Ktl-icon-tai-lieu

Luật số 12/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT CÔNG ĐOÀN

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1729 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_____

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________

Luật số: 12/2012/QH13

LUẬT
CÔNG ĐOÀN
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật Công đoàn.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Công đoàn
Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân
và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong
hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những
người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan
nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh
tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà
nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động
học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn
của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền,
trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà
nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối với Công đoàn; bảo
đảm hoạt động của Công đoàn; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp
luật về công đoàn.
Điều 3. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với công đoàn các cấp, cơ quan nhà nước, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ
chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức khác có sử dụng lao

2

động theo quy định của pháp luật về lao động, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ
chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và
hoạt động công đoàn (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp),
đoàn viên công đoàn và người lao động.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Quyền công đoàn là quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn
của người lao động, đoàn viên công đoàn và quyền của tổ chức công đoàn theo
quy định của pháp luật và quy định của cơ quan có thẩm quyền.
2. Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên
công đoàn trong một hoặc một...
QUỐC HỘI
_____
Luật số: 12/2012/QH13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________
LUẬT
CÔNG ĐOÀN
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật Công đoàn.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Công đoàn
Công đoàn tổ chức chính tr- hội rộng lớn của giai cấp công nhân
và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong
hệ thống chính trị của hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những
người lao động khác (sau đây gọi chung người lao động), cùng với quan
nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản kinh
tế - hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của quan nhà
nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động
học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Luậty quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn
của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền,
trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, quan nhà
nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối vớing đoàn; bảo
đảm hoạt động của Công đoàn; giải quyết tranh chấp xử vi phạm pháp
luật về công đoàn.
Điều 3. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với công đoàn các cấp, quan nhà nước, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - hội, tổ chức chính trị hội - nghề nghiệp, tổ
chức hội - nghề nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức khác sử dụng lao
Luật số 12/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT CÔNG ĐOÀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật số 12/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT CÔNG ĐOÀN - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Luật số 12/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT CÔNG ĐOÀN 9 10 181