Ktl-icon-tai-lieu

Luật Phá Sản

Được đăng lên bởi Meta Kio
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT PHÁ SẢN
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định điều kiện và việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; xác định
nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản trong thủ tục phá sản; điều
kiện, thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thủ tục thanh lý tài sản và tuyên bố
phá sản; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá
sản, của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu tuyên bố phá sản và của người tham
gia giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Luật này áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo
quy định của pháp luật.
2. Chính phủ quy định cụ thể danh mục và việc áp dụng Luật này đối với doanh
nghiệp đặc biệt trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; doanh nghiệp, hợp tác xã
hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và trong các lĩnh vực khác
thường xuyên, trực tiếp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu.
Điều 3. Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn
khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản.
Điều 4. Hiệu lực của Luật phá sản
1. Luật phá sản và các quy định khác của pháp luật được áp dụng khi giải quyết phá
sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.
2. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật phá sản và quy định
của luật khác về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của Luật phá sản.
Điều 5. Thủ tục phá sản
1. Thủ tục phá sản được áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình
trạng phá sản bao gồm:
a) Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;
b) Phục hồi hoạt động kinh doanh;

c) Thanh lý tài sản, các khoản nợ;
d) Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.
2. Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, căn cứ vào quy định cụ thể của Luật
này, Thẩm phán quyết định áp dụng một trong hai thủ tục quy định tại điểm b và
điểm c khoản 1 Điều này hoặc quyết định chuyển từ áp dụng thủ tục phục hồi hoạt
động kinh doanh sang áp dụng thủ tục thanh lý tài sản, các khoản nợ hoặc tuyên bố
doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.
Điều 6. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chủ nợ có bảo đảm là chủ nợ có khoản nợ được ...
LUẬT PHÁ SẢN
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luậty quy định điều kiện việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; xác định
nghĩa vụ về tài sản các biện pháp bảo toàn tài sản trong thủ tục phá sản; điều
kiện, thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thủ tục thanh lý tài sản và tuyên bố
phá sản; quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá
sản, của doanh nghiệp, hợp tác b yêu cầu tuyên bố phá sản của người tham
gia giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Luật này áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác (hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã gọi chung hợp tác xã) được thành lập hoạt động theo
quy định của pháp luật.
2. Chính phủ quy định cụ thể danh mục việc áp dụng Luật này đối với doanh
nghiệp đặc biệt trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; doanh nghiệp, hợp tác
hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm trong các lĩnh vực khác
thường xuyên, trực tiếp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu.
Điều 3. Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn
khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản.
Điều 4. Hiệu lực của Luật phá sản
1. Luật phá sản và các quy định khác của pháp luật được áp dụng khi giải quyết phá
sản đối với doanh nghiệp, hợp tác hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà hội
chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế Cộng hoà hội chủ
nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.
2. Trong trường hợp sự khác nhau giữa quy định của Luật phá sản quy định
của luật khác về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của Luật phá sản.
Điều 5. Thủ tục phá sản
1. Thủ tục p sản được áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp c lâm vào tình
trạng phá sản bao gồm:
a) Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;
b) Phục hồi hoạt động kinh doanh;
Luật Phá Sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Phá Sản - Người đăng: Meta Kio
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Luật Phá Sản 9 10 339