Ktl-icon-tai-lieu

Luật ngân sách nhà nước

Được đăng lên bởi tiennt261
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Đề 01
Câu 1 (6 điểm) Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?
1) Chỉ có các đơn vị dự toán NSNN mới tham gia vào quan hệ PL
NSNN.
2) UBND các cấp là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh kế họach
thu chi tài chính của ngân sách cấp mình trong quá trình điều
hành NSĐP.
3) Chính phủ, Bộ tài chính, HĐND cấp Tỉnh là cơ quan có thẩm
quyền quy định về tất cả các loại phí ở nước ta hiện nay.
4) Các đơn vị dự toán NS được trích lại 50% kết dư NSNN để lập
quỹ dự trữ tài chính của đơn vị.
5) Kinh phí họat động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính
trị-xã hội do NSNN đảm bảo.
6) Cơ quan thuế là cơ quan có chức năng thu và quản lý các
nguồn thu của NSNN.
Câu 2 (2 điểm) Chức năng tư vấn của cơ quan kiểm toán NN
được thể hiện như thế nào?
Việc thực hiện chức năng này của cơ quan kiểm toán NN có
ảnh hưởng đến họat động quản lý NN và điều hành họat động
quản lý NSNN không?
Câu 3 (2 điểm) Vì sao Luật NSNN ngày 15/02/2002 cho phép
HĐND Tỉnh, thành phố thuộc TW quyết định phân cấp nguồn
thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương?

Đề 02:
Câu 1:
a) Vốn vay trong và ngoài nước chỉ được dùng cho đầu tư phát
triển và không dùng cho tiêu dùng (k2-Đ8 Luật NSNN)?
b) Dự toán chi tiêu của Bộ GD-ĐT trong 1 năm dương lịch do cơ
quan nào có thẩm quyền quyết định ? Tại sao?
c) Kiểm soát chi là gì? Ý nghĩa của nó đối với họat động chấp
hành NSNN?
d) Việc quản lý NSNN của KBNN phải đảm bảo yêu cầu: "hoặc
phải bằng, hoặc nhỏ hơn khả năng thanh toán". Hiểu như thế
nào về yêu cầu này?
e) Thế nào là đơn vị dự toán cấp I? Trường ĐH Luật Tp>HCM là
đơn vị dự toán cấp mấy và thuộc ngân sách cấp nào?
Câu 2:
Bộ X trong năm ngân sách 2005 được cấp kinh phí họat động là
10 tỷ đồng để thực hiện các công việc cần thiết. Hãy điền số tiền
trên vào tài khoản của đơn vị tại KBNN.
Bộ X đã quyết định rút ra 3 tỷ đồng để cấp cho doanh nghiệp B
vay (B là doanh nghiệp cho Bộ X quản lý). Anh chị hãy cho biết:
a) Việc cho vay của Bộ X đối với doanh nghiệp B như vậy là
đúng hay sai? Tại sao?
b) Hãy giải quyết vụ việc trên theo qui định của PL hiện hành.

ĐỀ LUẬT NGÂN SÁCH NN (lần 2)
75 phút - được dùng tài liệu
1. Thế nào là phân cấp qlý NSNN ? Ý nghĩa ?
(1,5đ)
2. Khi NSNN phát sinh các khoản chi nằm ngoài
dự toán mà cấp bách,cần thiết thì Tỉnh gquyết ra sao?
(1,5đ)
3. Thế nào là khoàn thu 100% ,thế nào là khoản
thu điều tiết? Tại sao thuế XK,NK là khoản thu 100%
NN TW?

