Ktl-icon-tai-lieu

luật so sánh

Được đăng lên bởi Tài Nguyễn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3. Cơ chế bảo hiến của nước ta hiện nay
Về cơ chế bảo vệ tính tối cao của Hiến pháp (bảo hiến) ở nước ta thì đến nay,
chúng ta vẫn chưa có cơ quan độc lập và chuyên trách để thực hiện chức
năng này. Khi xem xét về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước
trong bộ máy nhà nước, thì có rất nhiều cơ quan có thẩm quyền tham gia vào
việc bảo vệ tính tối cao của Hiến pháp. Trong các cơ quan đó, ủy ban Pháp
luật của Quốc hội tạm được xem là chuyên trách nhất trong vấn đề bảo hiến,
vì cơ quan này có chức năng, nhiệm vụ là bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp
và tính thống nhất của hệ thống pháp luật đối với các dự án luật, dự án pháp
lệnh trước khi trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua[7].
Nhưng đây lại không phải là nhiệm vụ, quyền hạn duy nhất của cơ quan này,
mà cơ quan này còn rất nhiều các nhiệm vụ, quyền hạn khác và hầu như,
trong thời gian qua, ủy ban Pháp luật buông xuôi chức năng này[8].
Ngay cả khi, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội làm tốt chức năng này, thì công
việc của Uỷ ban vẫn thuộc giai đoạn “tiền kiểm”, còn ở giai đoạn “hậu kiểm”
thì cơ chế bảo hiến của nước ta hiện nay lại được thực hiện thông qua cơ chế
giám sát trong chức năng giám sát[9] tối cao của Quốc hội[10]và các cơ quan
thực hiện chức năng bảo hiến cũng thông qua chức năng giám sát.
Điều 1 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 về chức năng giám
sát tối cao của Quốc hội quy định: “Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối
cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.
Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao của mình tại kỳ họp Quốc hội trên
cơ sở hoạt động giám sát của ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc,
ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.
Còn hoạt động giám sát của từng cơ quan lại bao gồm cả hoạt động bảo vệ
tính tối cao của Hiến pháp thông qua việc xem xét các văn bản quy phạm

pháp luật của các cơ quan nhà nước khác có trái với Hiến pháp hay không.
Điều này được thể hiện qua các quy định của Luật Hoạt động giám sát của
Quốc hội năm 2003 về hoạt động giám sát của các cơ quan này:
- Quốc hội có quyền xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước,
ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân
dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có dấu hiệu trái với Hiến pháp,
luật, nghị quyết của Quốc hội[11].
- ủy ban thường vụ Quốc hội có quyền xem xét văn bản quy phạm pháp luật
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm
sát nhân dân tối cao có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, ngh...
3. Cơ chế bảo hiến của nước ta hiện nay
Về cơ chế bảo vệ tính tối cao của Hiến pháp (bảo hiến) ở nước ta thì đến nay,
chúng ta vẫn chưa quan độc lập chuyên trách để thực hiện chức
năng y. Khi xem t v chức ng, nhiệm vụ của các quan nhà nước
trong bộ máy nhà nước, thì rất nhiều quan thẩm quyền tham gia vào
việc bảo vệ tính tối cao của Hiến pháp. Trong các cơ quan đó, ủy ban Pháp
luật của Quốc hội tạm được xem chuyên trách nhất trong vấn đề bảo hiến,
quan này chức năng, nhiệm vụ bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp
tính thống nhất của hệ thống pháp luật đối với các dự án luật, dự án pháp
lệnh trước khi trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua[7].
Nhưng đây lại không phải nhiệm vụ, quyền hạn duy nhất của quan này,
quan này còn rất nhiều các nhiệm vụ, quyền hạn khác hầu như,
trong thời gian qua, ủy ban Pháp luật buông xuôi chức năng này[8].
Ngay cả khi, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội làm tốt chức năng y, thì công
việc của Uỷ ban vẫn thuộc giai đoạn “tiền kiểm”, còngiai đoạn “hậu kiểm”
thì chế bảo hiến của nước ta hiện nay lại được thực hiện thông qua chế
giám sát trong chức năng giám sát[9] tối cao của Quốc hội[10]và các quan
thực hiện chức năng bảo hiến cũng thông qua chức năng giám sát.
Điều 1 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 về chức năng giám
sát tối cao của Quốc hội quy định: “Quốc hội thực hiện quyền giám t tối
cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.
Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao của mình tại kỳ họp Quốc hội trên
sở hoạt động giám sát của ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc,
ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.
Còn hoạt động giám sát của từng quan lại bao gồm cả hoạt động bảo vệ
tính tối cao của Hiến pháp thông qua việc xem xét các văn bản quy phạm
luật so sánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật so sánh - Người đăng: Tài Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
luật so sánh 9 10 835