Ktl-icon-tai-lieu

Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI
_______
Luật số: 08/2012/QH13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

LUẬT
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật giáo dục đại học.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại
học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác
quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng
viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học và quản lý nhà
nước về giáo dục đại học.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với trường cao đẳng, trường đại học, học viện, đại
học vùng, đại học quốc gia; viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình
độ tiến sĩ; tổ chức và cá nhân có liên quan đến giáo dục đại học.
Điều 3. Áp dụng Luật giáo dục đại học
Tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và quản lý giáo dục đại học
tuân theo quy định của Luật này, Luật giáo dục và các quy định khác của pháp
luật có liên quan.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Giáo dục chính quy là hình thức đào tạo theo các khoá học tập trung
toàn bộ thời gian tại cơ sở giáo dục đại học để thực hiện chương trình đào tạo
một trình độ của giáo dục đại học.
2. Giáo dục thường xuyên gồm vừa làm vừa học và đào tạo từ xa, là hình
thức đào tạo theo các lớp học, khóa học tại cơ sở giáo dục đại học hoặc cơ sở
liên kết đào tạo, phù hợp với yêu cầu của người học để thực hiện chương trình
đào tạo ở trình độ cao đẳng, đại học.

3. Ngành đào tạo là một tập hợp những kiến thức và kỹ năng chuyên môn
của một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp, khoa học nhất định. Ngành đào tạo bao
gồm nhiều chuyên ngành đào tạo.
4. Chuyên ngành đào tạo là một tập hợp những kiến thức và kỹ năng
chuyên môn chuyên sâu của một ngành đào tạo.
5. Liên thông trong giáo dục đại học là biện pháp tổ chức đào tạo trong đó
người học được sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở trình độ cao hơn
cùng ngành đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành đào tạo hay trình độ đào tạo
khác.
6. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo là yêu cầu tối thiểu
về kiến thức, kỹ năng mà người học phải đạt được sau khi kết thúc một chương
trình đào tạo.
7. Cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo d...
QUỐC HỘI
_______
Luật số: 08/2012/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
LUẬT
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật giáo dục đại học.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại
học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác
quốc tế, bảo đảm chất lượng kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng
viên, người học, tài chính, tài sản của sở giáo dục đại học và quản nhà
nước về giáo dục đại học.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với trường cao đẳng, trường đại học, học viện, đại
học vùng, đại học quốc gia; viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình
độ tiến sĩ; tổ chức và cá nhân có liên quan đến giáo dục đại học.
Điều 3. Áp dụng Luật giáo dục đại học
Tổ chức, hoạt động của sở giáo dục đại học quản giáo dục đại học
tuân theo quy định của Luật này, Luật giáo dục các quy định khác của pháp
luật có liên quan.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Giáo dục chính quy là hình thức đào tạo theo các khoá học tập trung
toàn bộ thời gian tại sở giáo dục đại học để thực hiện chương trình đào tạo
một trình độ của giáo dục đại học.
2. Giáo dục thường xuyên gồm vừa làm vừa học và đào tạo từ xa, là hình
thức đào tạo theo các lớp học, khóa học tại sở giáo dục đại học hoặc sở
liên kết đào tạo, phù hợp với yêu cầu của người học để thực hiện chương trình
đào tạo ở trình độ cao đẳng, đại học.
Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 9 10 567