4. Khi NSNN thu ko kịp đáp ứng nhu cầu chi,NN
sẽ áp dụng bpháp nào ? (1,5đ)
5. Tại sao trong qlý NSNN...
ĐỀ THI LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
01 Đề
Câu 1 (6 i m) Nh ng nh n nh sau ây úng hay sai? T i sao?đ ể đị đ đ
1) Ch có các n v d toán NSNN m i tham gia vào quan h PL đơ
NSNN.
2) UBND các c p là c quan có th m quy n i u ch nh k h ach ơ đ ề ế
thu chi tài chính c a ngân sách c p mình trong quá trình i u đ ề
hành NS P. Đ
3) Chính ph , B tài chính, H ND c p T nh là c quan có th m Đ ơ
quy n quy nh v t t c các lo i phí n c ta hi n nay. đị ướ
4) Các n v d toán NS c trích l i 50% k t d NSNN l pđơ đượ ế ư để
qu d tr tài chính c a n v . đơ
5) Kinh phí h at ng c a các t ch c chính tr , t ch c chính độ
tr -xã h i do NSNN m b o. đ
6) C quan thu là c quan có ch c n ng thu và qu n lý các ơ ế ơ ă
ngu n thu c a NSNN.
Câu 2 (2 i m) Ch c n ng t v n c a c quan ki m toán NN đ ể ă ư ơ
c th hi n nh th nào? đượ ư ế
Vi c th c hi n ch c n ng này c a c quan ki m toán NN có ă ơ
nh h ng n h at ng qu n lý NN và i u hành h at ng ưở đế đ đ ề độ
qu n lý NSNN không?
Câu 3 (2 i m) Vì sao Lu t NSNN ngày 15/02/2002 cho phép đ ể
H ND T nh, thành ph thu c TW quy t nh phân c p ngu n Đ ế đị
thu, nhi m v chi c a các c p chính quy n a ph ng? đị ươ
02: Đề
Câu 1:
a) V n vay trong và ngoài n c ch c dùng cho u t phát ướ đượ đầ ư
tri n và không dùng cho tiêu dùng (k2- 8 Lu t NSNN)? Đ
b) D toán chi tiêu c a B GD- T trong 1 n m d ng l ch do c Đ ă ươ ơ
quan nào có th m quy n quy t nh ? T i sao? ế đị
c) Ki m soát chi là gì? Ý ngh a c a nó i v i h at ng ch p ĩ đố đ
hành NSNN?
d) Vi c qu n lý NSNN c a KBNN ph i m b o yêu c u: "ho c đả
ph i b ng, ho c nh h n kh n ng thanh toán". Hi u nh th ơ ă ư ế
nào v yêu c u này?
e) Th nào là n v d toán c p I? Tr ng H Lu t Tp>HCM là ế đơ ư Đ
n v d toán c p m y và thu c ngân sách c p nào? đơ
Câu 2:
B X trong n m ngân sách 2005 c c p kinh phí h at ng là ă đượ đ
10 t ng th c hi n các công vi c c n thi t. Hãy i n s ti n đồ để ế đ ề
trên vào tài kho n c a n v t i KBNN. đơ
B X ã quy t nh rút ra 3 t ng c p cho doanh nghi p B đ ế đị đồ để
vay (B là doanh nghi p cho B X qu n lý). Anh ch hãy cho bi t: ế
a) Vi c cho vay c a B X i v i doanh nghi p B nh v y là đố ư
úng hay sai? T i sao? đ
b) Hãy gi i quy t v vi c trên theo qui nh c a PL hi n hành. ế đị
ĐỀ LUẬT NGÂN SÁCH NN (lần 2)
75 phút - được dùng tài liệu
1. Thế nào là phân cấp qlý NSNN ? Ý nghĩa ?
(1,5đ)
2. Khi NSNN phát sinh các khoản chi nằm ngoài
dự toán mà cấp bách,cần thiết thì Tỉnh gquyết ra sao?
(1,5đ)
3. Thế nào là khoàn thu 100% ,thế nào là khoản
thu điều tiết? Tại sao thuế XK,NK là khoản thu 100%
NN TW?
4. Khi NSNN thu ko kịp đáp ứng nhu cầu chi,NN
sẽ áp dụng bpháp nào ? (1,5đ)
5. Tại sao trong qlý NSNN cần phải có hoạt động
thanh tra tài chính và kiểm toán NN? (2đ)
6. Bội chi NSNN là gì? Biện pháp khắc phục?
Theo qui định của Luật NSNN ,ngân sách cấp tỉnh đc phát
hành trái phiếu để huy động vốn, đây có phải là bpháp khắc
phục tình trạng bội chi ko?Vì sao? (2đ)
THI MÔN LU T NGÂN SÁCH NHÀ N CĐỀ ƯỚ
