Ktl-icon-tai-lieu

Luật so sánh

Được đăng lên bởi Lê Tuyền
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Common Law – hệ thống luật án lệ do tòa án hoàng gia Anh ban hành,
được áp dụng thống nhất trên toàn anh quốc. Trong quá trình phát triển đặc
biệt trong mối quan hệ với hệ thống trát, common law ngày càng phức tạp,
cứng nhắc và dẫn đến nhiều bất công trong xét xử, vì vậy mà nhu cầu thực tế
đã nảy sinh ra giải pháp khắc phục những bất công trong xã hội và đó chính
là equity. Vậy thì common law và equity có vai trò và sự đóng góp gì trong sự
hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Anh? Em đã nghiên cứu, tìm
hiểu và trình bày những hiểu biết của mình để làm rõ vấn đề này như sau:
I. Khái quát chung về common law và equity.
1. Common Law
1.1. Khái niệm.
Common law là thuật ngữ mà nghĩa của nó phụ thuộc vào từng ngữ
cảnh và từng thuật ngữ mà nó đi kèm. Có thể hiểu thuật ngữ này như sau:
- Là hệ thống luật án lệ do tòa án hoàng gia Anh ban hành được áp dụng
thống nhất trên toàn Anh quốc
- Là luật không do cơ quan lập pháp làm ra mà được tạo ra từ các phán
quyết của tòa án và tập quán pháp.
- Luật của Anh tại Anh quốc và tại các thuộc địa của Anh, với nghĩa này,
common law được hiểu rất rộng, bao gồm toàn bộ pháp luật Anh như:
án lệ, luật thành văn, tập quán pháp và công bằng.
- Hàm chỉ toàn bộ những hệ thống pháp luật bắt nguồn từ hệ thống
pháp luật Anh, thừa nhận án lệ là nguồn luật quan trọng nhất.
1.2. Đặc trưng của common law.
- Common law được bắt đầu từ pháp luật tố tụng: “common law” ra đời ở
thế kỉ XIII, trong quá trình xét xử lưu động ở các địa phương trên toàn Anh
quốc của các thẩm phán hoàng gia;
- Sự phân biệt giữa luật công và luật tư bị loại bỏ: Ở Anh, việc phân biệt hai
mảng luật này nhằm xác định thủ tục nào cần áp dụng để giải quyết vụ việc
có lien quan. Mặc dù vậy, sự phân chia hai mảng pháp luật này ở Anh đã dần
bị loại bỏ cách đây vài thế kỉ;
- Pháp luật Anh ít chịu ảnh hưởng của luật La Mã: đế quốc La Mã chiếm đóng
nước Anh không ban cho người dân bản địa hệ thống pháp luật La Mã, mà
chỉ được sử dụng để điều chỉnh mối quan hệ giữa các cư dân người La Mã.
2. Equity (luật công bằng).
2.1. Khái niệm.
Equity là hệ thống các học thuyết và thủ tục pháp lý phát triển song
song với common law được văn phòng đại pháp sử dụng trong hoạt động,
nhằm sửa chữa, bổ sung, khắc phục những bất cập của quy phạm common
law.
1

2.2. Đặc trưng.
- Equity được áp dụng theo quy tăc: equity tôn trọng pháp luật;
- Thẩm phán equity hành động bằng cách ra lệnh cho bị đơn: cấm không
được xử sự theo cách này hay cách khác, và áp đặt cho bị đơn một cách xử sự
phù ...
Common Law – hệ thống luật án lệ do tòa án hoàng gia Anh ban hành,
được áp dụng thống nhất trên toàn anh quốc. Trong quá trình phát triển đặc
biệt trong mối quan hệ với hệ thống trát, common law ngày càng phức tạp,
cứng nhắc và dẫn đến nhiều bất công trong xét xử, vì vậy mà nhu cầu thực tế
đã nảy sinh ra giải pháp khắc phục những bất công trong xã hội và đó chính
là equity. Vậy thì common law và equity có vai trò và sự đóng góp gì trong sự
hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Anh? Em đã nghiên cứu, tìm
hiểu và trình bày những hiểu biết của mình để làm rõ vấn đề này như sau:
I. Khái quát chung về common law và equity.
1. Common Law
1.1. Khái niệm.
Common law là thuật ngữ mà nghĩa của nó phụ thuộc vào từng ngữ
cảnh và từng thuật ngữ mà nó đi kèm. Có thể hiểu thuật ngữ này như sau:
- Là hệ thống luật án lệ do tòa án hoàng gia Anh ban hành được áp dụng
thống nhất trên toàn Anh quốc
- Là luật không do cơ quan lập pháp làm ra mà được tạo ra từ các phán
quyết của tòa án và tập quán pháp.
- Luật của Anh tại Anh quốc và tại các thuộc địa của Anh, với nghĩa này,
common law được hiểu rất rộng, bao gồm toàn bộ pháp luật Anh như:
án lệ, luật thành văn, tập quán pháp và công bằng.
- Hàm chỉ toàn bộ những hệ thống pháp luật bắt nguồn từ hệ thống
pháp luật Anh, thừa nhận án lệ là nguồn luật quan trọng nhất.
1.2. Đặc trưng của common law.
- Common law được bắt đầu từ pháp luật tố tụng: “common law” ra đời ở
thế kỉ XIII, trong quá trình xét xử lưu động ở các địa phương trên toàn Anh
quốc của các thẩm phán hoàng gia;
- Sự phân biệt giữa luật công và luật tư bị loại bỏ: Ở Anh, việc phân biệt hai
mảng luật này nhằm xác định thủ tục nào cần áp dụng để giải quyết vụ việc
có lien quan. Mặc dù vậy, sự phân chia hai mảng pháp luật này ở Anh đã dần
bị loại bỏ cách đây vài thế kỉ;
- Pháp luật Anh ít chịu ảnh hưởng của luật La Mã: đế quốc La Mã chiếm đóng
nước Anh không ban cho người dân bản địa hệ thống pháp luật La Mã, mà
chỉ được sử dụng để điều chỉnh mối quan hệ giữa các cư dân người La Mã.
2. Equity (luật công bằng).
2.1. Khái niệm.
Equity là hệ thống các học thuyết và thủ tục pháp lý phát triển song
song với common law được văn phòng đại pháp sử dụng trong hoạt động,
nhằm sửa chữa, bổ sung, khắc phục những bất cập của quy phạm common
law.
1
Luật so sánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật so sánh - Người đăng: Lê Tuyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Luật so sánh 9 10 951