Ktl-icon-tai-lieu

Luật thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi cunhanluat32-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
hiÖp ®Þnh n«ng nghiÖp
C¸c Thµnh viªn,
QuyÕt ®Þnh thiÕt lËp cho viÖc tiÕn hµnh qu¸ tr×nh c¶i c¸ch th¬ng m¹i trong
n«ng nghiÖp phï hîp víi môc tiªu ®µm ph¸n ®· ®îc ®Ò ra trong Tuyªn Punta del
Este;
ý thøc r»ng môc tiªu dµi h¹n nh ®· ®îc thèng nhÊt t¹i Phiªn so¸t Gi÷a kú
cñaVßng Uruguay lµ "thiÕt lËp mét hÖ thèng th¬ng m¹i n«ng nghiÖp c«ng b»ng vµ ®Þnh
híng thÞ trêng, vµ qu¸ tr×nh c¶i c¸ch cÇn ®îc tiÕn nh th«ng qua viÖc ®µm ph¸n cam
kÕt vÒ trî cÊp vµ b¶o hé vµ th«ng qua viÖc thiÕt lËp nh÷ng luËt lÖ vµ quy t¾c chÆt chÏ vµ
thùc thi cã hiÖu qu¶ h¬n cña GATT ";
ý thøc thªm r»ng "môc tiªu dµi h¹n trªn ®©y nh»m gi¶m ®¸ng nhanh
chãng trî cÊp b¶o hé n«ng nghiÖp liªn tôc trong mét kho¶ng thêi gian ®îc tho¶
thuËn, nh»m hiÖu chØnh ng¨n chÆn nh÷ng h¹n cbãp mÐo th¬ng m¹i trªn thÞ tr-
êng n«ng s¶n thÕ giíi";
Cam kÕt ®¹t ®îc nh÷ng cam kÕt rµng buéc cô thÓ trong tõng lÜnh vùc sau ®©y:
tiÕp n thÞ trêng; trî trong níc; nh tranh xuÊt khÈu; ®¹t ®îc mét hiÖp ®Þnh
c¸c vÊn ®Ò vÖ sinh dÞch tÔ vµ kiÓm dÞch ®éng, thùc vËt;
NhÊt trÝ r»ng trong khi thùc hiÖn c¸c cam kÕt tiÕpn thÞ trêng, c¸c Thµnh viªn
ph¸t triÓn sÏ xem xÐt ®Çy ®ñ ®Õn c¸c nhu cÇu ®iÒu kiÖn thÓ cña c¸c Thµnh viªn
®ang ph¸t triÓn b»ng c¸ch c¶i thiÖn h¬n n÷a c¸c c¬ héi vµ ®iÒu kiÖn tiÕp cËn thÞ trêng
cho nh÷ng n«ng n lîi Ých ®Æc biÖt cña c¸c Thµnh viªn nµy, c do ho¸ hoµn
toµn th¬ng m¹i n«ng n nhiÖt ®íi, nh ®· thèng nhÊt t¹i Phiªn so¸t Gi÷a kú, cho
nh÷ng n phÈm tÇm quan träng ®Æc biÖt trong viÖc ®a ng ho¸ s¶n xuÊt ®Ó tr¸nh
viÖc trång c¸c c©y thuèc g©y nghiÖn kh«ng hîp ph¸p;
Ghi nhËn r»ng c¸c cam kÕt trong ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch cÇn ph¶i ®¹t ®îc mét c¸ch
b×nh ®¼ng gi÷a tÊtc¸c Thµnh viªn, xem xÐt ®Õn c¸c yÕuphi th¬ng i,
an ninh l¬ng thùc nhu cÇu b¶o vÖ m«i trêng, xem xÐt ®Õn tho¶ thuËn r»ng ®èi
®Æc biÖt vµ kh¸c biÖt ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn lµ yÕu tè kh«ng t¸ch rêi trong ®µm
ph¸n, vµ tÝnh ®Õn c¸c hËu qu¶ tiªu cùc thÓ cña viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh c¶i
c¸ch ®èi víi c¸c níc m ph¸t triÓn c¸c níc ®ang ph¸t triÓn chñ yÕu nhËp l¬ng
thùc;
Díi ®©y tho¶ thuËn nh sau:
phÇn i
§iÒu 1
§Þnh nghÜa c¸c thuËt ng÷
Trong HiÖp ®Þnh nµy, trõ khi ph¹m vi cã yªu cÇu kh¸c:
1
Luật thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật thương mại quốc tế - Người đăng: cunhanluat32-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Luật thương mại quốc tế 9 10 252