Ktl-icon-tai-lieu

Luật Thuế Thu nhập Doanh Nghiệp

Được đăng lên bởi LinhChi No Haha
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 1972 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT THUẾ
THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Người trình bày: Nguyễn Thị cúc
Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam

Web:  Email: HoiTuVanThue@yahoo.com

1

Văn bản pháp quy
Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12,
NĐ 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008
NĐ 122/2011/NĐ.CP, ngày 27. 12.2011
TT 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012
TT66/2010/TT-BTC ngày 22. 4 . 2010 : chuyển giá
TT 60/2012/TT- BTC ngày 12/4/2012 : thuế nhà thầu
TT Số: 16/2013/TT-BTC hướng dẫn NQ 02/NQ-CP
 Luật số: 32/2013/QH13 ngày 19/ 6 / 2013
 Số: TT 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2013 và áp dụng
cho các kỳ khai thuếTNDN và thuế GTGT kể từ ngày 01/7/2013.


2

Khái niệm, đặc điểm, vai trò của
thuế TNDN
1. Khái niệm
 Thuế TNDN là một loại thuế trực thu đánh
vào thu nhập chịu thuế của các tổ chức hoạt
động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
có thu nhập chịu thuế ( sau đây gọi
 ( Thu nhập của các cá nhân kinh doanh từ
1/1/2009 chịu sự điều chỉnh của Luật thuế
TNCN)
3

Khái niệm, đặc điểm, vai trò của
thuế TNDN





2. Đặc điểm thuế TNDN
- Thuế TNDN là một loại thuế trực thu. Tính
chất trực thu của loại thuế này được biểu hiện
ở sự đồng nhất giữa đối tượng nộp thuế và
đối tượng chịu thuế.
- Thuế TNDN đánh vào thu nhập chịu thuế
của DN, mức động viên vào NSNN đối với loại
thuế này phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả KD
của DN.
4

Khái niệm, đặc điểm, vai trò của
thuế TNDN







3. Vai trò của thuế TNDN
1. Thuế TNDN là khoản thu quan trọng của
NSNN: thuế TNDN trong tổng số thu Ngân sách
Nhà nước do ngành thuế quản lý (trừ dầu thô)
năm 2006 là 13,%; năm 2007 là12,8%; năm
2008 là 15,9, năm 2009 là 14, 5 năm 2010 là
17,1 % ( theo BC chiến lược CC thuế)
2. Thuế TNDN là công cụ quan trọng của Nhà
nước trong việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế
3. Thuế TNDN là một công cụ của Nhà nước thực
hiện chính sách công bằng xã hội
5

NỘI DUNG THUẾ TNDN
1. Người nộp thuế
2. Thu nhập chịu thuế
3. Thu nhập miễn thuế
4. Kỳ tính thuế
5. Xác định TN tính thuế: DT, CP được trừ, không được trừ
6. Thu nhập khác
7. Thuế suất.
8. Phương pháp tính thuế
9. Nơi nộp thuế
10. Ưu đãi đầu tư
11. Giảm thuế khác:
12. Chuyển lỗ
13. Quĩ phát triển Khoa học và Công nghệ
14. Giảm gia hạn nộp thuế
6

1.Người nộp thuế









Người nộp thuế TNDN là tổ chức HĐSXKDHHDV có TNCT, gồm:
1.DN được thành lập và HĐ theo quy định của pháp luật VN:Luật DN,
Luật DNNN, Luật ĐTNN, Luật đầu tư, Luật các tổ chức TD, Luật KDBH,
Luật CK, Luật DK, Luật TM và các văn bản PL khác dưới các hình thức:
Công ty CP; Côn...
LUẬT THUẾ
THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Người trình bày:
Nguyễn Thị cúc
Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam
Web: www.vtca.vn Email: HoiTuVanThue@yahoo.com
1
Luật Thuế Thu nhập Doanh Nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Thuế Thu nhập Doanh Nghiệp - Người đăng: LinhChi No Haha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Luật Thuế Thu nhập Doanh Nghiệp 9 10 571