Ktl-icon-tai-lieu

Luật số 14/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3451 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QUỐC HỘI
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Luật số: 14/2012/QH13

LUẬT
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm
hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp
luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện
bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Điều 2. Quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu,
học tập pháp luật của công dân
1. Công dân có quyền được thông tin về pháp luật và có trách nhiệm chủ
động tìm hiểu, học tập pháp luật.
2. Nhà nước bảo đảm, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền được
thông tin về pháp luật.
Điều 3. Chính sách của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật
1. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính
trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt.
2. Nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật.
3. Thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khen thưởng
cơ quan, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật.
4. Giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc
dân được lồng ghép trong chương trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào

2
tạo; là một nội dung trong chương trình giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ
thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.
Điều 4. Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện đối với cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp
luật; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật.
Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của từng thời kỳ, Chính phủ quy định cụ
thể chính sách hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia
thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật.
Điều 5. Các nguyên tắc phổ biến, giáo dục pháp luật
1. Chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực.
2. Kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.
3. Đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với nhu
cầu, lứa tuổi, tr...
QUỐC HỘI
________
Luật số: 14/2012/QH13
CNG HÒA XÃ HI CH NGA VIT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
LUẬT
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định quyền được thông tin về pháp luật trách nhiệm tìm
hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp
luật; trách nhiệm của quan, tổ chức, nhân thẩm quyền các điều kiện
bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Điều 2. Quyền được thông tin về pháp luật trách nhiệm tìm hiểu,
học tập pháp luật của công dân
1. Công dân quyền được thông tin về pháp luật trách nhiệm chủ
động tìm hiểu, học tập pháp luật.
2. Nhà nước bảo đảm, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền được
thông tin về pháp luật.
Điều 3. Chính sách của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật
1. Phổ biến, giáo dục pháp luật trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính
trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt.
2. Nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật.
3. Thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khen thưởng
quan, tổ chức, nhân đóng góp tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật.
4. Giáo dục pháp luật trong các sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc
dân được lồng ghép trong chương trình giáo dục của các cấp học trình đđào
Luật số 14/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật số 14/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Luật số 14/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 9 10 407