Ktl-icon-tai-lieu

Luật Thuế thu nhập cá nhân

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 4335 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 84/2008/TT-BTC
Hà nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và
hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH 12 ngày 21 tháng
11 năm 2007;
Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm
2006;
Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy
định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập
cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân như
sau:
PHẦN A - QUY ĐỊNH CHUNG

I. Đối tượng nộp thuế
Theo quy định tại Điều 2 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 2 của
Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là Nghị định số
100/2008/NĐ-CP), đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú
và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 của Luật
Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP. Phạm vi
xác định thu nhập chịu thuế của đối tượng nộp thuế như sau:
Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và
ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.
Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại

Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.
1. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
1.1. Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương
lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong
đó, ngày đến được tính là một ngày và ngày đi cũng được tính là một ngày.
Ngày đến và ngày đi được xác định căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý
xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân đó khi đến và
khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì
được tính chung là một ngày cư trú.
Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện
của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.
1.2. Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam th...
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 84/2008/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và
hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Căn cứ Luật Thuế thu nhập nhân số 04/2007/QH 12 ngày 21 tháng
11 năm 2007;
Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm
2006;
Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy
định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập
nhân hướng dẫn Nghị định s 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập nhân như
sau:
PHẦN A - QUY ĐỊNH CHUNG
I. Đối tượng nộp thuế
Theo quy định tại Điều 2 của Luật Thuế thu nhập nhân, Điều 2 của
Nghị đnh số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Thuế thu nhập nhân (sau đây gọi tắt Nghị định số
100/2008/NĐ-CP), đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú
và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế theo quy đnh tại Điều 3 của Luật
Thuế thu nhập nhân Điều 3 của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP. Phạm vi
xác định thu nhập chịu thuế của đối tượng nộp thuế như sau:
Đối với nhân trú, thu nhập chịu thuế thu nhập phát sinh trong
ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.
Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại
Luật Thuế thu nhập cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Thuế thu nhập cá nhân - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Luật Thuế thu nhập cá nhân 9 10 666