Ktl-icon-tai-lieu

Luật tổ chức HĐND và UBND

Được đăng lên bởi langtucodoc0108
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG IV
UỶ BAN NHÂN DÂN
MỤC 1
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH
Điều 82
Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện những nhiệm vụ,
quyền hạn sau đây:
1. Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành,
phát triển đô thị và nông thôn trong phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch dài
hạn và hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trình Hội đồng nhân
dân thông qua để trình Chính phủ phê duyệt;
2. Tham gia với các bộ, ngành trung ương trong việc phân vùng kinh tế; xây
dựng các chương trình, dự án của bộ, ngành trung ương trên địa bàn tỉnh; tổ
chức và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình, dự án
được giao;
3. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; lập dự toán thu, chi
ngân sách địa phương; lập phương án phân bổ dự toán ngân sách của cấp
mình trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; lập dự toán điều chỉnh
ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; quyết toán ngân sách địa
phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét theo quy định của pháp
luật;
4. Chỉ đạo, kiểm tra cơ quan thuế và cơ quan được Nhà nước giao nhiệm vụ
thu ngân sách tại địa phương theo quy định của pháp luật;
5. Xây dựng đề án thu phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nhân dân và mức
huy động vốn trình Hội đồng nhân dân quyết định;
6. Xây dựng đề án phân cấp chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ
tầng kinh tế - xã hội của địa phương theo quy định của pháp luật để trình
Hội đồng nhân dân quyết định; tổ chức, chỉ đạo thực hiện đề án sau khi được
Hội đồng nhân dân thông qua;
7. Lập quỹ dự trữ tài chính theo quy định của pháp luật trình Hội đồng nhân
dân cùng cấp và báo cáo cơ quan tài chính cấp trên;
8. Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn góp của Nhà nước tại
doanh nghiệp và quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai tại địa phương theo
quy định của pháp luật.

Điều 83
Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai, Uỷ
ban nhân dân tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nông
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi; các chương trình khuyến nông,
khuyến lâm, khuyến ngư; phát triển sản xuất và bảo vệ cây trồng, vật nuôi
trên địa bàn tỉnh;
2. Chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc sản xuất, sử dụng giống cây trồng, vật
nuôi, thức ăn gia súc, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y và các
chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp;
3. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để trình Hội đồng nhân dân cù...
CHƯƠNG IV
UỶ BAN NHÂN DÂN
MỤC 1
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH
Điều 82
Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện những nhiệm vụ,
quyền hạn sau đây:
1. Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội, phát triển ngành,
phát triển đô thị nông thôn trong phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch dài
hạn hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trình Hội đồng nhân
dân thông qua để trình Chính phủ phê duyệt;
2. Tham gia với các bộ, ngành trung ương trong việc phân vùng kinh tế; xây
dựng các chương trình, dự án của bộ, ngành trung ương trên địa bàn tỉnh; tổ
chức kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình, dự án
được giao;
3. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; lập dự toán thu, chi
ngân sách địa phương; lập phương án phân bổ dự toán ngân sách của cấp
mình trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; lập dự toán điều chỉnh
ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; quyết toán ngân sách địa
phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét theo quy định của pháp
luật;
4. Chỉ đạo, kiểm tra quan thuế quan được Nhà nước giao nhiệm vụ
thu ngân sách tại địa phương theo quy định của pháp luật;
5. Xây dựng đề án thu phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nhân dân mức
huy động vốn trình Hội đồng nhân dân quyết định;
6. Xây dựng đề án phân cấp chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ
tầng kinh tế - hội của địa phương theo quy định của pháp luật để trình
Hội đồng nhân dân quyết định; tổ chức, chỉ đạo thực hiện đề án sau khi được
Hội đồng nhân dân thông qua;
7. Lập quỹ dự trữ tài chính theo quy định của pháp luật trình Hội đồng nhân
dân cùng cấp và báo cáo cơ quan tài chính cấp trên;
8. Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn góp của Nhà nước tại
doanh nghiệp quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai tại địa phương theo
quy định của pháp luật.
Luật tổ chức HĐND và UBND - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật tổ chức HĐND và UBND - Người đăng: langtucodoc0108
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Luật tổ chức HĐND và UBND 9 10 168