quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và hướng dẫn của Ngân hàng Chính
sách xã hội.
Các văn bản quy định về mức trần cho vay không cần có bảo đảm nêu trên là một
chính sách ưu đãi và hỗ trợ tín dụng của Nhà nước đối với một số đối tượng kinh
doanh trong những ngành nghề, lĩnh vực nhà nước khuyến khích phát triển như
Trang 2 / 7
nông, lâm, ngư nghiệp, vùng sâu, vùng xa hoặc vùng kinh tế khó khăn, quy định
này nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của các cá nhân, tổ chức để phát triển sản xuất
kinh doanh nếu họ chứng minh được mình thuộc diện ưu đãi vay vốn theo quy định
của pháp luật.
Luật Ngân Hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Ngân Hàng - Người đăng: tranbonbon7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Luật Ngân Hàng 9 10 815