Ktl-icon-tai-lieu

Luật Tài Chính

Được đăng lên bởi anhtuan12thxd
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT TÀI CHÍNH
Các văn bản quy phạm pháp luật

JANUARY 17, 2014
HTS | K19

LUẬT TÀI CHÍNH

MỤC LỤC
L UẬT NGÂN S ÁC H NH À NƯ Ớ C ........................................................................................... 4
C H Ư Ơ N G I - N H Ữ N G Q U Y Đ ỊN H C H U N G .................................................................... 4
C H Ư Ơ N G I I - N H I Ệ M V Ụ , Q U Y Ề N H Ạ N C Ủ A Q U Ố C H Ộ I, C H Ủ T ỊC H
N Ư Ớ C , C H ÍN H P H Ủ , C Á C C Ơ Q U A N K H Á C C Ủ A N H À N Ư Ớ C V À T R Á C H
N H IỆ M , N G H ĨA V Ụ C Ủ A T Ổ C H Ứ C , C Á N H Â N V Ề N G Â N S Á C H N H À
N Ư Ớ C .............................................................................................................................................. 7
CHƯƠNG III- NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH CÁC C ẤP
......................................................................................................................................................... 15
C H Ư Ơ N G IV - LẬ P D Ự T O Á N N G Â N S Á C H N H À N Ư Ớ C .................................... 19
C H Ư Ơ N G V - C H Ấ P H À N H N G Â N S Á C H N H À N Ư Ớ C .......................................... 23
CHƯƠNG VI- KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH
N H À N Ư Ớ C ................................................................................................................................ 26
C H Ư Ơ N G V I I - K IỂ M T R A , T H A N H T R A , K H E N T H Ư Ở N G V À X Ử LÝ V I
P H Ạ M ............................................................................................................................................ 28
C H Ư Ơ N G V I I I - Đ I Ề U K H O Ả N T H I H À N H ................................................................. 29
NGH Ị ĐỊ NH Số : 60/2003/NĐ-CP - Qu y đ ị nh chi t i ết và hư ớ ng dẫn t hi hành 1 s ố
đ i ều củ a Lu ật NS N N .................................................................................................................... 31
Chương 1
N H Ữ N G Q U Y Đ ỊN H C H U N G ............................................................................................. 31
Chương II
P H Â N C Ấ P Q U Ả N L Ý N G Â N S Á C H .............................................................................. 39
V À M Ố I Q U A N H Ệ G IỮ A N G Â N S Á C H C Á C C Ấ P ................................................. 39
Chương III
L Ậ P D Ự T O Á N N G Â N S Á C H N H À N Ư Ớ C .................................................................. 47
Chương V
K Ế T ...
LUT TÀI CHÍNH
Các văn bn quy phm pháp lut
JANUARY 17, 2014
HTS | K19
Luật Tài Chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Tài Chính - Người đăng: anhtuan12thxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
Luật Tài Chính 9 10 213