Ktl-icon-tai-lieu

Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 5973 lần   |   Lượt tải: 22 lần
QUỐC HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

______

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Luật số: 10/2012/QH13

BỘ LUẬT
LAO ĐỘNG
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm
của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ
chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác
liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động
khác được quy định tại Bộ luật này.
2. Người sử dụng lao động.
3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc
theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử
dụng lao động.
2. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ
gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là
cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
3. Tập thể lao động là tập hợp có tổ chức của người lao động cùng làm việc
cho một người sử dụng lao động hoặc trong một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức của
người sử dụng lao động.
4. Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở là Ban chấp hành công đoàn cơ
sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công
đoàn cơ sở.
5. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức được thành lập hợp
pháp, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong
quan hệ lao động.

2

6. Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử
dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động.
7. Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh
giữa các bên trong quan hệ lao động.
Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao
động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao
động với người sử dụng lao động.
8. Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa tập thể lao động
với n...
QUỐC HỘI
______
Lu
ật số:
10
/2012/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
BỘ LUẬT
LAO ĐỘNG
Căn cHiến pháp nước Cộng hòa hi chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Bộ lut lao động.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm
của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ
chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động c quan hệ khác
liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề người lao động
khác được quy định tại Bộ luật này.
2. Người sử dụng lao động.
3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
4. quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
Điều 3. Giải thích từ ng
Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Người lao động người từ đủ 15 tuổi trlên, có khả năng lao động, làm việc
theo hợp đồng lao động, được trlương chu s quản lý, điều hành của người sử
dụng lao động.
2. Người sử dụng lao động doanh nghiệp, quan, tổ chức, hợp tác , h
gia đình, nhân thuê ớn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu
nhân thì phải có năng lực hành vi dân sđầy đ.
3. Tập thể lao động tập hợp t chức của người lao động ng làm việc
cho một người sdụng lao động hoặc trong mt bộ phận thuộc cấu tổ chức của
người sử dng lao động.
4. Tổ chức đại diện tập thlao động tại sở Ban chấp nh công đoàn
sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công
đoàn cơ sở.
5. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động tổ chức được thành lập hợp
pháp, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong
quan hệ lao động.
Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 9 10 63