L p Q5D - L n 2
---&---
Câu 1: (6 i m)đ ể
Anh (ch ) tr l i các câu h i sau:
1. Vi c trích l p qu d phòng c a các c p ngân sách có b gi i
h n b i m t m c t i a do pháp lu t ngân sách nhà n c quy đ ướ
nh hay không? T i sao?đị
2. Các kho n chi l ng cho cán b , công ch c nhà n c c ươ ướ đượ
th c hi n theo ph ng th c chi nào? T i sao? ươ
3. C quan Ki m toán nhà n c có quy n ra quy t nh x ph t ơ ướ ế đ
vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m pháp lu t ngân sách đố
nhà n c c th c hi n trong quá trình ho t ng ki m toán t iướ đượ độ
các n v d toán ngân sách nhà n c hay không? T i sao?đơ ướ
4. Qu d phòng ngân sách c t o l p nh m m c ích gì? đượ đ
Nh ng ch th nào c quy n quy t nh vi c s d ng qu d đượ ế đị
phòng ngân sách?
Câu 2: (2 i m)đ ể
Theo d toán ngân sách n m 2008, s thu c a ngân sách trung ă
ng trong kho n thu i u ti t v i t nh X là 540 t ng. Tuy ươ đ ề ế đồ
nhiên s th c thu là 640 t . Chính ph quy t nh th ng cho ế đị ưở
ngân sách a ph ng. H i:đị ươ
a. Chính ph có th th ng t i a là bao nhiêu? ưở đ
b. S ti n th ng y ngân sách a ph ng s chi nh th nào? ưở đ ươ ư ế
Câu 3: (2 i m)đ ể
Phân tích a v pháp lý c a c quan Ki m toán nhà n c Vi t đị ơ ướ
Nam theo quy nh c a pháp lu t hi n hành? a v pháp lý ó đị Đ đ
nh h ng nh th nào n hi u qu ho t ng c a c quan ưở ư ế đế độ ơ
Ki m toán nhà n c? ướ
THI NGÀY 27/3/2009 TH Y PH NG NAMĐỀ ƯƠ
1) Các nh n nh sau ây úng hay sai? T i sao? đị đ đ
a/ UBND c p t nh là c quan có th m quy n quy t nh t l ơ ế đị
ph n tr m (%) phân chia gi a ngân sách các c p chính quy n ă
a ph ng.?đị ươ
b/ M i kho n chi trong n m ngân sách u c xem là h p ă đ đượ
pháp và a vào quy t toán?đư ế
c/ Thu GTGT là kho n thu thu c 100% c a Ngân sách a ế đị
ph ng?ươ
2) Anh ch hãy cho bi t ế
a/ B i chi NSNN là gì? T i sao không có b i chi NS c p a đ
ph ng ? Các ph ng th c bù p b i chi NSNN?ươ ươ đắ
B/ NSNN còn c g i v i tên là gì? T i sao NSNN c g i v i đượ đượ
tên g i ó? đ
3) kh c ph c h u qu cho c n bão s 2 n m 2007, Ch t ch Để ơ ă
UBND t nh A ã quy t nh ti n hành ng th i 4 h at ng đ ế đị ế đồ đ
sau:
• L y toàn b d phòng NS t nh ra s d ng
• Yêu c u trích 40% qu d tr tài chính c p t nh ra s d ng
• Phát hành trái phi u chính quy n a ph ng huy ng ti nế đị ươ để độ
kh c ph c h u qu thiên tai.
• Yêu c u C c thu t nh t ng thu TNDN nh m t ng c ng thu ế ă ế ă ườ
vào NS c p t nh góp ph n kh c ph c h u qu thiên tai để
Theo anh, ch quy t nh c a ch t ch UBND t nh A là úng hay ế đị đ
sai? T i sao?
thi môn : Lu t Ngân sách Nhà n c - L n 1 - L p 5CĐề ư
Th i gian : 75 phút
c s d ng tài li uĐượ
Câu 1 (4 i m)đ ể
Các nh n nh sau ây úng hay sai? Gi i thích t i sao? đị đ đ
1- Hi p nh AFTA (Asian Free Tariffs Area) v xây d ng khu v c đ
m u d ch t do ASEAN gi a 11 qu c gia trong khu v c ông Đ
nam á là ngu n c a PL - NSNN.
2- Thu GTGT phát sinh trên a bàn qu n Th c, do kho b c ế đị Đ
Luật ngân sách nhà nước - Trang 2
Luật ngân sách nhà nước - Người đăng: tiennt261
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Luật ngân sách nhà nước 9 10 774