Ktl-icon-tai-lieu

Luật soạn thảo văn bản pháp luật

Được đăng lên bởi Võ Văn Điền
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1 Tại sao công tác quản lý tổ chức lại cần có 1 hệ thống Vb?
+ Vb là phương tiện là công cụ để thu thập thông tin cần thiết cho tổ chức qlý và người lãnh đạo
+ Có một hệ thống VB hoàn chỉnh giúp tạo ra sự đồng bộ trong các hoạt động qlý,thi hành và hướng
các hđ này vào thực hiện có hiệu quả mục tiêu tổ chức
+ Hệ thống vb giúp cho nhà lãnh đạo nắm chắc đc các chủ trương đường lối của Đảng, nhà nc, nắm
bắt đc những thông tin mang tính trọng yếu từ đó giúp cho những quyết định của nhà lãnh đạo trong
công tác quản lý đc chính xác hiệu quả hơn
+ Thông qua hệ thống Vb chúng ta có thể phát hiện những bất cập, bẩt hợp lý trong hoạt động quản
lý của mỗi cơ quan từ đó khắc phục, sửa chữa để công tác qlý trở nên thống suốt. Đồng thời cho phép
đánh giá trình độ tổ chức, khả năng sang tạo, tinh thần chấp hành, ý thức tôn trọng PL, chấp hành
những quy định quyết định của cấp trên và sự vận dụng các Vb cấp trên vào thực tiễn chỉ đạo hđ cơ
quan đơn vị mình
+ HTVB chỉ rõ cho mỗi cá nhân bộ phận biết đc chức trách và bổn phận của mình trong tổ chức quản
lý và hướng họ vào hoạt động thống nhất của DN
Câu 2: Tại sao nói Vb là phương tiện truyền đạt thông tin quan trọng nhất trong công tác
qlý tổ chức?
Trong Xh văn minh, thông tin trở thành yếu tố quan trọng nhất, chính vì vậy việc truyền tải truyền dạt
thông tin phải đầy đủ kịp thời chinh xác. VB là phương tiện truyền đạt thông tin quan trọng nhất vì:
+ Người lãnh đạo có nhu cầu rất lớn về thông tin VB. Nhu cầu sử dụng thông tin vb mỗi cấp bậc trong
cơ quan là khác nhau, cấp lãnh đạo càng cao thì phạm vi quan tâm càng lớn. Nhu cầu về thông tin vb
càng rộng. Việc cung cấp đầy đủ thông tin Vb giúp cho nhà lãnh đạo nâng cao suất lao động, ra các
quyết định qlý kịp thời chính xác
+ Nhà lãnh đạo phải tiếp nhận thông tin, báo cáo từ cấp dưới, đối tác vừa phải chuyển các thông tin
của mình tới các bộ phận có lien quan nghĩa là phải trao đổi thông tin, mà việc trao đổi ấy thực hiện
chủ yếu thông qua hệ thống VB
+ Vb trở thành phương tiện truyền đạt các quyết định lãnh đạo. thông qua VB nhà lãnh đạo kiểm tra
việc thực hiện các quyết định, đánh giả đúng hoạt động của các đvị cá nhân thuộc thẩm quyền
của mình
Câu 3: Tại sao các văn bản quản lý tổ chức phải có giá trị pháp lý?
- Chức năng pháp lý của văn bản được thể hiện trong nội dung của các văn bản chứa đựng các quy
phạm pháp luật và các quan hệ luật pháp tồn tại trong xã hội, trong việc vận dụng các quy phạm pháp
luật vào đời sống thực tiễn cũng như giải quyết các nhiệm vụ có tí...
Câu 1 Tại sao công tác quản lý tổ chức lại cần có 1 hệ thống Vb?
+ Vb là phương tiện là công cụ để thu thập thông tin cần thiết cho tổ chức qlý và người lãnh đạo
+ Có một hệ thống VB hoàn chỉnh giúp tạo ra sự đồng bộ trong các hoạt động qlý,thi hành và hướng
các hđ này vào thực hiện có hiệu quả mục tiêu tổ chức
+ Hệ thống vb giúp cho nhà lãnh đạo nắm chắc đc các chủ trương đường lối của Đảng, nhà nc, nắm
bắt đc những thông tin mang tính trọng yếu từ đó giúp cho những quyết định của nhà lãnh đạo trong
công tác quản lý đc chính xác hiệu quả hơn
+ Thông qua hệ thống Vb chúng ta có thể phát hiện những bất cập, bẩt hợp lý trong hoạt động quản
lý của mỗi cơ quan từ đó khắc phục, sửa chữa để công tác qlý trở nên thống suốt. Đồng thời cho phép
đánh giá trình độ tổ chức, khả năng sang tạo, tinh thần chấp hành, ý thức tôn trọng PL, chấp hành
những quy định quyết định của cấp trên và sự vận dụng các Vb cấp trên vào thực tiễn chỉ đạo hđ cơ
quan đơn vị mình
+ HTVB chỉ rõ cho mỗi cá nhân bộ phận biết đc chức trách và bổn phận của mình trong tổ chức quản
lý và hướng họ vào hoạt động thống nhất của DN
Câu 2: Tại sao nói Vb là phương tiện truyền đạt thông tin quan trọng nhất trong công tác
qlý tổ chức?
