Ktl-icon-tai-lieu

Luật số: 35/2009/QH12 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi manhnapa
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________

Luật số:
35/2009/QH12

LUẬT
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,
bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt
hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án;
thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; kinh
phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại.
Điều 2. Đối tượng được bồi thường
Cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, tổn thất về tinh thần (sau đây gọi chung là người
bị thiệt hại) trong các trường hợp quy định tại Luật này thì được Nhà nước bồi thường.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Người thi hành công vụ là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm vào
một vị trí trong cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tố tụng, thi hành
án hoặc người khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ có liên
quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án.
2. Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra thiệt hại là hành vi không thực
hiện hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn không đúng quy định của pháp luật và được xác định
trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1

3. Văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ là quyết định giải
quyết khiếu nại, tố cáo của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc bản án,
quyết định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.
4. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ
có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại hoặc cơ quan khác theo quy định của Luật này.
Điều 4. Quyền yêu cầu bồi thường
1. Người bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quan có trách nhiệm bồi thường giải quyết việc
bồi thường khi có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi
hành công vụ là trái pháp luật hoặc có văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố
tụng hình sự xác định người bị thiệt hại thuộc trường hợp được bồi thường quy định tại Điều
26 của Luật này.
2. Trong quá trình kh...
QUỐC HỘI
__________
Luật số:
35/2009/QH12
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________
LUẬT
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,
bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với nhân, tổ chức bị thiệt
hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quảnhành chính, tố tụng, thi hành án;
thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của nhân, tổ chức bị thiệt hại; kinh
phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại.
Điều 2. Đối tượng được bồi thường
nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, tổn thất về tinh thần (sau đây gọi chung người
bị thiệt hại) trong các trường hợp quy định tại Luật này thì được Nhà nước bồi thường.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Người thi hành công vụ là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm vào
một vị trí trong quan nnước để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tố tụng, thi hành
án hoặc người khác được quan nhà nước thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ liên
quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án.
2. Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra thiệt hại hành vi không thực
hiện hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn không đúng quy định của pháp luật và được xác định
trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
1
Luật số: 35/2009/QH12 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật số: 35/2009/QH12 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC - Người đăng: manhnapa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Luật số: 35/2009/QH12 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 9 10 577