Ktl-icon-tai-lieu

luật so sánh

Được đăng lên bởi viethoak47p2
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1556 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔ BỘ MÔN TƯ PHÁP QUỐC TẾLUẬT SO SÁNH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…. tháng…. năm …..

Số: ………....

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
LUẬT SO SÁNH
Tên môn học: Luật So Sánh – 45 tiết
1. Mục đích nghiên cứu của môn học:
a. Về kiến thức: Sau khi hoàn tất môn học một cách thành công sinh viên, học
viên có thế:
1) Hiểu về đối tượng, phương pháp nghiên cứu, vị trí của môn học;
2) Nắm bắt được sự hình thành và xu thế phát triển của khoa học Luật so sánh;
3) Xác định được các ứng dụng của Luật so sánh;
4) Có khả năng phân tích, so sánh và đánh giá nguồn luật của các quốc gia
khác nhau trong quá trình nghiên cứu các hệ thống pháp luật;
5) Có kiến thức về lịch sử hình thành, phát triển của các truyền thống pháp
luật chủ đạo trên thế giới và xu thế chung của sự phát triển;
6) Nhận biết và giải thích về những chế định pháp luật đặc thù trong các hệ
thống pháp luật điển hình của các truyền thống pháp luật chủ đạo.
b. Về kỹ năng
- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu các khoa học
pháp lý chuyên ngành tiếp theo trong chương trình đào tạo.
- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tiễn.
- Hình thành kỹ năng tìm kiếm, thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ nhiều
nguồn khác nhau liên quan đến nghiên cứu khoa học pháp lý chuyên ngành một
cách nghiêm túc và khoa học.
- Có khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn, đưa ra được
các ý kiến cá nhân về xu hướng phát triển của các truyền thống pháp luật; xác
định được giải pháp pháp chung được áp dụng ở các nước khác nhau khi điều
chỉnh về cùng một mối quan hệ xã hội
c. Về thái độ
- Vượt qua cảm giác “sợ” pháp luật nước ngoài,
- Có cái nhìn khách quan, biện chứng về ưu và nhược điểm của từng truyền
thống pháp luật ,
- Có sự nghiêm túc, cố gắng trong việc tăng cường nghiên cứu về ngoại ngữ
1

- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học trong việc nghiên cứu các môn khoa học
tiếp theo
2. Phương pháp nghiên cứu môn học:
- Nghe giảng.
- Tự học.
3. Tài liệu học tập:
3.1 Tài liệu bắt buộc:
- Giáo trình Luật So Sánh của giáo sư Michael Bogdan (Người dịch: PGS. TS
Lê Hồng Hạnh, Th.S Dương Thị Hiền).
3.2 Tài liệu tham khảo:
Sách:
- Tìm Hiểu Luật So Sánh – Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia, năm 1993.
- Giáo trình Luật So Sánh – Tác giả PGS-TS Võ Khánh Vinh – Nhà xuất bản
Công an nhân dân, năm 2002.
- Những điều cần biết về luật pháp Hoa Kỳ – Tác giả Phạm Minh – Nhà xuất
bản Lao Động, nă...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM
KHOA LUẬT QUỐC TẾ
TỔ BỘ MÔN TƯ PHÁP QUỐC TẾ-
LUẬT SO SÁNH
Số: ………....
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày…. tháng…. năm …..
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
LUẬT SO SÁNH
Tên môn học: Luật So Sánh – 45 tiết
1. Mục đích nghiên cứu của môn học:
a. Về kiến thức: Sau khi hoàn tất môn học một cách thành công sinh viên, học
viên có thế:
1) Hiểu về đối tượng, phương pháp nghiên cứu, vị trí của môn học;
2) Nắm bắt được sự hình thành và xu thế phát triển của khoa học Luật so sánh;
3) Xác định được các ứng dụng của Luật so sánh;
4) khả năng phân tích, so sánh đánh g nguồn luật của các quốc gia
khác nhau trong quá trình nghiên cứu các hệ thống pháp luật;
5) kiến thức về lịch sử hình thành, phát triển của các truyền thống pháp
luật chủ đạo trên thế giới và xu thế chung của sự phát triển;
6) Nhận biết và giải thích về những chế định pháp luật đặc thù trong các hệ
thống pháp luật điển hình của các truyền thống pháp luật chủ đạo.
b. Về kỹ năng
- khả ng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu các khoa học
pháp lý chuyên ngành tiếp theo trong chương trình đào tạo.
- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tiễn.
- Hình thành kỹ năng tìm kiếm, thu thập, tổng hợp xử thông tin từ nhiều
nguồn khác nhau liên quan đến nghiên cứu khoa học pháp chuyên ngành mt
cách nghiêm túc và khoa học.
- khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận thực tiễn, đưa ra được
các ý kiến cá nhân về xu hướng phát triển của c truyền thống pháp luật; xác
định được giải pháp pháp chung đưc áp dụng các nước khác nhau khi điều
chỉnh về cùng một mối quan hệ xã hội
c. Về thái độ
- Vượt qua cảm giác “sợ” pháp luật nước ngoài,
- cái nhìn khách quan, biện chứng về ưu nhược điểm của từng truyền
thống pháp luật ,
- Có sự nghiêm túc, cố gắng trong việc tăng cường nghiên cứu về ngoại ngữ
1
luật so sánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật so sánh - Người đăng: viethoak47p2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
luật so sánh 9 10 326