Ktl-icon-tai-lieu

Luật số 13/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2588 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI
_____
Luật số: 13/2012/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

LUẬT
GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật giám định tư pháp.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về giám định viên tư pháp; tổ chức giám định tư pháp;
người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc;
hoạt động giám định tư pháp; chi phí giám định tư pháp, chế độ, chính sách
trong hoạt động giám định tư pháp và trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với
tổ chức, hoạt động giám định tư pháp.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức,
phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên
môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi
hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của
cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người
yêu cầu giám định theo quy định của Luật này.
2. Người trưng cầu giám định bao gồm cơ quan tiến hành tố tụng, người
tiến hành tố tụng.
3. Người yêu cầu giám định là người có quyền tự mình yêu cầu giám định
sau khi đã đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu
giám định mà không được chấp nhận. Người có quyền tự mình yêu cầu giám
định bao gồm đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân
sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự
hoặc người đại diện hợp pháp của họ, trừ trường hợp việc yêu cầu giám định
liên quan đến việc xác định trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.

2
4. Cá nhân, tổ chức giám định tư pháp bao gồm giám định viên tư pháp,
người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ
chức giám định tư pháp ngoài công lập và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.
5. Người giám định tư pháp bao gồm giám định viên tư pháp và người
giám định tư pháp theo vụ việc.
6. Giám định viên tư pháp là người đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1
Điều 7 của Luật này, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm để thực
hiện giám định tư pháp.
7. Người giám định tư pháp theo vụ việc là người đủ tiêu chuẩn quy định
tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 18 và Điều 20 của Luật này, được trưng cầu, yêu
cầ...
QUỐC HỘI
_____
Luật số: 13/2012/QH13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
LUẬT
GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật giám định tư pháp.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về giám định viên pháp; tổ chức giám định pháp;
người giám đnh pháp theo vụ việc, tổ chức giám định pháp theo vụ việc;
hoạt động giám định pháp; chi phí giám định pháp, chế độ, chính sách
trong hoạt động giám định tư pháp và trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với
tổ chức, hoạt động giám định tư pháp.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Giám định pháp việc người giám đnh pháp sử dụng kiến thức,
phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên
môn những vấn đề liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi
hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của
quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người
yêu cầu giám định theo quy định của Luật này.
2. Người trưng cầu giám định bao gồm quan tiến hành tố tụng, người
tiến hành tố tụng.
3. Người yêu cầu giám định là người có quyền tự mình yêu cầu giám định
sau khi đã đề nghị quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu
giám định mà không được chấp nhận. Người quyền t mình yêu cầu giám
định bao gồm đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân
sự, bị đơn dân sự, người quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự
hoặc người đại diện hợp pháp của họ, trừ trường hợp việc yêu cầu giám định
liên quan đến việc xác định trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.
Luật số 13/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật số 13/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Luật số 13/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 9 10 25