Ktl-icon-tai-lieu

Luật ngân sách nhà nước

Được đăng lên bởi trunganhhaui95
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương ôn tập môn Luật ngân sách nhà nước
Chương 1:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NỨƠC

1. Phân tích sự tác động của một kế họach thu, chi NSNN đối với vấn đề lạm phát và
thiểu phát của nền kinh tế quốc gia?

Thu ngân sách nhà nước là hoạt động của nhà nước nhằm tạo lập quỹ NSNN theo những
trình tự và thủ tục luật định, trên cơ sở các khoản thu đã đựơc cơ quan Nhà nứơc có thẩm quyền
quyết định để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Việc thu ngân sách nhà nước
theo dự toán NSNN để đảm bảo chi và tạo nguồn dự trữ tài chính là vấn đề quan trọng của một
quốc gia. Nếu thu không đảm bảo mà phải chi theo dự toán ngân sách sẽ nảy sinh tình trạng bội
chi do chênh lệch thiếu giữa tổng chi NSNN và tổng số thu NSNN của năm ngân sách. Bắt
buộc nhà nước phải áp dụng các biện pháp để khắc phục như vay trong và ngoài nước hoặc
phát hành thêm tiền. Việc phát hành thêm tiền là biện pháp đơn giản nhưng dễ phát sinh tình
trạng lạm phát do không bảo đảm bởi một tài sản có thật.
Chi ngân sách nhà nước là hoạt động không thể thiếu trong bộ máy nhà nước. Ngoài việc
chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển còn có nhiều khoản chi khác theo quy định của pháp
luật. Nếu dự toán kế hoạch chi trong năm ngân sách mà không được bảo đảm sẽ gây trì trệ và
phát sinh tình trạng thiếu phát trong cả nước, làm cho nền kinh tế quốc gia không thể đứng
vững, trật tự xã hội không ổn định được.
Kế hoạch thu, chi ngân sách được xây dựng hàng năm ngân sách có tác động cân đối nguồn
thu, chi để định hướng phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.

2. Việc chi tiêu NSNN ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế của một quốc
gia?
Tác động tích cực:
- Chi NSNN trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế : Thông qua hoạt động chi Ngân sách, Nhà
nước sẽ cung cấp kinh phí đầu tư cho cơ sở kết cấu hạ tầng, hình thành các doanh nghiệp thuộc
các ngành then chốt trên cơ sở đó tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sự ra đời và phát
triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (có thể thấy rõ nhất tầm quan trọng của
điện lực, viễn thông, hàng không đến hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp). Bên cạnh
đó, việc cấp vốn hình thành các doanh nghiệp Nhà nước là một trong những biện pháp căn bản
để chống độc quyền và giữ cho thị trường khỏi rơi vào tình trạng cạnh tranh không hoàn hảo.
Và trong những điều kiện cụ thể, nguồn kinh phí trong ngân sách cũng có thể được sử dụng để
hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp, đảm bảo tính ổn định về cơ cấu hoặc chuẩn bị
cho việc chuyển sang c...
Đề cương ôn tập môn Luật ngân sách nhà nước
Chương 1:
LÝ LUN CHUNG V PHÁP LUT NGÂN SÁCH NHÀ NỨƠC
1. Phân tích s c động ca mt kế hach thu, chi NSNN đối vi vn đề lm phát
thiu phát ca nn kinh tế quc gia?
Thu ngân sách nnước hoạt động của nhà nước nhằm tạo lập qu NSNN theo những
trình tự và thtc luật định, trênsở các khoản thu đã đựơc cơ quan Nhà nứơc có thẩm quyền
quyết định để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Việc thu ngân sách nhà nước
theo dtoán NSNN để đm bo chi và to nguồn dự trữ tài chính vn đề quan trọng của một
quc gia. Nếu thu không đảm bảo mà phải chi theo dự toán ngân sách sẽ nảy sinh tình trng bội
chi do chênh lệch thiếu giữa tổng chi NSNN và tổng s thu NSNN của năm ngân sách. Bắt
buc nhà nước phải áp dụng các biện pháp để khắc phục như vay trong ngoài ớc hoặc
phát hành thêm tiền. Việc phát hành thêm tin là bin pháp đơn giản nhưng dphát sinh tình
trạng lạm phát do không bảo đảm bởi một tài sản có thật.
Chi ngân ch nc hoạt động không thể thiếu trong bộ y nhà nước. Ngoài việc
chi thường xuyên, chi đầu phát triển còn có nhiu khoản chi khác theo quy định của pháp
luật. Nếu dự toán kế hoạch chi trong năm ngân sách mà không được bảo đảm sẽ y trì trvà
phát sinh tình trạng thiếu phát trong cả ớc, làm cho nền kinh tế quốc gia không thể đứng
vững, trật tự xã hi không ổn định được.
Kế hoạch thu, chi ngân sách được xây dựng hàng năm nnch tác động cân đối nguồn
thu, chi để định hướng phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.
Luật ngân sách nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật ngân sách nhà nước - Người đăng: trunganhhaui95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luật ngân sách nhà nước 9 10 748