Ktl-icon-tai-lieu

Luật số 06/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2076 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_____

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Luật số: 06/2012/QH13

LUẬT
BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm tiền gửi.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quyền và nghĩa vụ của
người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo
hiểm tiền gửi và quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia
bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác
có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.
Điều 3. Mục đích của bảo hiểm tiền gửi
Bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi
tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự
phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm
tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm
vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.
2. Người được bảo hiểm tiền gửi là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại
tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi .
3. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng được
nhận tiền gửi của cá nhân.

2

4. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không
vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần duy trì sự
ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành
mạnh của hoạt động ngân hàng.
5. Phí bảo hiểm tiền gửi là khoản tiền mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền
gửi phải nộp cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi để bảo hiểm cho tiền gửi của người
được bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.
Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm tiền gửi
1. Bảo hiểm tiền gửi là loại hình bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Luật
này.
2. Hoạt động bảo hiểm tiền gửi phải công khai, minh bạch, bảo đảm
quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia
bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo...
QUỐC HỘI
_____
Luật số: 06/2012/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
LUẬT
BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Căn c Hiến pháp nước Cộng h hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm tiền gửi.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật y quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quyền nghĩa vcủa
người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo
hiểm tiền gửi quản lý nnước về bảo hiểm tiền gửi.
Điều 2. Đốiợng áp dụng
Luật y áp dụng đối với người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia
bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, cơ quan, tổ chức nhân khác
liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.
Điều 3. Mục đích của bảo hiểm tiền gửi
Bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người gửi
tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự
phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.
Điều 4. Giải tch từ ng
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Bo him tin gi là s bo đm hoàn tr tin gi cho ngưi đưc bo him
tin gi trong hn mc trả tin bo him khi tổ chc tham gia bo him tin gi lâm
vào tình trạng mt kh năng chi tr tiền gi cho ngưi gi tin hoc phá sn.
2. Người được bảo hiểm tiền gửi nhân tiền gửi được bảo hiểm tại
tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
.
3. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài thành lập hoạt động theo Luật c tổ chức tín dụng được
nhận tiền gửi của nhân.
Luật số 06/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật số 06/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Luật số 06/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI 9 10 123