Ktl-icon-tai-lieu

Luật số: 69/2006/QH11 LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Được đăng lên bởi manhnapa
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2910 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Luật số: 69/2006/QH11

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khóa XI, kỳ họp thứ 9
(Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006)

LUẬT
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng
12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về trợ giúp pháp lý.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ
giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và
quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt
động trợ giúp pháp lý.
Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy
định của điều ước quốc tế đó.
Điều 3. Trợ giúp pháp lý
Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người
được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, giúp người được trợ giúp

2

pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý
thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục
pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh
chấp và vi phạm pháp luật.
Điều 4. Nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý
1. Không thu phí, lệ phí, thù lao từ người được trợ giúp pháp lý.
2. Trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.
3. Sử dụng các biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật để bảo vệ
tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.
4. Tuân thủ pháp luật và quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý.
5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trợ giúp pháp lý.
Điều 5. Vụ việc trợ giúp pháp lý
Vụ việc trợ giúp pháp lý phải liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của
người được trợ giúp pháp lý và không thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại.
Điều 6. Chính sách trợ giúp pháp lý
1. Trợ giúp pháp lý là trách nhiệm của Nhà nước.
2. Nhà nước giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện, tổ chức thực hiện
trợ giúp pháp lý; khuyến khích, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức thành viên, tổ chức hành nghề luật sư và Luật sư, cơ quan, tổ chức,
cá nhân khác tham gia thực hiện, đóng góp, hỗ trợ hoạt động trợ giúp pháp lý.
Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt độn...
QUỐC HỘI
Luật số: 69/2006/QH11
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khóa XI, kỳ họp thứ 9
(Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006)
LUẬT
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng
12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về trợ giúp pháp lý.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý, t chức thực hiện trợ
giúp pháp lý, người thực hiện tr giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp và
quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan, t chức,nhân có liên quan đến hoạt
động trợ giúp pháp lý.
Trong trường hợp điều ước quốc tế Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt
Nam là thành viên quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy
định của điều ước quốc tế đó.
Điều 3. Trợ giúp pháp lý
Trợ giúp pháp việc cung cấp dịch vụ pháp miễn phí cho người
được trợ giúp pháp theo quy định của Luật này, giúp người được trợ giúp
Luật số: 69/2006/QH11 LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật số: 69/2006/QH11 LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ - Người đăng: manhnapa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Luật số: 69/2006/QH11 LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 9 10 195