Ktl-icon-tai-lieu

Luật thanh tra

Được đăng lên bởi Ngân Khánh
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
22/09/2011 12:00 SA | 7711 Lượt xem |
CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT
THANH TRA
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Xét đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về
nguyên tắc hoạt động thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh
tra nhà nước; hoạt động thanh tra; thanh tra lại; quản lý nhà nước về công tác thanh tra;
trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm công tác thanh
tra; xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh tra.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan quản lý
nhà nước; cơ quan thanh tra nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước; Thủ
trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Trưởng đoàn
thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, công chức được giao thực hiện
nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; đối tượng thanh tra; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên
quan đến hoạt động thanh tra.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động thanh tra
Hoạt động thanh tra hành chính được tiến hành theo Đoàn thanh tra; hoạt động thanh tra
chuyên ngành được tiến hành theo Đoàn thanh tra hoặc do Thanh tra viên, công chức
được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tiến hành độc lập.
Điều 4. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức,
chỉ đạo hoạt động thanh tra
Trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
(sau đây gọi chung là cấp huyện), Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng
thanh tra chuyên ngành chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, bảo đảm kinh phí và các điều
kiện cần thiết khác đối với hoạt động thanh tra; chỉ đạo xử lý, thực hiện các kiến nghị, kết
luận, quyết định xử lý về thanh tra.
Điều 5. Bảo đảm thi hành kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra
1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạ...
22/09/2011 12:00 SA | 7711 Lượt xem |
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 86/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2011
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT
THANH TRA
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Xét đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về
nguyên tắc hoạt động thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức của quan thanh
tra nhà nước; hoạt động thanh tra; thanh tra lại; quản n nước về công tác thanh tra;
trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm công tác thanh
tra; xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh tra.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với quan quản n nước, Thủ trưởng quan quản
nhà ớc; quan thanh tra nhà nước, Thủ trưởng quan thanh tra nhà nước; Thủ
trưởng quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Trưởng đoàn
thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, công chức được giao thực hiện
nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; đối tượng thanh tra; quan, tổ chức, nhân liên
quan đến hoạt động thanh tra.
Luật thanh tra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật thanh tra - Người đăng: Ngân Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Luật thanh tra 9 10 978