Ktl-icon-tai-lieu

Luật quốc tịch

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2903 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT
QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ
của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam.
Để đề cao vinh dự và ý thức trách nhiệm của công dân Việt Nam trong
việc hưởng quyền và làm nghĩa vụ công dân, kế thừa và phát huy truyền
thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc Việt Nam, tăng cường sự gắn bó giữa
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với mọi người Việt Nam, dù
cư trú ở trong nước hay ngoài nước, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã
hội công bằng, văn minh;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992;
Luật này quy định về quốc tịch Việt Nam.
C H ƯƠ NG I
NH ỮNG Q UY ĐỊNH C H UNG

Điều 1. Quyền đối với quốc tịch
1. Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi cá nhân đều có
quyền có quốc tịch. Công dân Việt Nam không ai bị tước quốc tịch Việt
Nam, trừ trường hợp quy định tại Điều 25 của Luật này.
2. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước thống
nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam; mọi thành viên
của các dân tộc đều bình đẳng về quyền có quốc tịch Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. "Quốc tịch nước ngoài" là quốc tịch của một nước khác không phải
là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. "Người không quốc tịch" là người không có quốc tịch Việt Nam và
cũng không có quốc tịch nước ngoài.
3. "Người Việt Nam ở nước ngoài" là công dân Việt Nam và người gốc
Việt Nam đang thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.
4. "Người Việt Nam định cư ở nước ngoài" là công dân Việt Nam và
người gốc Việt Nam cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.
5. "Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam" là công dân nước ngoài và
người không quốc tịch thường trú hoặc tạm trú ở Việt Nam.
6. "Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam" là công dân nước ngoài
và người không quốc tịch cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở Việt Nam.
7. "Dẫn độ" là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có
hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự mà bản án đã có hiệu lực pháp
luật đang có mặt trên lãnh thổ của nước mình để nước được chuyển giao truy
cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành hình phạt đối với người đó.
8. "Tước quốc tịch" là việc công dân bị mất quốc tịch theo quyết định
có tính chất chế tài của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Nguyên tắc một quốc tịch...
LUT
QUC TCH VIT NAM
Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ
của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam.
Để đề cao vinh dự và ý thức trách nhiệm của công dân Việt Nam trong
việc hưởng quyền và làm nghĩa vụ công dân, kế thừa và phát huy truyền
thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc Việt Nam, tăng cường sự gắn bó giữa
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với mọi người Việt Nam, dù
cư trú ở trong nước hay ngoài nước, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã
hội công bằng, văn minh;
n cứ vào Hiến pp ớc Cộng h hội chủ nghĩa Việt Nam m
1992;
Luật này quy định về quốc tịch Việt Nam.
CHƯƠNG I
NHNG QUY ĐNH CHUNG
Điu 1. Quyền đối với quốc tịch
1. Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi cá nhân đều có
quyền có quốc tịch. Công dân Việt Nam không ai bị tước quốc tịch Việt
Nam, trừ trường hợp quy định tại Điều 25 của Luật này.
2. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước thống
nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam; mọi thành viên
của các dân tộc đều bình đẳng về quyền có quốc tịch Việt Nam.
Luật quốc tịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật quốc tịch - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Luật quốc tịch 9 10 120