Ktl-icon-tai-lieu

Luật thành văn trong hệ thống pháp luật Anh Mỹ

Được đăng lên bởi nguyenkhanhk3691
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 769 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
A.MỞ ĐẦU……………………………………………………………………2
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ…………………………………………………….2
1.

Khái quát về luật thành văn………………………………………………… 2

2.Luật thành văn và những nguyên nhân không được coi trọng trong hệ thống
pháp luật Common law trước đây…………………………………………. …. 3
3. Vị trí của luật thành văn trong hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Common
Law. …………………………………………………………………………..4
3.1.Vị trí của luật thành văn trong hệ thống pháp luật dòng họ Common Law
nói chung………………………………………………………………………4
3.2. Vị trí của luật thành văn trong hệ thống pháp luật của một số nước thuộc
dòng họ Common Law. ………………………………………………………5
3.2.1.Vị trí của luật thành văn trong hệ thống pháp luật ở Anh. …………..5
3.2.2.Vị trí của Luật thành văn ở Mỹ……………………………………….6
KẾT LUẬN……………………………………………………………………9
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………….10

1

A. MỞ ĐẦU
Trên thế gới có hai dòng họ được nhắc tới nhiều nhất và cũng là lớn nhất, đó là
dòng họ: Common law và Civil law. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất ở hai
dòng họ này là: dòng họ Common law coi trọng án lệ; dòng họ Civil law coi
trọng luật thành văn. Tuy nhiên, do quá trình hội nhập quốc tế mà hai dòng họ
này đã có sự thay đổi đáng kể về quan niệm vai trò của các nguồn luật. Trên thế
giới, luật thành văn có lịch sử từ lâu đời. luật thành văn ra đời khá muộn ở các
nước thuộc dòng họ Common law tuy nhiên cũng đã phát triển một cách nhanh
chóng và càng ngày, luật thành văn càng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống
pháp luật các nước theo dòng họ Common law. Common law là dòng họ pháp
luật cơ bản trên thế giới có cội nguồn từ hệ thống pháp luật Anh sau này phát
triển ở Mỹ và các nước là thuộc địa của Anh, Mỹ trước đây. Vậy vai trò đó
được thể hiện như thế nào trong hệ thống pháp luật của các quốc gia đó?
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1.

Khái quát về luật thành văn

Theo cách hiểu ngắn gọn nhất, luật thành văn là luật được tập hợp bởi quá trình
pháp điển hóa và hệ thống hóa tạo thành hệ thống các văn bản quy phạm pháp
luật. Ở Pháp, nước mà coi trọng luật thành văn và cũng là nước có cách diễn đạt
luật thành văn một cách dễ hiểu nhất thì luật thành văn bao gồm các loại sau
đây:
- Hiến pháp –đạo luật cơ bản nhất của nhà nước.
-Các công ước quốc tế ( Traité internationale): Vấn đề xung đột giữa các quốc
gia và quốc tế được giải quyết theo nguyên tắc Lexposterion
- Bộ luật (code)
-Luật (loi)
Có thể thấy ưu điểm của luật thành văn là: được ban hành bởi các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền theo một trình tự theo thủ tục do pháp luật quy định;nội
dung chứa đự...
MỤC LỤC
A.MỞ ĐẦU……………………………………………………………………2
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ…………………………………………………….2
1. Khái quát về luật thành văn………………………………………………… 2
2.Luật thành văn và những nguyên nhân không được coi trọng trong hệ thống
pháp luật Common law trước đây…………………………………………. …. 3
3. Vị trí của luật thành văn trong hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Common
Law. …………………………………………………………………………..4
3.1.Vị trí của luật thành văn trong hệ thống pháp luật dòng họ Common Law
nói chung………………………………………………………………………4
3.2. Vị trí của luật thành văn trong hệ thống pháp luật của một s nước thuộc
dòng họ Common Law. ………………………………………………………5
3.2.1.Vị trí của luật thành văn trong hệ thống pháp luật ở Anh. …………..5
3.2.2.Vị trí của Luật thành văn ở Mỹ……………………………………….6
KẾT LUẬN……………………………………………………………………9
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………….10
1
Luật thành văn trong hệ thống pháp luật Anh Mỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật thành văn trong hệ thống pháp luật Anh Mỹ - Người đăng: nguyenkhanhk3691
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Luật thành văn trong hệ thống pháp luật Anh Mỹ 9 10 955