Ktl-icon-tai-lieu

luật phá sản năm 2004

Được đăng lên bởi caoduynhi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
21/2004/QH11
QUC HI
: 21/2004/QH11
NG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phúc
----- o0o -----
Ngày 15 Tháng 06 nm 2004
LUT
Phá sn
n c vào Hin pháp nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam nm 1992 ã c sa i, b sung
theo Ngh quyt s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 nm 2001 ca Quc hi khoá X, k hp th 10;
Lut này quy nh v phá sn i vi doanh nghip, hp tác xã,
CHNG I
NHNG QUY NH CHUNG
u 1. Phm vi u chnh
Lut này quy nh u kin và vic np n yêu cu m th tc phá sn; xác nh ngha v v tài sn
và các bin pháp bo toàn tài sn trong th tc phá sn; u kin, th tc phc hi hot ng kinh
doanh, th tc thanh lý tài sn và tuyên b phá sn; quyn, ngha v và trách nhim ca ngi np n
yêu cu m th tc phá sn, ca doanh nghip, hp tác xã b yêu cu tuyên b phá sn và ca ngi
tham gia gii quyt yêu cu tuyên b phá sn.
u 2.i tng áp dng
1. Lut này áp dng i vi doanh nghip, hp tác xã, liên hip hp tác xã (hp tác xã, liên hip hp
tác xã gi chung là hp tác xã) c thành lp và hot ng theo quy nh ca pháp lut.
2. Chính ph quy nh c th danh mc và vic áp dng Lut này i vi doanh nghip c bit trc
tip phc v quc phòng, an ninh; doanh nghip, hp tác xã hot ng trong lnh vc tài chính, ngân
hàng, bo him và trong các lnh vc khác thng xuyên, trc tip cung ng sn phm, dch vng
ích thit yu.
u 3. Doanh nghip, hp tác xã lâm vào tình trng phá sn
Doanh nghip, hp tác xã không có kh nng thanh toán c các khon nn hn khi ch n có yêu
u thì coi là lâm vào tình trng phá sn.
u 4. Hiu lc ca Lut phá sn
1. Lut phá sn và các quy nh khác ca pháp lut c áp dng khi gii quyt phá sn i vi doanh
nghip, hp tác xã hot ng trên lãnh th nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam, tr trng hp
u c quc tCng hoà xã hi ch ngha Vit Nam ký kt hoc gia nhp có quy nh khác.
2. Trong trng hp có s khác nhau gia quy nh ca Lut phá sn và quy nh ca lut khác v
cùng mt vn  thì áp dng quy nh ca Lut phá sn.
u 5. Th tc phá sn
1. Th tc phá sn c áp dng i vi doanh nghip, hp tác xã lâm vào tình trng phá sn bao
m:
a) Np n yêu cu và m th tc phá sn;
b) Phc hi hot ng kinh doanh;
c) Thanh lý tài sn, các khon n;
d) Tuyên b doanh nghip, hp tác xã b phá sn.
luật phá sản năm 2004 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật phá sản năm 2004 - Người đăng: caoduynhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
luật phá sản năm 2004 9 10 33