Ktl-icon-tai-lieu

Luật thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi trungthanhtvu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
T

Page J

Truong Dai hoc Tra Vinh

DE ClfONG MON HQC
Mon: Lu~t thirong mai quae t~

1. S& tin childvht:

2

- Ly thuyet: I
- Thuc hanh: I
2. n6i nrong hQC: B~c h9C: Dai h9C

- Nganh: Luat

H~:VL VHI Chinh quy/Tir xa.
3. })i~u ki~n tien quyet: Luat dan

SI!

I,2,3; Luat thuong rnai 1,2,3; Tir phap quoc t~

1,2.
4. Muc tieu cua mfin hoc: Sau khi h9C xong man h9C sinh vien se:
,

Kit qua

Iz(JC

Phiin loai

t~p

LT

Hinh thuc danh gid

TH
Qua trinh

Nhan biet nhfrng v~n d€ ly luan
chung v€ luat thuong mai quoc t~.

Xac

djnh

trong qua trinh

nhfrng

tv

tro

x

- Ki~m tra

ngai

do h6a thirong

Ket thuc man

x

x

x

x

'

..

rnai
Nhan biet nhirng kien thirc v€

Hop dong mua ban hang hoa quoc t~

Nhan bi~t nhung

-------- Thi

tv luan

quy dinh
x

Phap luat v€ thanh toan quoc t~

- Bao cao,
Thao lu~n

Xac dinh nhirng quy dinh v€
giai quyet tranh chap trong thuong

x

x

rnai quoc te
5. Ni}i dung chi ti~t mon hoc:
5.1 KQHT1:Nh~n

bi~t nhfrng v~n d~

Iy

lu~n chung v~ lu~t thuong mai qu&c

t~ (8 LT).
NOi dung 1.·1:Khai niern luat thirong rnai quoc t~ va lu~t thuong mai quoc t~.

Khoa Kinh

Ii. Lug!

& Ngoai ngfr

Page 2

Truong Dai hoc Tra Vinh

I

Noi dung 1.2: Chu th€ cua lu~t thuong mai quoc t~
N<)idung 1.3: Nguon cua luat thuong mai quoc t~
Noi dung 1.4: Cac nguyen t~c co ban cua lu~t thuang mai quoc t~.
5.2 KQHT 2: Xac djnh nhfrng trO' ngai trong qua trinh tl}' do hoa thuong
mal (2 LT+ 5 TH).

N<)idung 2.1: Cac bien phap thue quan va phi thue quan.
NQi dung 2.2: Phap luat v~ pha gia va chong pha gia,
Noi dung 2.3: Tro cftp va cac bien phap d6i khang,
5.3. KQHT 3: Nh~n bi~t nhtmg ki~n thtrc v~ hQ'P dAng mua ban hang hoa
quAc t~ (3 LT + 10 TH).
N$i dung 3.1: MQt s6 vftn d~ chung v~ hQ'Pd6ng mua ban hang hoa quoc t~.
Noi dung 3.2: gioi thieu khai quat cong uoc vien v~ hQ'P dong mua ban hang
hoa quoc t~ nam 1980

5.4. KQHT 4: Nh~n bi~t nhung quy djnh phap lu~t v~ thanh toan quAc t~
(5

TH).

NQi dung 4.1 : Mot s6 phirong thirc thanh toan quoc t~ thong
dung.
-:- •.
5.5. KQHT5: Xac djnh nhfrng quy djnh v~ ghli quyet tranh chap trong
thirong mai quAc

t~

(2LT+IOTH).

N<)i dung 5.1: Nhtrng vftn d~ chung v~ tranh chap va giai quyet tranh chap
thirong mai quoc t~.
NQi dung 5.2: Cac phuong thirc giai quyet tranh chap thirong mai quoc t~ hien
nay.
6. Danh gia:
.:. Tieu chu§n danh gia Sinh vien
Di~m qua trinh: 50% (rhea quy dinh hien hanh)
Di~m k~t thuc: 50% (theo quy dinh hien hanh)
.:. NQi dung danh gia cuAi mon hoc: KQHT 1, 2, 3, 4, 5
-

Chu th~ cua luat thuong...
T
Truong Dai hoc
Tra Vinh
Page
J
DE
ClfONG
MON HQC
Mon: Lu~t thirong mai quae t~
1. S&tin childvht: 2
- Ly
thuyet:
I
- Thuc hanh: I
2. n6i nrong hQC:B~c h9C: Dai h9C - Nganh: Luat
H~:VL
VHI
Chinh quy/Tir xa.
3. })i~u ki~n tien quyet: Luat dan
SI!
I,2,3; Luat thuong rnai 1,2,3; Tir phap quoc
t~
1,2.
4. Muc tieu cua mfin hoc: Sau khi h9C xong man h9C sinh vien se:
,
Kit qua
Iz(JC
t~p
Phiin loai
Hinh thuc danh gid
LT TH
Qua trinh Ket thuc man
Nhan biet nhfrng v~n d€
ly
luan
chung v€ luat thuong mai quoc t~.
x
Xac
djnh
nhfrng
tro
ngai
- Ki~m tra
qua trinh
tv
do
h6a thirong
'
..
trong
x x
rnai
Nhan biet nhirng kien thirc v€
Hop dong mua ban hang hoa quoc t~
x
x
- Thi
tv
luan
Nhan bi~t
nhung
quy
dinh
Phap luat v€ thanh toan quoc t~
x
- Bao cao,
Thao lu~n
Xac dinh nhirng quy dinh v€
giai quyet tranh chap trong thuong
x
x
rnai quoc te
--------
5. Ni}i dung chi ti~t mon hoc:
5.1 KQHT1:Nh~n bi~t nhfrng v~n d~
Iy
lu~n chung v~ lu~t thuong mai qu&c
t~ (8 LT).
NOi dung 1.·1:Khai niern luat thirong rnai quoc t~ va lu~t thuong mai quoc t~.
Khoa Kinh Ii. Lug!
&
Ngoai ngfr
Luật thương mại quốc tế - Trang 2
Luật thương mại quốc tế - Người đăng: trungthanhtvu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Luật thương mại quốc tế 9 10 129