Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT PHÁ SÁN

Được đăng lên bởi thanhhanghuynh1308-gmail-com
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1050 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI
Số: 21/2004/QH11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o ----Hà Nội , Ngày 15 tháng 06 năm 2004
LUẬT
PHÁ SẢN

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã,
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định điều kiện và việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá
sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản trong thủ tục
phá sản; điều kiện, thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thủ tục thanh lý tài
sản và tuyên bố phá sản; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp đơn
yêu cầu mở thủ tục phá sản, của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu tuyên bố
phá sản và của người tham gia giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Luật này áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác
xã (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và
hoạt động theo quy định của pháp luật.
2. Chính phủ quy định cụ thể danh mục và việc áp dụng Luật này đối
với doanh nghiệp đặc biệt trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; doanh
nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và
trong các lĩnh vực khác thường xuyên, trực tiếp cung ứng sản phẩm, dịch vụ
công ích thiết yếu.
Điều 3. Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản
nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản.

1

Điều 4. Hiệu lực của Luật phá sản
1. Luật phá sản và các quy định khác của pháp luật được áp dụng khi
giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên lãnh thổ
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.
2. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật phá sản và
quy định của luật khác về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của Luật phá
sản.
Điều 5. Thủ tục phá sản
1. Thủ tục phá sản được áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm
vào tình trạng phá sản bao gồm:
a) Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;
b) Phục hồi hoạt động kinh doanh;
c) Thanh lý tài sản, các khoản nợ;
d) Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.
2. Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, căn cứ vào quy định cụ thể
của Luật này, Thẩm ph...
QUỐC HỘI
Số: 21/2004/QH11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Hà Nội , Ngày 15 tháng 06 năm 2004
LUẬT
PHÁ SẢN
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã,
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định điều kiện việc nộp đơn yêu cầu m thủ tục phá
sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản trong thủ tục
phá sản; điều kiện, thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thủ tục thanh tài
sản tuyên bố phá sản; quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của người nộp đơn
yêu cầu mở thủ tục psản, của doanh nghiệp, hợpc bị yêu cầu tuyên bố
phá sản và của người tham gia giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Luật này áp dụng đối với doanh nghiệp, hợpc xã, liên hiệp hợp tác
(hợpc xã, liên hiệp hợp tác gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và
hoạt động theo quy định của pháp luật.
2. Chính phủ quy định c thể danh mục việc áp dụng Luật này đối
với doanh nghiệp đặc biệt trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; doanh
nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
trong các lĩnh vực khác thường xuyên, trực tiếp cungng sản phẩm, dịch vụ
công ích thiết yếu.
Điều 3. Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản
nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản.
1
LUẬT PHÁ SÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT PHÁ SÁN - Người đăng: thanhhanghuynh1308-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
LUẬT PHÁ SÁN 9 10 218