Trong Xh văn minh, thông tin trở thành yếu tố quan trọng nhất, chính vì vậy việc truyền tải truyền dạt
thông tin phải đầy đủ kịp thời chinh xác. VB là phương tiện truyền đạt thông tin quan trọng nhất vì:
+ Người lãnh đạo có nhu cầu rất lớn về thông tin VB. Nhu cầu sử dụng thông tin vb mỗi cấp bậc trong
cơ quan là khác nhau, cấp lãnh đạo càng cao thì phạm vi quan tâm càng lớn. Nhu cầu về thông tin vb
càng rộng. Việc cung cấp đầy đủ thông tin Vb giúp cho nhà lãnh đạo nâng cao suất lao động, ra các
quyết định qlý kịp thời chính xác
+ Nhà lãnh đạo phải tiếp nhận thông tin, báo cáo từ cấp dưới, đối tác vừa phải chuyển các thông tin
của mình tới các bộ phận có lien quan nghĩa là phải trao đổi thông tin, mà việc trao đổi ấy thực hiện
chủ yếu thông qua hệ thống VB
+ Vb trở thành phương tiện truyền đạt các quyết định lãnh đạo. thông qua VB nhà lãnh đạo kiểm tra
việc thực hiện các quyết định, đánh giả đúng hoạt động của các đvị cá nhân thuộc thẩm quyền
của mình
Câu 3: Tại sao các văn bản quản lý tổ chức phải có giá trị pháp lý?
- Chức năng pháp lý của văn bản được thể hiện trong nội dung của các văn bản chứa đựng các quy
phạm pháp luật và các quan hệ luật pháp tồn tại trong xã hội, trong việc vận dụng các quy phạm pháp
luật vào đời sống thực tiễn cũng như giải quyết các nhiệm vụ có tính bắt buộc theo quy định của pháp
luật.
- Nội dung trong văn bản chính là những phát ngôn chính thức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh
tế, chính trị, xã hội.
- Văn bản là cơ sở pháp lý mang tính chuẩn mực và cưỡng chế trong việc vận dụng giả quyết mọi vấn
đề nảy sinh trong xã hội, trong đời sống thực tế.
Vì thế văn bản phải có giá trị pháp lý làm cơ sở pháp lý cho hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, đơn
vị, tổ chức kinh tế xã hội.
Câu 4: Tại sao nói văn bản là công cụ đắc lực để các nhà lãnh đạo quản lý và điều hành tổ
chức:
- Văn bản là phương tiện chứa đựng và truyền đạt các quy định quản lý
- Quản lý là 1 quy trình bao gồm nhiều khâu từ hoạch định, xây dựng tổ chức, kiểm tra, đánh giá.
Trong tất c các khâu nói trên khâu nào cũng cn có sự tham gia của văn bản, trong hoạt động quản lý
xã hội thì mọi quyết định quản lý đều phải thể hiện bằng văn bản.
- Người lãnh đạo quản lý luôn phải ra nhiều quyết định quản lý sau khi đã thu thập phân tích xử lý 1
cách đầy đủ toàn diện nhiều thông tin cần thiết qua hệ thống văn bản quản lý.
- Văn bản là sản phẩm thể hiện sự tuân thủ, thi hành những quyết định của cp trên cũng như thể hiện
sự năng động sang tạo của cấp dưới, thể hiện khả năng tổ chức công việc có khoa học không của mỗi
cơ quan, của mỗi người quản lý, của mỗi người lãnh đạo. Nhìn vào hệ thống văn bản ban hành của 1
cơ quan có thể đánh giá trình độ năng lực của nhà lãnh đạo.
Câu 5: Tại sao nói Vb đã thiết lập QHXH giữa các cá nhân, bộ phân và tổ chức? Hãy chỉ ra 1
số Vb thực hiện chức năng này
Mọi Vb đều bắt nguồn từ nhu cầu XH, từ yêu cầu của các mqh XH và phản ánh quan hệ XH của các cá
nhân tổ chức. Bất kỳ VB mới ra đời đều phải hướng vào phát triển quan hệ chung hoặc quan hệ cụ thể
nhất định. Sau khi ra đời vb sẽ điều chỉnh 1 hay 1 số quan hệ Xh nào đó nhằm tạo ra những mqh Xh
mới cho phù hợp vs hoàn cảnh và sự tiến bộ XH
Trong quá trình điều hành quản lý theo các mục tiêu đã định các cấp ngành phải sự dụng hệ thống các
Luật soạn thảo văn bản pháp luật - Trang 2
Luật soạn thảo văn bản pháp luật - Người đăng: Võ Văn Điền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Luật soạn thảo văn bản pháp luật 9 10 54