Ktl-icon-tai-lieu

Luật thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi cunhanluat32-gmail-com
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 565 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HIỆP ĐỊNH V CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
HiÖp ®Þnh thùc thi ®iÒu VI cña
HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th¬ng m¹i 1994
C¸c Thµnh viªn díi ®©y tho¶ thuËn nh sau:
PhÇn I
§iÒu 1
C¸c nguyªn t¾c
Mét biÖn ph¸p chèng ph¸ gi¸ chØ ®îc ¸p ng trong trêng hîp ®îc qui ®Þnh t¹i §iÒu
VI a GATT 1994 ph¶i tu©n theo c¸c thñ tôc ®iÒu tra ®îc b¾t ®Çu
1
tiÕn nh theo
®óng c¸c qui ®Þnh cña HiÖp ®Þnh nµy. C¸c qui ®Þnh sau ®©y ®iÒu tiÕt viÖc ¸p ng §iÒu VI
cña GATT 1994 khi cã mét hµnh ®éng ®îc thùc thi theo luËt hoÆc c¸c qui ®Þnhchèng b¸n
ph¸ gi¸.
§iÒu 2
X¸c ®Þnh viÖc b¸n ph¸ gi¸
2.1 Trong ph¹m vi HiÖp ®Þnh nµy, mét s¶n phÈmcoi b¸n p gi¸ (tøc ®îc ®a vµo
lu th«ng th¬ng m¹i a mét níc kh¸c thÊpn trÞ gi¸ th«ng thêng cña s¶n phÈm ®ã) nÕu nh
gi¸ xuÊt khÈu cñan phÈm ®îc xuÊt khÈu mét níc y sang mét níc kh¸c thÊp h¬n møc
gi¸ t so s¸nh ®îc cña s¶n phÈm ng ®îc tiªu dïng t¹i níc xuÊt khÈu theo c¸c ®iÒu
kiÖn th¬ng m¹i th«ng thêng.
2.2 Trong trêng p kh«ng c¸c s¶n phÈm t¬ng tù ®îc b¸n trong níc theo c¸c ®iÒu
kiÖn th¬ng m¹i th«ng thêng t¹i thÞ trêng níc xuÊt khÈu hoÆc trong trêng p viÖc b¸n trong
c ®ã kh«ng cho phÐp ®îc so s¸nh chÝnh x¸c do ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt cña t trêng ®ã
hoÆc do sè lîng ng b¸n i thÞ trêng trong níca níc xuÊt khÈu ng hãa qu¸ nhá
2
, biªn
®é b¸n p gi¸ ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua so s¸nh víi møc gi¸ t so s¸nh ®îc cña n
phÈm t¬ng ®îc xuÊt khÈu sang mét níc thø 3 thÝch p, víi ®iÒu kiÖn møc gi¸ thÓ
so s¸nh ®îc nµy mang nh ®¹i diÖn, hoÆc ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua so s¸nh víi chi p s¶n
xuÊt t¹i níc xuÊt hµng hãa céng thªm mét kho¶n p chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ b¸n
hµng, c¸c chi phÝ chung vµ lîi nhuËn.
2.2.1 ViÖc b¸n c¸c s¶n phÈm t¬ng t¹i thÞ trêng néi ®Þa cña níc xuÊt khÈu hoÆc
b¸n sang mét níc t ba víi gi¸ tp n chi p s¶n xuÊt theo ®¬n s¶n
phÈm (bao gåm chi phÝ cè ®Þnh chi p biÕn ®æi) céng víi c¸c chi p qu¶n
trÞ, chi p b¸n hµng c¸c chi p chung t ®îc coi gi¸ b¸n kh«ng
theo c¸c ®iÒu kiÖn th¬ng m¹i th«ng thêng vÒ gi¸ cã t kh«ng ®îc xem xÐt
1
"b¾t ®Çu" ®îc ng trong HiÖp ®Þnh nµy mang ý nghÜa mét hµnh ®éng mang tÝnh thñ tôc theo ®ã
mét Thµnh viªn chÝnh thøc b¾t ®Çu mét cuéc ®iÒu tra nh ®îc qui ®Þnh t¹i §iÒu 5.
2
ng s¶n phÈm t¬ng ®îc nh ®Ó tiªu thô trong níc t¹i níc xuÊt khÈu th«ng thêng ®îc coi ®ñn ®Ó
x¸c ®Þnh gi¸ trÞ th«ng tng nÕu doanh b¸n hµng ®ã chiÕm 5% hoÆc cao h¬n lîng n phÈm ®ang xem
xÐt ®ã b¸no níc nhËp khÈu víi ®iÒu kiÖn thÊp h¬n còng ph¶i ®îc chÊp nhËn nÕu nh b»ng chøng
cho thÊy ng tiªu thô trong níc ë tû lÖ thÊp nh vËy vÉn ®ñ lín ®Ó thÓ so s¸nh mét c¸ch hîp lý.
1
Luật thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật thương mại quốc tế - Người đăng: cunhanluat32-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Luật thương mại quốc tế 9 10 63