Ktl-icon-tai-lieu

luật thuế phi nông nghiệp

Được đăng lên bởi nguyenquyhotboi
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 990 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 153 /2011/TT-BTC
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011
THÔNG TƢ
Hƣớng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17
tháng 06 năm 2010;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và
các Nghị định của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm
2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:
Chƣơng I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tƣợng chịu thuế
1. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị quy định tại Luật Đất đai năm 2003
và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm:
2.1. Đất xây dựng khu công nghiệp bao gồm đất để xây dựng cụm công
nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh tập trung
khác có cùng chế độ sử dụng đất;
2.2. Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm đất để
xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ sở kinh
doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho sản xuất, kinh
doanh (kể cả đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu
công nghệ cao, khu kinh tế);
2.3. Đất để khai thác khoáng sản, đất làm mặt bằng chế biến khoáng sản,
trừ trường hợp khai thác khoáng sản mà không ảnh hưởng đến lớp đất mặt hoặc
mặt đất;

Ví dụ 1: Công ty A được nhà nước cho thuê đất để khai thác than, trong
tổng diện tích đất được thuê là 2000m2 đất có 1000m2 trên mặt đất là đất rừng,
còn lại là mặt bằng cho việc khai thác và sản xuất than. Việc khai thác than không
ảnh hưởng đến diện tích đất rừng, thì phần diện tích đất rừng đó không thuộc đối
tượng chịu thuế.
2.4. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm bao gồm đất để khai thác
nguyên liệu và đất làm mặt bằng chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ
gốm.
3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư này được các tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh.
Điều 2. Đối tƣợng không chịu thuế.
Đất phi nông nghiệp không sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc đối
tượng không chịu thuế bao gồm:
1. Đất sử dụng vào mục đích công cộng, gồm:
1.1. Đất gi...
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 153 /2011/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011
THÔNG TƢ
Hƣớng dẫn v thuế s dụng đất phi nông nghiệp
Căn cứ Luật Thuế s dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17
tháng 06 năm 2010;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và
các Nghị định của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Ngh định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm
2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Thuế s dng đất phi nông nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:
Chƣơng I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tƣợng chịu thuế
1. Đất ở tại nông thôn, đất tại đô thị quy định tại Luật Đất đai năm 2003
và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm:
2.1. Đất xây dựng khu công nghiệp bao gồm đất để xây dựng cụm công
nghiệp, khu ng nghiệp, khu chế xuất các khu sản xuất, kinh doanh tập trung
khác có cùng chế độ sử dụng đất;
2.2. Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm đất đ
xây dựng sở sản xuất ng nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng sở kinh
doanh thương mại, dịch v các công trình khác phục vụ cho sản xuất, kinh
doanh (kể cả đất làm mặt bằng xây dựng sở sản xuất, kinh doanh trong khu
công nghệ cao, khu kinh tế);
2.3. Đất để khai thác khoáng sản, đất làm mặt bằng chế biến khoáng sản,
trừ trường hợp khai thác khoáng sản không ảnh hưởng đến lớp đất mặt hoặc
mặt đất;
luật thuế phi nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật thuế phi nông nghiệp - Người đăng: nguyenquyhotboi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
luật thuế phi nông nghiệp 9 10 368