Ktl-icon-tai-lieu

Luật tài chính nhà nước

Được đăng lên bởi phamhoangson9999
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 134 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luật tài chính nhà nước
I/ Quy chế thi:
Thời gian : 60 phút
4 Câu nhận định đúng sai + 1 bài tập
Điểm cộng : không có

II/ Phần lý thuyết:
1/ Phần ngân sách:
a/ Chức năng giám đốc là tiền đề dẫn đến sự ra đời của chức năng phân phối
trong hoạt động tài chính
Nhận định sai bởi vì chức năng phân phối là chức năng có trước, là điều tất
yếu của hoạt động tài chính , chức năng giám đốc ra đời là để quản lý, hoạch
định cho chức năng phân phối. Vì vậy, chức năng giám đốc không thể là tiền
đề dẫn đến sự ra đời của chức năng phân phối.
b/ Trong bất kỳ quan hệ pháp luật tài chính có sự tham gia của nhà nước đều
được điều chỉnh bởi phương pháp mệnh lệnh quyền uy
Nhận định sai bởi vì ngoài phương pháp mệnh lệnh quyền uy còn có phương
pháp bình đẳng thỏa thuận.
c/ Trong tất cả quan hệ pháp luật ngân sách nhà nước thì luôn có sự tham gia
của ít nhất một bên là nhà nước hoặc cơ quan đại diện nhà nước.
Nhận định này đúng bởi vì ngân sách là quỹ tài chính của nhà nước nên các
hoạt động có liên quan đến ngân sách thì phải có sự tham gia của ít nhất một
bên là nhà nước hoặc cơ quan đại diện nhà nước.
d/ Phương thức cấp phát theo lệnh chi tiền là phương pháp được áp dụng đối
với các chủ thể có mối quan hệ thường xuyên với ngân sách nhà nước.
Nhận định này sai bởi vì phương thức cấp phát theo lệnh chi tiền chỉ áp dụng
đối với chủ thể không có quan hệ thường xuyên với cơ quan nhà nước. Ví dụ
như: công ty cung cấp nguyên vật liệu, công ty vận chuyển,....
e/ Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước là khoản thu
phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa
phương.
Nhận định này đúng bởi vì khoản thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt từ hàng hóa
dịch vụ trong nước là khoản thu điều tiết. Trong đó ngân sách địa phương
được hưởng 1 phần từ khoản thu đó và chia lại 1 tỉ lệ phần trăm với trung
ương.
f/ Theo quy định của luật ngân sách nhà nước thì ngân sách nhà nước được
cân đối theo nguyên tắc tổng số thu từ thuế , phí , lệ phí phải lớn hơn tổng số
chi thưởng xuyên và góp phần tích lũy ngày càng cao vào đầu tư phát triển.
Nhận định này đúng bởi vì các khoản chi chỉ được xây dựng trên cơ sở nguồn
thu xác định và đây là nguyên tắc cho việc cân bằng thu chi.
2/ Phần thuế:
a/ Các khoản chi phí được trừ theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp là các
khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp.

Nhận định này sai bởi vì ngoài việc các khoản chi thực tế phát sinh liên quan
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của d...
Luật tài chính nhà nước
I/ Quy chế thi:
Thời gian : 60 phút
4 Câu nhận định đúng sai + 1 bài tập
Điểm cộng : không có
II/ Phần lý thuyết:
1/ Phần ngân sách:
a/ Chức năng giám đốc là tiền đề dẫn đến sự ra đời của chức năng phân phối
trong hoạt động tài chính
Nhận định sai bởi vì chức năng phân phối là chức năng có trước, là điều tất
yếu của hoạt động tài chính , chức năng giám đốc ra đời là để quản lý, hoạch
định cho chức năng phân phối. Vì vậy, chức năng giám đốc không thể là tiền
đề dẫn đến sự ra đời của chức năng phân phối.
b/ Trong bất kỳ quan hệ pháp luật tài chính có sự tham gia của nhà nước đều
được điều chỉnh bởi phương pháp mệnh lệnh quyền uy
Nhận định sai bởi vì ngoài phương pháp mệnh lệnh quyền uy còn có phương
pháp bình đẳng thỏa thuận.
c/ Trong tất cả quan hệ pháp luật ngân sách nhà nước thì luôn có sự tham gia
của ít nhất một bên là nhà nước hoặc cơ quan đại diện nhà nước.
Nhận định này đúng bởi vì ngân sách là quỹ tài chính của nhà nước nên các
hoạt động có liên quan đến ngân sách thì phải có sự tham gia của ít nhất một
bên là nhà nước hoặc cơ quan đại diện nhà nước.
d/ Phương thức cấp phát theo lệnh chi tiền là phương pháp được áp dụng đối
với các chủ thể có mối quan hệ thường xuyên với ngân sách nhà nước.
Nhận định này sai bởi vì phương thức cấp phát theo lệnh chi tiền chỉ áp dụng
đối với chủ thể không có quan hệ thường xuyên với cơ quan nhà nước. Ví dụ
như: công ty cung cấp nguyên vật liệu, công ty vận chuyển,....
e/ Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước là khoản thu
phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa
phương.
Nhận định này đúng bởi vì khoản thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt từ hàng hóa
dịch vụ trong nước là khoản thu điều tiết. Trong đó ngân sách địa phương
được hưởng 1 phần từ khoản thu đó và chia lại 1 tỉ lệ phần trăm với trung
ương.
f/ Theo quy định của luật ngân sách nhà nước thì ngân sách nhà nước được
cân đối theo nguyên tắc tổng số thu từ thuế , phí , lệ phí phải lớn hơn tổng số
chi thưởng xuyên và góp phần tích lũy ngày càng cao vào đầu tư phát triển.
Nhận định này đúng bởi vì các khoản chi chỉ được xây dựng trên cơ sở nguồn
thu xác định và đây là nguyên tắc cho việc cân bằng thu chi.
2/ Phần thuế:
a/ Các khoản chi phí được trừ theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp là các
khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp.
Luật tài chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật tài chính nhà nước - Người đăng: phamhoangson9999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luật tài chính nhà nước 9 10 319