Ktl-icon-tai-lieu

Luật so sánh

Được đăng lên bởi phongktkd-sosoctrang
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1280 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ
LUẬT SO SÁNH

TS. Bùi Nguyên Khánh
Viện Nhà nước và Pháp luật

NỘI DUNG
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT
VỀ LUẬT SO SÁNH

CÁC TRUYỀN THỐNG PHÁP LUẬT
TRÊN THẾ GIỚI

PHẦN THỨ NHẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ
LUẬT SO SÁNH

Về tên gọi




Luật
Luật
Luật

so sánh
đối chiếu
học so sánh

• Tiếng Anh: Comparative Law
• Tiếng Đức: Rechtsvergleichung
• Tiếng Pháp: Droit Compare

Bản chất của Luật so sánh
Luật so sánh không phải là một lĩnh
vực pháp luật thực chất
 Luật so sánh không chỉ là đối chi ếu
pháp luật
=> là một phương pháp xem xét
nghiên cứu và tiếp cận pháp luật
trên bình diện của sự giao lưu quốc
tế về pháp luật


Nội dung của Luật so sánh




Tập hợp các pháp luật;
Phân loại các pháp luật;
Nghiên cứu so sánh về xã hội học và
vai trò của pháp luật với tính cách là
một hiện tượng phổ biến trong xã
hội.

Định nghĩa Luật so sánh
Vì vậy, luật học so sánh là môn
khoa học pháp lý thực thụ,
nghiên cứu những quy luật của
đời sống xã hội của pháp luật với
tính cách là một hiện tượng văn
hoá phổ biến.

Môn học Luật so sánh






So sánh các hệ thống pháp luật, chế định của các
hệ thống pháp luật khác nhau nhằm tìm ra sự
tương đồng và khác biệt,
Sử dụng những sự tương đồng và khác biệt đã
tìm ra nhằm giải thích nguồn gốc, đánh giá cách
giải quyết trong các hệ thống pháp luật, phân
nhóm các hệ thống pháp luật hoặc tìm ra những
vấn đề cốt lõi, cơ bản của các hệ thống pháp luật
và
Xử lý những vấn đề mang tính chất phương pháp
nảy sinh trong quá trình so sánh luật, bao gồm cả
những vấn đề khi nghiên cứu luật nước ngoài[1]



[1] Michel Bogdan, Luật so sánh, (bản tiếng Việt) 2002,

Ý nghĩa thực tiễn của Luật so sánh







Tính giáo dục chung của luật học so
sánh
Hiểu biết sâu hơn về nội luật
Hội nhập và thống nhất pháp luật
Hoàn thiện pháp luật

Ý nghĩa khoa học của Luật so sánh
Luật so sánh thâu tóm pháp luật và lý
giải:
• Pháp luật là gì?
• Pháp luật hình thành như thế nào?
• Pháp luật vận động ra sao?
• Mục đích của pháp luật là gì?
• Tác động của pháp luật vào xã hội?
• Cơ cấu của pháp luật, ...

Nguồn gốc của Luật so sánh




Luật so sánh và môn học Luật nước ngoài
truyền thống
Nhu cầu của LSS trong thời đại toàn cầu
hóa:
•
•
•
•
•

Toàn cầu hóa và nhu cầu nhận thức PL
LSS và Nhà nước học so sánh
Vị trí và sự khác biệt của mỗi hệ thống PL
Sự phiến diện của triết học pháp quyền
Tìm kiếm mô hình lý tưởng, “mẫu số chung”
của PL

Lich sử Luật so sánh






Thời kỳ cổ đại: Sự thống trị của Luật La
mã (đến 1453)
Thời kỳ trung cổ: S...
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ
LUẬT SO SÁNH
LUẬT SO SÁNH
TS. Bùi Nguyên Khánh
TS. Bùi Nguyên Khánh
Vi n Nhà n c và Pháp lu t ướ
Vi n Nhà n c và Pháp lu t ướ
Luật so sánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật so sánh - Người đăng: phongktkd-sosoctrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Luật so sánh 9 10 515