Ktl-icon-tai-lieu

Luât thanh tra

Được đăng lên bởi haphan171
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi trắc nghiệm về lĩnh vực thanh tra
1: Luật thanh tra có hiệu lực từ thời điểm nào
A. 1 / 5 / 2011 B. 1/ 7 / 2010 C. 1 / 7 / 2011 D. 1 / 6 / 2011
2: Công bố quyết định thanh tra hành chính chậm nhất bao nhiêu ngày kể
từ ngày ký quyết định thanh tra .
A. 5 B . 7 C. 10 D . 15
3: Đáp án nào sau đây không thuộc quyền hạn của Tổng Thanh Tra theo luật
2010
A: Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và
chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định của mình;
B: Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Bộ trưởng kết luận nhưng phát
hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật
C: Đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ quy định
của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trái với
quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, của Tổng Thanh tra Chính phủ về
công tác thanh tra;
D: Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và
chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định của mình
4: Chế định Tổng thanh tra nhà nước xuất hiện từ thời điểm nào ?
A: 1956 B: 1969 C: 1990 D : 2004
5 Đáp án nào sau đây không phải là căn cứ để ra quyết định thanh tra
A: Theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước
B: khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật
C: Theo đề nghị của cấp dưới
D: Yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
6: Nhiệm kỳ của ban thanh tra nhân dân cấp xã ,phường là bao nhiêu
năm ?
A . 1 B. 2 C. 3 D. 4
7: Thời hạn của một cuộc thanh tra hành chính bình thường do thanh tra
tỉnh tiến hành không quá bao nhiêu ngày ?
A: 35 B. 45 C. 60 D. 75

8: Bạn hãy cho biết quy trình tiến hành một cuộc thanh tra trải qua mấy giai
đoạn ?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
9 : Tổng thanh tra đầu tiên của nước ta là ai
A. Cù Huy Cận B. Hồ Tùng Mậu
C. Nguyễn Lương Bằng D. Tạ Hữu Thanh
10: Kết luân thanh tra hành chính phải đưa ra chậm nhất là bao nhiêu ngày
kể từ khi nhận được báo cáo kết quả thanh tra ?
A. 5 B. 7 C. 10 D. 15
11: Từ khi ký kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải thực
hiện công khai kết luận thanh tra chậm nhất là bao nhiêu ngày ?
A. 3 B. 5 C. 7 D. 10
12.Đáp án nào sau đây không thuộc hình thức thanh tra
A. Thanh tra đôt xuất
B. Thanh tra thường xuyên
C. Thanh tra chuyên đề
D. Thanh tra theo kế hoạch
13. Đáp án nào sau đây không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra
tỉnh
A. Chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính
đối với Thanh tra sở, Thanh tra huyện
B. Xây dựng định hướng thanh tra trình chủ tịch...
Câu hỏi trắc nghiệm về lĩnh vực thanh tra
1: Luật thanh tra có hiệu lực từ thời điểm nào
A. 1 / 5 / 2011 B. 1/ 7 / 2010 C. 1 / 7 / 2011 D. 1 / 6 / 2011
2: Công bố quyết định thanh tra hành chính chậm nhất bao nhiêu ngày k
từ ngày ký quyết định thanh tra .
A. 5 B . 7 C. 10 D . 15
3: Đáp án nào sau đây không thuộc quyền hạn của Tổng Thanh Tra theo luật
2010
A: Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và
chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định của mình;
B: Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Bộ trưởng kết luận nhưng phát
hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật
C: Đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ quy định
của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trái với
quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, của Tổng Thanh tra Chính phủ về
công tác thanh tra;
D: Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và
chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định của mình
4: Chế định Tổng thanh tra nhà nước xuất hiện từ thời điểm nào ?
A: 1956 B: 1969 C: 1990 D : 2004
5 Đáp án nào sau đây không phải là căn cứ để ra quyết định thanh tra
A: Theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước
B: khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật
C: Theo đề nghị của cấp dưới
D: Yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
6: Nhiệm kỳ của ban thanh tra nhân dân cấp xã ,phường là bao nhiêu
năm ?
A . 1 B. 2 C. 3 D. 4
7: Thời hạn của một cuộc thanh tra hành chính bình thường do thanh tra
tỉnh tiến hành không quá bao nhiêu ngày ?
A: 35 B. 45 C. 60 D. 75
Luât thanh tra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luât thanh tra - Người đăng: haphan171
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Luât thanh tra 9 10 694