Ktl-icon-tai-lieu

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Được đăng lên bởi thnn123
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI
------Luật số: 44/2013/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

LUẬT
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong:
1. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà n ước, lao động, th ời gian lao
động trong khu vực nhà nước;
2. Quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên;
3. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng ngân sách nhà n ước, v ốn nhà n ước, tài s ản nhà
nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước.
2. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên.
3. Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tiết kiệm là việc giảm bớt hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, th ời gian lao động và
tài nguyên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định. Đối với việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà
nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà n ước và tài
nguyên ở những lĩnh vực đã có định mức, tiêu chuẩn, ch ế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền
ban hành thì tiết kiệm là việc sử dụng ở mức thấp hơn định mức, tiêu chuẩn, ch ế độ nh ưng vẫn
đạt được mục tiêu đã định hoặc sử dụng đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ nh ưng đạt cao hơn
mục tiêu đã định.
2. Lãng phí là việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên
không hiệu quả. Đối với lĩnh vực đã có định mức, tiêu chuẩn, ch ế độ do cơ quan nhà n ước có
thẩm quyền ban hành thì lãng phí là việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài
sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên vượt định m ức,
tiêu chuẩn, chế độ hoặc không đạt mục tiêu đã định.
3. Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Chính ph ủ bảo lãnh, v ốn tín
dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển c ủa doanh nghi ệp nhà n ước và các
vốn khác do Nhà nước quản lý.
4. Khu vực nhà nước bao gồm các cơ quan, tổ chức do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật ch ất,
cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia
quản l...
QU C H I
-------
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c l p – T do – H nh phúcĐộ
--------------
Lu t s : 44/2013/QH13 Hà N i, ngày 26 tháng 11 n m 2013 ă
LU T
TH C HÀNH TI T KI M, CH NG LÃNG PHÍ
C n c Hi n pháp n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam;ă ế ướ ĩ
Qu c h i ban hành Lu t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ế
Ch ng 1.ươ
QUY NH CHUNGĐỊ
i u 1. Ph m vi i u ch nhĐ đ
Lu t này quy nh v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong: đị ế
1. Qu n lý, s d ng ngân sách nhà n c, v n nhà n c, tài s n nhà n c, lao ng, th i gian lao ướ ướ ướ độ
ng trong khu v c nhà n c;độ ướ
2. Qu n lý, khai thác và s d ng tài nguyên;
3. Ho t ng s n xu t, kinh doanh và tiêu dùng c a t ch c, h gia ình, cá nhân. độ đ
i u 2. i t ng áp d ngĐ Đố ượ
1. C quan, t ch c, nhân qu n lý, s d ng ngân sách nhà n c, v n nhà n c, tài s n nhàơ ướ ướ
n c, lao ng, th i gian lao ng trong khu v c nhà n c.ướ độ độ ướ
2. C quan, t ch c, h gia ình, cá nhân qu n lý, khai thác và s d ng tài nguyên.ơ đ
3. T ch c, h gia ình và cá nhân khác. đ
i u 3. Gi i thích t ngĐ
Trong Lu t này, các t ng d i ây c hi u nh sau: ướ đ đượ ư
1. Ti t ki mế vi c gi m b t hao phí trong s d ng v n, tài s n, lao ng, th i gian lao ng độ độ
tài nguyên nh ng v n t c m c tiêu ã nh. i v i vi c qu n lý, s d ng ngân sách nhàư đạ đượ đ đị Đố
n c, v n nhà n c, tài s n nhà n c, lao ng, th i gian lao ng trong khu v c nhà n c và tàiướ ư ướ độ độ ư
nguyên nh ng l nh v c ã nh m c, tiêu chu n, ch do c quan nhà n c có th m quy n ĩ đ đị ế độ ơ ướ
ban hành thì ti t ki m vi c s d ng m c th p h n nh m c, tiêu chu n, ch nh ng v nế ơ đị ế độ ư
t c m c tiêu ã nh ho c s d ng úng nh m c, tiêu chu n, ch nh ng t cao h nđạ đượ đ đị đ đ ế độ ư đạ ơ
m c tiêu ã nh. đ đ
2. Lãng phí vi c qu n lý, s d ng v n, tài s n, lao ng, th i gian lao ng tài nguyên độ độ
không hi u qu . i v i l nh v c ã nh m c, tiêu chu n, ch do c quan nhà n c Đ ĩ đ đị ế độ ơ ướ
th m quy n ban hành thì lãng phí là vi c qu n lý, s d ng ngân sách nhà n c, v n nhà n c, tài ướ ướ
s n nhà n c, lao ng, th i gian lao ng trong khu v c nhà n c và tài nguyên v t nh m c, ướ độ độ ư ượ đị
tiêu chu n, ch ho c không t m c tiêu ã nh. ế đ đạ đ đị
3. V n nhà n c ướ bao g m v n ngân sách nhà n c, v n tín d ng do Chính ph b o lãnh, v n tín ư
d ng u t phát tri n c a Nhà n c, v n u t phát tri n c a doanh nghi p nhà n c các đ ư ướ đ ư ướ
v n khác do Nhà n c qu n lý. ướ
4. Khu v c nhà n c ướ bao g m các c quan, t ch c do Nhà n c thành l p, u t c s v t ch t, ơ ướ đầ ư ơ
c p phát toàn b ho c m t ph n kinh phí ho t ng, do Nhà n c tr c ti p qu n lý ho c tham gia độ ướ ế
qu n lý nh m ph c v các nhu c u phát tri n chung, thi t y u c a Nhà n c và xã h i. ế ế ướ
5. Tài s n nhà n c ướ tài s n hình thành t ngân sách nhà n c ho c do pháp lu t quy nh ướ đị
thu c s h u, qu n lý c a Nhà n c, bao g m: tr s làm vi c, quy n s d ng t và tài s n g n ướ đấ
li n v i t; máy móc, ph ng ti n v n t i, trang thi t b làm vi c; tài s n t ngu n vi n tr , tài đấ ươ ế
tr , óng góp c a t ch c, cá nhân trong n c và ngoài n c cho Nhà n c và các tài s n khác do đ ướ ướ ướ
pháp lu t quy nh. đị
6. Tài nguyên bao g m t ai, tài nguyên n c, tài nguyên khoáng s n, ngu n l i vùng bi n, đ đ ướ
th m l c a, vùng tr i, tài nguyên thiên nhiên khác. đ
Tài nguyên các tài s n do Nhà n c u t , qu n tài s n công thu c s h u toàn dân do ướ đầ ư
Nhà n c i di n ch s h u và th ng nh t qu n lý.ướ đ
7. Ng i ng u c quanườ đứ đầ ơ , t ch c ng i c b u, b nhi m ho c phê chu n vào v trí lãnhườ đượ
o, qu n lý và ch u trách nhi m cao nh t trong c quan, t ch c ó.đ ơ đ
i u 4. Nguyên t c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phíĐ ế
1. Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí nhi m v th ng xuyên t ch tr ng, ng l i, c ế ườ ươ đư ơ
ch chính sách n t ch c th c hi n g n v i ki m tra, giám sát.ế đế
2. Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ph i c n c vào nh m c, tiêu chu n, ch quy nh ế ă đị ế độ đị
khác c a pháp lu t.
3. Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ph i g n v i c i cách hành chính b o m hoàn thành ế đả
nhi m v c giao, không nh h ng n ho t ng bình th ng c a c quan, t ch c. đượ để ưở đế độ ườ ơ
1
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Người đăng: thnn123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 10 549